Runājumi

No cūku mēsliem ražotas biogāzes izmantošana Latvijas cūkkopības saimniecību ražošanas efektivitātes uzlabošanai. Risinājumu modeļi un to ekonomiskais novērtējums

Alberts Auziņš, Ieva Leimane, Andris Miglavs, EDO Consult
30.11.2012

Šo darbu izstrādāja konsultāciju un pētniecības kompānija SIA „EDO Consult”, pēc Latvijas cūkkopības saimniecību ierosmes, izmantojot Latvijas lauku tīkla finansiālo un informatīvo atbalstu- līgums Nr. 04-12.2/83. Ierakstam pievienots ziņojums par pētījuma rezultātiem un prezentācija LCAA organizētajā starptautiskajā zinātniskajā forumā „Cūkkopības nozares iespējas un izaicinājumi 2020”, 2012.gada 30.novembrī


Latvijas cūkkopības saimniecībām ražošanas procesā neizbēgami veidojas videi bīstams resurss – cūku mēsli. Pēdējās desmitgades laikā gan ir attīstījušās tehnoloģijas šā resursa utilizēšanai, ražojot izmantojamu enerģijas avotu – biogāzi. Tomēr cūku šķidrmēslu ražošanas apjomi atbilst vien mazjaudas (vai pat mikro-jaudas) biogāzes ražotnēm, kas vairumā gadījumu būtu izvietotas attāli no citiem enerģijas patēriņa centriem, piemēram – ciematiem, ražotnēm un tamlīdzīgi.

Gan savu nelielo apjomu dēļ, gan arī vairāku citu pašlaik praktiski nepārvaramu ierobežojumu dēļ Latvijā nav iespēju ražoto biogāzi ievadīt publiskajā gāzes sadales un piegādes tīklā patērēšanai racionālajās patēriņa vietās.

Savukārt, elektroenerģijas ražošanā var praktiski izmantot vien daļu no biogāzes sadedzināšanā radītās siltuma enerģijas, kas būtiski ierobežo šā biogāzes izmantošanas veida ekonomisko efektivitāti.

Papildus resursu patēriņš bez rentablas ekonomiskās atdeves – šajā gadījumā nerentabla biogāzes ražošana un izmantošana – nevis paaugstina, bet var pat pazemināt cūkkopības nozares konkurētspēju, kas nav pieļaujami saspringtajos tirgus konkurences apstākļos.

Latvijas cūkkopības nozarē jau ir daži uzņēmumi, kuri ir jau nodevuši ražošanā vai pašlaik attīsta biogāzes ražošanas projektus. Tos visus pagaidām vieno elektroenerģijas ražošana koģenerācijā pārdošanai obligātajā iepirkumā atbilstīgi iegūtajai obligātā iepirkuma kvotai. Tomēr tāda vairs nav pieejama pašreizējā tirgus situācijā.

Līdz ar to darba izstrādes ierosmei tika izvirzīti pamatjautājumi:

¨      Vai cūku mēslu utilizēšana ar biogāzes ražošanu ir ekonomiski attaisnota alternatīva salīdzinājumā ar citām mēslu utilizēšanas iespējām?

¨      Kādas ir ekonomiski racionālās biogāzes ražošanas un tālākas izmantošanas kombināciju alternatīvas?

¨      Kādus riskus un stimulus cūku mēslu utilizēšanai, izmantojot biogāzes ražošanu un tās tālāku izmantošanu, rada pašreizējās un perspektīvās vides aizsardzības un enerģētikas politikas?

Atbilstīgi tika formulēts projekta mērķis: Sagatavot objektīvu informāciju ar apzinātajām biogāzes ražošanas un izmantošanas shēmām ar to ekonomisko novērtējumu, kas ļautu saimniecību īpašniekiem pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus par biogāzes ražošanas uzsākšanu savās saimniecībās, īstenojot atbilstošus investīciju projektus. 

Ierakstam pievienots ziņojums par pētījuma rezultātiem un prezentācija LCAA organizētajā starptautiskajā zinātniskajā forumā „Cūkkopības nozares iespējas un izaicinājumi 2020”, 2012.gada 30.novembrī

EDO Consult

x

Paroles atgadināšana