Runājumi

Teritorijas attīstības vilinājumi

Andris Miglavs, AgroPols
14.02.2013

Andra Miglava runājums Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas seminārā 2013.gada 14.februārī ### Lasāmai lietošanai pielikumā pievienots PDF fails.


Teritorijas attīstības vilinājumi
Ziņotājs: Andris Miglavs 
Izmantojot arī kolēģu: Zanes Bulderbergas (LLU), Mārtiņa Cimermaņa (LLKC),  Agneses Krieviņas (LVAEI), Ievas Leimanes (EDO Consult),  Andra Lismaņa (EDO Consult), Pētera Šķiņķa (LU), Ilzes Vilks (LU) tēzes un avotus      
Pasākums: Plānošanas seminārs „Lauki – reģionā, reģions - laukos” 
Vieta un laiks: Limbažu novads, K.Baumaņa Viļķenes pamatskola, 2013.gada 14.februāris
Ekonomika    
Dažas no ekonomikas definīcijām
Mācība (zinātne) par cilvēku attiecībām preču un pakalpojumu ražošanas, sadales un patēriņa procesā 
Mācība par cilvēku izvēlēm ierobežotu resursu apstākļos
Oikonomia-  mājsaimniecības, administrācijas pārvaldība
Pievienotā vērtība – saimnieciskās darbības produkts un resurss:
Ražošana[s rezultāts un attiecības]
Sadale[s priekšmets un attiecības]
Attīstība[s resurss]
Teritorijas apdzīvotības organizācija
Mūsu [sabiedrības] galvenās izvēles pašlaik faktiski ir
Radīt jaunas darbvietas
Sniedzamības attālumā no dzīvesvietas
Agrobiznesa nesaistītas
Depopulēt teritorijas, apdzīvotību virzot uz
reģionu attīstības centriem (9+21)? 
Reģionu lielpilsētām (9)??
galvaspilsētu (1)???
citām valstīm (...) ????
Latvijas – ne liela zeme.  Tomēr - atšķirīga
Iedzīvotāju skaita pārmaiņas,  2006.-2010. gados
Teritoriju tipi
Pēc ekonomiskā tipa
Pilsētas
Lauki
Pēc nākotnes attīstības perspektīvas
“Pašpietiekamas teritorijas”
Galvaspilsēta
Tai pieguļošās teritorijas
Potenciālas industriālās attīstības teritorijas
Lielpilsētas ar ietekmes novadiem
Lauku pilsētnovadi
RAC novadi
Restrukturējamās teritorijas
Nošķirtie lauku novadi  
Kopēja lauku telpas iezīme - iedzīvotāju skaits strauji samazinās
Migrācija – iedzīvotāju labsajūtas indikators
Stipra korelācija starp emigrācijas tempu un ļaužu ienākumu līmeni teritorijā (R=0.793) 
Atkarība no lauksaimniecības –              zema ienākuma faktors 
Vecuma struktūra saimniecībās
Lauku attīstība un apdzīvojums: funkciju erozija
Apdzīvojums = vietas + iedzīvotāji
Pilnvērtīga apdzīvotā vieta  = vienotā, organizētā telpā ietver – 3 elementārās – pamata funkcijas 
darba, 
māju un 
publiskās dzīves funkcijas 
Ir vietas – dzīvotnes (ciemi, teritorijas, kur ir tikai mājokļi), ir vietas – ekonomiskās darbības vietas
Jaunajām apdzīvotajām vietām – iztrūkst publiskās dzīves iespēju (infrastruktūra, saiknes)
Saimnieciskās darbības izvietojuma faktori 
Ražotājspēku izvietojuma teorija nosauc 
Resursi 
Izrakteņi 
Lauksaimniecības zemes, meži un ūdeņi 
Darbaspēks
Tirgi 
Industriālie centri 
Cilvēku sablīvējumi
Maģistrāles (tirdzniecības ceļu) krustpunkti
Ļaužu izvietojumu nosaka, pirmkārt - dzīves telpas kvalitāte, kā arī īpašās lietas
Strādājošajiem - darbavietas pieejamība 
50- 60 minūšu sniedzamība
Sasniegšanas izmaksas – 1 km auto = Ls 5-7 mēnesī 
Vecākiem ļaudīm
t.sk. veselības aprūpes pieejamība
Jaunākiem ļaudīm
bērnu izglītības struktūru pieejamība
Lauku telpas vienību ekonomiskā struktūra ir atšķirīga
Pievienotā vērtība Baltijas reģiona valstīs                      2004.-2009. gados 
Lauksaimniecības strādājošo samaksa Baltijas jūras reģiona valstīs 2004.-2009. gg. 
Pievienotās vērtības radīšana pārtikas industrijā Baltijas reģionā 2004.-2009.gados 
Nodarbinātība agrobiznesa industrijā – turpinās strauji samazināties
Tāpēc izvēle - jaunas [nelauksaimnieciskas] darbvietas vai depopulācija
Ko mums sola valdība pēc gada darba? 
Nodarbinātības politikā –
Piedāvāti “mobilitātes” pabalsti – atņemam lauku apdzīvotībai darba funkciju
Bet pārprofilēšana...??? 
Zemkopības (lauku?) politikā-
Agrobiznesa pievienotās vērtības radīšana un, 
arī nelauksaimnieciskās ražošanas attīstība, bet tikai – 
Lauksaimniecības uzņēmumu diversifikācija un 
mikrouzņēmumu attīstība laukos. 
Ekonomika 
Ir industrializācijas politikas pieteikums – vakar esot prezentēts 
Tomēr - iecerēs nebija iekļauti ~ 80 no 110 lauku novadiem
Transports un mobilitāte
Ir maģistrālo ceļu attīstības programma, bet ... 
Nav sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanas risinājuma
Nav lauku telpas ceļu tīkla attīstības risinājuma  
Teritorijas pārvaldība? 
Nav pat koncepta par valsts teritorijas 2.līmeņa pārvaldības sistēmas attīstību – struktūra, kompetences, resursi... 
..... pēc gada darba ...
Izglītībā- 
Mazo skolu saglabāšana, padarot tās par daudzfunkcionāliem kopienu centriem. 
Nav risinājuma profesionālās izglītības reģionalizācijai (ir “industrēšana”)
Nav bērnudārzu pedagogu un vispārējās izglītības citu izmaksu finansēšanas solītā risinājuma izglītības līdzīgai pieejamībai visā valsts teritorijā 
Veselības aprūpe 
“Māsterplāns” = pakalpojumu koncentrācija bez pieejamības komponentes
Aprūpes un pakalpojumu pieejamība perifērajās teritorijās?  
Kultūra
Kā tuvināt pieejamību ierobežotas mobilitātes apstākļos ....,  

NAP definētā prioritāte “izaugsmi atbalstošas teritorijas”, 
Nosauktas 30 atbalstītas attīstības teritorijas, 80 citas atstājot pašu ziņā ar uzdevumu attīstīties; 
Lauku telpa palikusi ar nedefinētu perspektīvu

Katrai teritorijai sava stratēģija
Profils stratēģijas pamatā
Ražošana 
Zemes un cita dabas resursa izmantošana
Lauksaimniecība un mežsaimniecība
Zivsaimniecība
Atpūtas bizness
Rūpniecība
Pakalpojumi 
Dzīves telpa 
Vai zinām - kuram attīstības centram? 
Pašlaik definētie attīstības centri 
 .................
Pateicos par iespēju Jūs uzrunāt !

AgroPols

x

Paroles atgadināšana