Runājumi

Latvijas aitu audzēšanas nozares attīstības stratēģija

Andris Miglavs, AgroPols
25.09.2013

ZSA iepazīstas ar Latvijas aitu audzēšanas asociācijas sagatavoto nozares attīstības stratēģiju. ### Lasāmai lietošanai pielikumā pievienots PDF fails.


Pievienotie dokumenti

1. Runājuma bilžrāde PDF

Latvijas aitu audzēšanas nozares attīstības stratēģija

Saturs
LAAA un nozares stratēģija
Aitu audzēšana Latvijā šodien
Aitu audzēšana – nākotnes risinājums citādi neizmantotai lauksaimniecības zemei
Nākotnes redzējums aitu audzēšanas nozarei – strauja un būtiska izaugsme
Rīcības virzieni 
Nepieciešamā valsts intervence 
Latvijas Aitu audzētāju asociācija un nozares stratēģija
LAAA un Stratēģijas grupa
Iniciatīvas grupas tikšanās 2012.gada maijā
LAAA valdes lēmums par Stratēģijas grupas izveidi
Daina Kairiša
Andris Pauls-Pāvuls
Valdis Vanags
Aija Šneidere
Kristaps Melbārdis
Kaspars Kļaviņš 
Dina Avotiņa
Vienošanās ar “EDO Consult” par konsultatīvu atbalstu darba procesā
Stratēģijas dokumenta projekts ir izstrādāts, noslēdzas tās saskaņošanas process
ietverot sarunas ar ZM par valsts iespējamo atbalstu stratēģijas īstenošanai
Aitu audzēšana šodien Latvijā
4430 ganāmpulki ar 31 tūkst. aitu mātēm  – LDC dati 
10 ganāmpulki ar vairāk par 200 aitu mātēm– LDC dati
4600 cilvēki tieši iesaistīti nozarē– novērt. 
200 gada vidējie pilna laika cilvēki – novērt. 
~ 10 tūkst. ha izmantotas LIZ – novērtēj. 
920 t saražotas aitu gaļas – LDC dati 
2,2 milj. Ls  - saražotās produkcijas vērtība – novērt. 
0,7% - lopkopības produkcijas vērtības   
Aitu skaits novados, dalījums pa kvartilēm uz 2012.gada 1. jūliju 
Nozares mērogs
Nozares struktūra
Nozaru produktivitāte Latvijā
Aitu audzēšana – nākotnes risinājums citādi neizmantotai lauksaimniecības zemei
Aitu audzēšanai pieejami plaši  LIZ resursi 
Aitu gaļas patēriņš vietējā un citu ES valstu tirgos
ES – aitu gaļas neto importētāja 
Cena (jēru gaļa, EUR/ 100kg dzīvsvarā)
Vēl..
Aitu (jēru) gaļa tiek uztverta kā kvalitatīvs, veselīgs un ekoloģisks produkts. 
93 saimniecības iekļāvušās bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.
Biznesa uzsākšanai nepieciešamas salīdzinoši mazākas investīcijas ēkās un tehnoloģijās.
Mērķtiecīgi attīstīts ciltsdarbs, uzkrātas zināšanas un pieredze šajā jomā, saglabāta LT šķirne. Attīstās saimniecības, kas piedāvā tirgū vaislas dzīvniekus.
Labi sadarbības pamati – kooperatīvi un LAAA.
Nākotnes redzējums  
Stratēģiskie mērķi
Aitu audzēšana Latvijā 2023: produktīvi un labi izmantota LIZ
Aitu audzēšana Latvijā 2023: aitu skaits
Aitu audzēšana Latvijā 2023:     nozares ražotā produkcija 
Aitu audzēšana Latvijā 2023: strādājošie lauku cilvēki
Rezultatīvie rādītāji
Rīcības virzieni
Prioritārie rīcības virzieni
RV 1. Tirgorientētu aitu audzēšanas saimniecību attīstība – cilvēki un materiālie resursi
RV 2. Gaļas ražošanas ganāmpulku izaugsme un attīstība 
RV 3. Produkcijas virzīšana tirgū
RV 4. Sadarbības un kooperācijas attīstība
Prioritāte Nr.1  ganāmpulku skaita pieaugums
Nepieciešamā valsts intervence
Jautājumi, kas nosaka stratēģijas īstenošanu  
LAAA pozīcija
Atbalsts saimniecību izveidei un izaugsmei
Atbalsts ganāmpulku izveidei (EUR 8.1. milj./ 4 gados aitu māšu iegādei)
Atbalsts ieguldījumiem
Līdzfinansējums investīcijām (t.sk., lietotai tehnikai un pašu darbam būvniecībā)
Papildus motivācija saimniekiem vecumā virs 40 gadiem
Atbilstošo ienākumu kritērijā, ņemt vērā arī ienākumus no mājražošanas
Nelīdzfinansēt saimniecības, kurās kopējās kredītsaistības > LVL 666/ha LIZ 
Dzīvnieku maksājumu sistēma
Piemaksa par jēra liemeņa kvalitāti
Pārraudzība un šķirnes dzīvnieku audzēšana
Valsts finansējums ciltsdarba programmām (3-5 šķirnēm)
Platībmaksājumi
Forma – Vienotais platību maksājums
Ieņēmumi 200 EUR/ha, references gads = 2014;
0,3 liellopu vienības uz hektāra 
Dzīvnieku blīvums uz pastāvīgajām pļavām, ganībām – no pirmā ha
LAAA pozīcija (II) 
Atbalsts zināšanu radīšanai, attīstībai un izplatībai: 
Mūsdienīgu saimniekošanas rokasgrāmatu sagatavošana (vismaz 2 tēmas)
Divu demonstrējumu saimniecību izveide (konvenciālā un bioloģiskā pieeja)
Nozares konsultantu spējas izveide un attīstība (LLKC ietvaros)
Arodizglītības programmas “lopkopis” praktiska ieviešana IZM skolu sistēmā (ar iespēju specializēties aitu audzēšanā); 
Tālākizglītības programma “Aitu audzētavas vadītājs” (LLKC pakalpojumos)
Jauni dalībnieki un jaunas platības Agrovides   apakšpasākumā „Bioloģiskā lauksaimniecība” jau ar 2014.gadu.
Valsts atbalsta programma LIZ atgūšanai, kas iepriekš nav bijusi pieteikta platību maksājumiem.
Plēsēju radītu postījumu daļēja kompensācija (paralēli veidot riska fondu aitkopjiem) 


PALDIES PAR VELTĪTO LAIKU UN UZMANĪBU!

AgroPols

x

Paroles atgadināšana