Runājumi

Piensaimniecība Latvijā: izaicinājumi un iespējas

Andris Miglavs, Agnese Krieviņa, AgroPols
17.03.2015

Piena ražotāju konference “Piensaimniecības nozares situācija un ražošanas efektivitātes sliekšņi” Bulduri. 2015-03-17 ### Lasāmai lietošanai pielikumā pievienots PDF fails.


Pievienotie dokumenti

1. Runājuma bilžrāde PDF

Piensaimniecība Latvijā:   izaicinājumi un iespējas

Andris Miglavs, andris@lvaei.lv
ar Agneses Krieviņas atbalstu
Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūts

Šodien
Problēmas definējums šodien –  piensaimniecības biznesam ir nepietiekams ienākums 
Cēlonis šodien- tirgus lejupslīde
bet arī -  vispārēji zemākas par ES vidējām cenas
Tāpēc šodien vairāk  – 
Par iespējām palielināt ienākumu no piena ražošanas nākotnē
Piena ražošanas pārmaiņas
Piena ražošanas attīstība Latvijā  2004.-2014.gadā, 2004=100
Problēmas ģenēze
Ārējais (ārpus LV tiešas ietekmes esošs) faktors 
- piena produktu tirgus vispārēja lejupslīde 
LV iekšējie faktori: 
....... 
Vidējās piena iepirkuma cenas pārmaiņas  2003.    -2014. gados. Slīdošs 6 mēnešu vidējais
Piena ražošana ES-27 valstīs, kg/cilv., 2012. gadā  
Piena iepirkuma cenas novirze no ES15 vidējā līmeņa, EUR/100 kg
Problēmas ģenēze....
.... 
LV iekšējie faktori: 
tirgus relatīvi straujāka lejupslīde – vājas tirgus pozīcijas
Noteicošais – ārējais tirgus 
Konkurēt- NEspējīgs industrijas komplekss 
salīdzinoši neefektīvs „pēcgovs” ražošanas process: 
loģistika (transports tāls un individuālie apjomi mazi), 
līgumu apkalpošana (mazi līgumi, dārgs klientu mārketings); 
pārstrāde (nepareizi produkti ar relatīvi zemu ienesīgumu un/vai dārgs process); 
pārdošana (mazs tirgus spēks un dārgi loģistika un mārketings) 
Nepareiza industrijas stratēģija
Mērķa tirgi 
Produkti 
Pozicionējums
ES valstu piena sektoru raksturojums pēc 1 kg piena pārdošanas cenas gatavo produktu tirgū, vidēji 2006.-2008. gadā
Ko darīt?                   Ir 2 alternatīvas
Ļauties plūsmai – gan būs labāk
Un ir jau – NL jau 4 mēnešus piena iep.cena pieaug
Rīkoties
Un tomēr  - kolektīvi
Vajadzīgs stratēģisks plāns (problēmas ir dziļas)

Katrā ziņā  - jābūt gataviem regulārām (1 reizi 3 gados?) tirgus lejupslīdēm 
EUR 200-220/t pusgada ilgumā
Jāspēj finansēt vismaz 
tiešās mainīgās izmaksas
iekļaujot personāla pamatizmaksas
Patiesībā  - arī kredītu procentu izmaksas – ko darīt ar tām?
Sektora līmenī veidot vienošanos ar bankām...?

Vai ražot pienu?
Govs piena ražošana pasaulē (Kt)
Govs piena ražošana pasaulē,  (kg uz cilvēku)
Cilvēku izvietojums pasaulē, Kcilvēki
Latvijas piensaimniecība –              10 gadu perspektīvā
Piena ražošanas apjoms - 1,5 Mt
Izslaukums- 9 t    
Govju skaits – 165 000
Saimniecību skaits – 1650
Zeme piensaimniecībai – 412 000 ha
Strādājošie 4000 cilvēki     
Stratēģijas skice (no piena ražošanas skatupunkta): vispārējs plāns – sasniedzamais rezultāts un ejamais ceļš
Stratēģijas skice (no piena ražošanas skatupunkta): vispārējs plāns – sasniedzamais rezultāts un ejamais ceļš
Stratēģijas skice (no piena ražošanas skatupunkta): vispārējs plāns – sasniedzamais rezultāts un ejamais ceļš
LV piena cenas novirzes no PL, EE, LT. SE EUR/100 kg  
1.uzdevums. Paaugstināt iepirkuma cenas līdz ES vidējam 
Tirgus spēks piena pārdošanā 
Kooperācija
Līgumu
Savākšanas
Industrija    
Loģistikas optimizācija
Kooperācija
Kvalitāte

Stratēģijas skice (no piena ražošanas skatupunkta): vispārējs plāns – sasniedzamais rezultāts un ejamais ceļš
2. uzdevums. Garantēt ienākumu minimumu krīzes brīdī
Svarīga pašsajūtai un investīciju plānošanai
Priekšnoteikums attīstības un darbības kreditēšanai
Politika 
Tirgus ienākumu apdrošināšana  
Nolīgums ar bankām par kreditēšanu 

Stratēģijas skice (no piena ražošanas skatupunkta): vispārējs plāns – sasniedzamais rezultāts un ejamais ceļš
3.uzdevums. Mazināt ražošanas izmaksas
Pašražotā lopbarība 
Pašu lopbarības efektīva ražošana – ienākumu avots 
Kūtsmēslu aprite 
Vismaz rupjās barības gudra ražošana
Vai tiešām tikai 7% pašu ražotā barība pret 38 % pirktās
Investīciju plānošana un izmantošana


Stratēģijas skice (no piena ražošanas skatupunkta): vispārējs plāns – sasniedzamais rezultāts un ejamais ceļš
Šoreiz tas bija viss sakāmais

AgroPols

x

Paroles atgadināšana