Dokumentu hronika

Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"

MK, Noteikumi
11.08.2009

Noteikumu projekta pamatā ir noteikumu aktuālā redakcija, kas ilgstoši izmantota praktiskajā zvejniecības pārvaldībā. Atbilstoši iepriekšminētajiem mērķiem salīdzinājumā ar esošo redakciju noteikumu projektā izdarīti vairāki grozījumi, un būtiskākie no tiem ir šādi:
1) konkretizēts Zvejniecības likuma 20.pantā noteiktais zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pienākums, nosakot zivju resursu pārzinātājam (pašvaldībai) līdz publiskas ūdenstilpes iznomāšanai veikt konkrētus ūdenstilpes apsaimniekošanas pasākumus zivju resursu aizsardzībai un uzraudzībai un pēc iznomāšanas šos pienākumus nodot publiskas ūdenstilpes nomniekam (privātpersonai);
2) tiek noteikts, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas un publiskās ūdenstilpes nomas iesniegumu turpmāk varēs iesniegt arī elektroniska dokumenta formā;
3) ir precizēts, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole nevar būt par pamatu iepriekš noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pārtraukšanai;
4) Zvejniecības likuma 8.panta pirmajā daļā ir uzskaitīti visi gadījumi, kad iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt nomnieka zvejas tiesību izmantošanu, tāpēc tas vairs netiek minēts noteikumos;
5) tiek precizēts, kurš un kā konkursa kārtībā pēc ūdenstilpes iznomātāja pasūtījuma sagatavo ūdenstilpes noteikumus visam ūdenstilpes nomas termiņā norādītajam laikam gan zivsaimnieciskiem izmantošanas veidiem, gan pārējiem ūdenstilpju izmantošanas veidiem;
6) tiek papildināts, ka ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos turpmāk būs jānorāda arī zivju dzīvotņu un nārsta vietu uzlabošanas pasākumi;
7) tiek paredzēts, ka turpmāk maksu par iznomātāja pasūtīto ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumu sagatavošanu pēc pašvaldības (pašvaldību) un nākamā nomnieka savstarpējas vienošanās sedz ūdenstilpes nākamais nomnieks vai, ja būs pieejami finanšu līdzekļi, to varēs darīt arī pašvaldība, kas vēlas iznomāt attiecīgo ūdenstilpi. Nomnieka samaksātā naudas summa par ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumu sagatavošanu tiks atskaitīta no ūdenstilpes pirmā gada (gadu) nomas maksas;
8) tiek noteikts, ka pašvaldība (pašvaldības), saņemot iesniegumu par papildu zvejas limita iedalīšanu vai jaunu iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, kamēr tās rīcībā ir pieejams zvejas limita atlikums, nebūs tiesīga atteikt zvejas limita iedalīšanu;
9) tiek precizēts, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieks zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī (izņemot jūras piekrasti), kā arī citos Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos noteikto nozvejas apjomu var apmainīt vai nodot, pamatojoties uz nomnieku savstarpēju vienošanos par zvejas limita apmaiņu vai nodošanu, otram nomniekam pēc tam, kad šāda vienošanās iesniegta valsts aģentūrā „Latvijas Zivju resursu aģentūra” un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā izdarīti attiecīgi grozījumi, ievērojot konkrētus nosacījumus par to, ka nomniekam pēc nozvejas apjoma apmaiņas vai nodošanas saglabājas zvejas iespējas vismaz tādā apjomā, lai viņš varētu turpināt komercdarbību zvejniecībā, tostarp periodā līdz tās pārtraukšanai;
10) tiek paredzēts, ka ar iznomātāja attiecīgu lēmumu ūdenstilpes nomnieku turpmāk varēs daļēji atbrīvot no ūdenstilpes nomas maksas, ja tas ūdenstilpē veic būtiskus ieguldījumus zivju aizsardzībai, zivju resursu ataudzēšanai un makšķerēšanai nepieciešamās infrastruktūras (laivu piestātnes un laivu noma, makšķerēšanas atpūtas vietas, tauvas joslas sakopšana) veidošanai ūdenstilpē un tās piekrastē;
11) noteikumi ir papildināti ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu un ar tam pievienotu līguma ikgadējā protokola paraugu. Minētais pielikums ir precizēts un papildināts atbilstoši grozījumiem noteikumu projektā;
12) noteikumu projekta terminoloģija ir saskaņota ar Zvejniecības likuma aktuālās redakcijas terminoloģiju.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana