Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1057 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.892 "Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs"

MK, Noteikumi,  Nr. 1057
15.09.2009

Noteikumos vienkāršota arī meža īpašnieka iesniedzamā dokumentācija, kā arī prasības cirsmas iezīmēšanai un cirsmas skices sagatavošanai.


Izmaiņas noteikumos paredz iespēju izcirst neproduktīvas egļu mežaudzes, kurās krājas pieaugums ir mazāks par vienu kubikmetru uz hektāru gadā. Metodika minēto mežaudžu identificēšanai ir izstrādāta Valsts mežzinātnes institūtā „Silava” un veidlapa, kas jāaizpilda, lai noteiktu mežaudzes atbilstību neproduktīvas mežaudzes kritērijiem, pieejama Valsts meža dienesta interneta mājas lapā www.vmd.gov.lv.
Noteikumu projekts paredz iespēju minētās mežaudzes atzīt par neproduktīvām arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja šo teritoriju apsaimniekošanas noteikumi nenosaka citādi.
Izmaiņas noteikumos paredz par neproduktīvu atzīt nepiemērota koku sugu sastāva mežaudzes - bērzu mežaudzes, kurās pēc 40 gadu sasniegšanas apses un baltalkšņa piemistrojums ir lielāks par 40% no kopējās mežaudzes krājas un priežu mežaudzes, kurās pēc 70 gadu sasniegšanas bērza piemistrojums ir lielāks par 40% no kopējās mežaudzes krājas.
 Nocērtot neproduktīvas mežaudzes, jāsaglabā koki ar lielām putnu ligzdām, nolauztu koku stumbeņi un kritalas, kuru diametrs lielāks par 50 centimetriem, kā arī jāievēro kailcirtes cirsmu izveidošanas noteikumi un jāsaglabā ekoloģiskie koki.
Noteikumos tiek vienkāršota meža īpašnieka (tiesiskā valdītāja) iesniedzamā dokumentācija galvenajai cirtei pēc caurmēra. Izmaiņas paredz arī vienkāršākas cirsmas iezīmēšanas un cirsmas skices sagatavošanas metodes, kā arī vienkāršotu piegulošās platības un cirtes virziena noteikšanu. Tāpat turpmāk būs iespēja cirsmas skici sagatavot un iesniegt Valsts meža dienestā elektroniski.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana