Runājumi

Piena ražošanas saimniecību izdzīvošanas iespējas ilgtermiņā

Andris Miglavs, Agnese Krieviņa, AgroPols
04.02.2015

Runājums ZSA piena ražotāju sanāksmē 2015.gada 4.februārī un Latvijas piena dalībnieku sapulcē 2015.gada 19.februārī. Lasāmā formātā pievienots kā bilžrāde PDF un PPTX formātos. .


Piena ražošanas saimniecību izdzīvošanas iespējas ilgtermiņā
Andris Miglavs, Agnese Krieviņa
LVAEI
andris@lvaei.lv

Bet ....
Par to īsti nerunāšu vis - jo
.... Saimniecības ir dažādas 
.... Īpašnieku mērķi ir atšķirīgi 
.... Ekonomisko analīzi par uzņēmumu iekšējiem procesiem neesam veikuši
Problēmas definējums šodien –  piensaimniecības biznesam ir nepietiekams ienākums 

Tāpēc šodien vairāk  – 
Par iespējām palielināt ienākumu no piena ražošanas nākotnē
Bet – ne par ražošanas efektivitāti saimniecībā 

Piena ražošanas pārmaiņas
Reģistrētā vidējā piena cena LV, 2003-2014. gadi
Problēmas ģenēze
Ārējais (ārpus LV tiešas ietekmes esošs) faktors 
- piena produktu tirgus vispārēja lejupslīde 
LV iekšējie faktori: 
....... 
Piena ražošana ES-27 valstīs, kg/cilv., 2012. gadā  
Vidējās piena iepirkuma cenas pārmaiņas  2003-2014. gados. Slīdošs 6 mēnešu vidējais
Piena iepirkuma cenas novirze no ES15 vidējā līmeņa, EUR/100 kg
LV piena cenas novirzes no ...., EUR/100 kg  
Problēmas ģenēze
.... 
LV iekšējie faktori: 
tirgus relatīvi straujāka lejupslīde – vājas tirgus pozīcijas
Noteicošais – ārējais tirgus 
KonkurētNEspējīgs industrijas komplekss 
salīdzinoši neefektīvs „pēcgovs” ražošanas process: 
loģistika (transports tāls un individuālie apjomi mazi), 
līgumu apkalpošana (mazi līgumi, dārgs klientu mārketings); 
pārstrāde (nepareizi produkti ar relatīvi zemu ienesīgumu un/vai dārgs process); 
pārdošana (mazs tirgus spēks un dārgi loģistika un mārketings) 
Nepareiza industrijas stratēģija
Mērķa tirgi 
Produkti 
Pozicionējums
ES valstu piena sektoru raksturojums pēc 1 kg piena pārdošanas cenas gatavo produktu tirgū, vidēji 2006.-2008. gadā
ES valstu piena sektoru raksturojums pēc pārstrādātā piena daudzuma uz nodarbināto, vidēji 2006.-2008. gadā
Ko darīt? 
Ir alternatīvas
Ļauties 
Rīkoties
Un tomēr  - kolektīvi
Vajadzīgs stratēģisks plāns (problēmas ir dziļas)
Industrija?
Sava?, kooperatīva? Korporatīva? LT? Baltijas, transnacioāla?
Loģistika?
Kooperatīva? 
Pozicionējums tirgū 
Kvalitāte? 
Piena ražošanas efektivitāte 
Stresstests
Katrā ziņā  - jābūt gataviem regulārām tirgus lejupslīdēm 
EUR 200-220/t pusgada ilgumā
Vismaz 
Tiešās mainīgās izmaksas
Iekļaujot personāla izmaksas
Patiesībā  - arī kredītu procentu izmaksas 
Sektora līmenī veidot vienošanos ar bankām...?

Šoreiz tas bija viss sakāmais

AgroPols

x

Paroles atgadināšana