Briseles koridoros lemj par mums

Sandra Kalniete: darbs EP Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
10.02.2015

Cienījamie lauksaimnieki,

Jūsu informācijai piedāvājam pārskatu par likumdošanas priekšlikumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā, būtiskāko komitejas darbā aizritējušajā mēnesī un pārdomas rosinošu lasāmvielu.

1. Likumdošanas priekšlikumi Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā.

Piedāvājam pārskatu par likumdošanas priekšlikumiem, pie kuriem šobrīd noris darbs komitejā, un to attīstības un pieņemšanas gaitu.
Īsumā: Likumdošanas priekšlikumus sagatavo Eiropas Komisija. Lauksaimniecības komiteja tos izskata vairākos piegājienos pēc konkrēta laika grafika. Katram priekšlikumam ir nozīmēts atbildīgais ziņotājs no kādas no politiskajām grupām. Vispirms Eiropas Komisijas priekšlikums tiek prezentēts un apspriests komitejā, tad savu redzējumu prezentē ziņotājs, vēlāk pārējie deputāti iesniedz savus grozījumus un ziņotājs gatavo kompromisa grozījumus, tad ir balsojums komitejā un vēlāk plenāra sesijā. Pašiniciatīvas ziņojumus sagatavo deputāti pēc savas iniciatīvas par lauksaimniecības jomā būtiskiem jautājumiem. Viedokli citām komitejām Lauksaimniecības komiteja gatavo par jautājumiem, kas ir tās kompetencē, bet kur tā nav vadošā komiteja. Precīzāka informācija.
Šobrīd nozīmīgākie likumdošanas priekšlikumi ir:
* regula par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu,
* grozījumi regulās par atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm,
* pašiniciatīvas ziņojums par jaunu ES meža stratēģiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai,
* pašiniciatīvas ziņojums par situācijas attīstību piena produktu tirgū un “Piensaimniecības paketes noteikumu darbība
Tiešsaistes uz dokumentiem. Ja Jums ir konkrētas idejas, komentāri vai ieteikumi - lūdzam tos sūtīt uz sandra.kalniete@europarl.europa.eu.

2. Atskats uz būtiskāko komitejas darbā janvārī.

Latvijas Prezidentūras prioritāšu prezentēšana un viedokļu apmaiņa ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu. Uzsvars tika likts uz KLP vienkāršošanu, bioloģiskās lauksaimniecības likumprojektu un situācijas attīstību ES piena sektorā, jo īpaši, Krievijas embargo kontekstā.
Sandra Kalniete uzdeva jautājumu: Kādas sekas un risinājumus Eiropas mērogā Jūs redzat ES piensaimniekiem šī brīža situācijā, kad Krievijas tirgus ES lauksaimniecības produktu ražotājiem ir un būs slēgts, turpinās piena cena kritums un piena kvotu režīma beigsies 1.aprīlī?
Vairāk par prioritātēm.

Janvāra vidū uzzinājām par Eiropas Komisijas (Veselības un pārtikas drošuma direktorāts) sarunām ar Krievijas veterināro dienestu par iespējamu atsevišķu produktu tirdzniecības atjaunošanu uz Krieviju. Tāpat kļuva zināms arī par vairāku valstu (Francijas, Dānijas, Nīderlandes) divpusējām sarunām ar Krieviju, lai atjaunotu pārtikas produktu tirdzniecību. Šādas darbības dotu iespēju Krievijai izvēlēties, kam atļaut pieeju tirgum, un dotu priekšrocības dažām dalībvalstīm, un atļautu Krievijai izdarīt politisku spiedienu uz citām.
Sandra Kalniete nekavējoties tikās ar Veselības un pārtikas drošuma direktorāta vadošo ierēdni, AGRI ietekmīgākajiem deputātiem un kopā ar poļu un lietuviešu kolēģiem sagatavoja jautājumu komisāram, lai nepieļautu Krievijas 'skaldi un valdi' pieeju attiecībām ar dalībvalstīm. Komisāra F.Hogana, J.Dūklava Latvijas prezidentūras ES kapacitātē un deputātu spiediena rezultātā komisārs V.Andriukaitis uzsvērta ES ekskluzīvo kompetenci tirdzniecības jautājumos ar trešajām valstīm un uzstāja uz vienotu, solidāru rīcību. Šobrīd ir zināms, ka Krievija ir šo atsaukusi vienošanos no savas puses. Preses relīze

EP balsojums par Eiropas Parlamenta un Padomes panākto vienošanos par priekšlikumu, kas ļauj ES dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu augu (ĢMO) kultivēšanu savā teritorijā. To būs iespējams darīt, pat ja ES līmenī to Eiropas Pārtikas drošības iestāde (EFSA) ir atļāvusi. Šis kompromisa teksts nodrošina skaidru juridisko pamatojumu ĢMO augu kultivēšanas aizliegšanai valsts teritorijā, tādā veidā dalībvalstīm dodot iespēju teikt 'pēdējo vārdu' un nodrošinot subsidiaritātes principa izpildi. Es uzskatu, ka ir svarīgi šādā ļoti politiski jūtīgā un sabiedrību polarizējošā jautājumā valstīm dot izvēles iespējas. Jaunie noteikumi ļaus dalībvalstīm aizliegt ĢMO kultūraugus dažādu apsvērumu, piemēram, vides, pilsētplānošanas, sociālo un ekonomisko, dēļ, kā arī, lai novērstu nejaušu ĢMO piesārņojumu citos produktos un lauksaimniecības politikas mērķu dēļ. Dalībvalstīm būs jānodrošina, lai ĢMO kultūras nepiesārņo citus produktus, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu piesārņojuma novēršanai.

ES-ASV sarunas par starptautisko tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu (TTIP) ir procesā. EP deputāti paralēli cenšas izvērtēt tā potenciālo ietekmi uz ES lauksaimniecību, jo pastāv salīdzinoši lielas atšķirības starp abu bloku lauksaimniecības sektoriem, piemēram, attiecībā uz ĢMO, pesticīdu, hormonu un dzīvnieku labturības noteikumiem. Vācu deputāts Lange savā darba dokumentā uzsver uz divpusējās drošības klauzulas ievērošanu, ko puses varētu izmantot TTIP ietvaros atcelto tarifu īslaicīgai atjaunošanai PTO vislielākās labvēlības režīma ietvarā.

Interesanti:

EP AGRI pētījums par EP ietekmi uz KPL
EU Commissioner slams food supply chain imbalances. Sandra Kalniete sagaida konkrētu rīcību un risinājumus, lai labāk sabalansētu peļņu starp zemniekiem un tirgotājiem.
Simplification as a top priority in 2015 by Allan

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

x

Paroles atgadināšana