Laidiens no arhīva:

AgroPols

Burtnieku ezeru un zem tā esošo zemi nodod Burtnieku novada pašvaldības valdījumā

Ilze Vabole, AgroPols
04.01.2012

3. janvārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu „Par Burtnieku ezera un zem tā esošās zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības valdījumā”, informēja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietnieks Kaspars Funts. Rīkojums paredz nodot Burtnieku ezeru un zem tā esošo zemi pašvaldības valdījumā, paredzot pašvaldībai tiesības izmantot zem Burtnieku ezera esošo zemi atļautajiem mērķiem, izmantot zemes dzīles, kā arī citas zemes derīgās īpašības, nodrošinot Burtnieku ezera dabas resursu lietderīgu un saimniecisku izmantošanu un tam piegulošo teritoriju infrastruktūras attīstību saskaņā ar konkrētās darbības jomas regulējošiem tiesību aktiem, kā arī ievērojot visus tiesību aktos noteiktos uz Burtnieku ezeru un zem tā esošo zemi attiecināmos vides aizsardzības, saimnieciskās darbības, pārvaldības un citus ierobežojumus.

Tā kā līdz šim ezers nebija Burtnieku novada pašvaldības valdījumā, tas pašvaldībai būtiski kavēja ezera apsaimniekošanas plānošanu, kā arī vides aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu. Tāpat pašvaldībai līdz šim nebija iespēju Burtnieku ezerā īstenojamiem projektiem efektīvi piesaistīt Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus.

Ņemot vērā, ka Burtnieku ezers pieder pie stipri eitrofa ezeru tipa ar ļoti strauju aizaugšanas tendenci, kas īpaši paātrinājusies pēc Silzemnieku poldera izbūves 1984. gadā, pēdējo 20 gadu laikā ap ezeru ir izveidojusies krūmu josla, kas traucē ezera dabīgo pašattīrīšanos, turklāt ir ievērojami samazinājušās līdaku dabīgā nārsta vietas. Tā kā šie krūmāji un niedrāji daļēji atrodas uz zemes zem ezera, pašvaldībai, ja ezers nav tās valdījumā, būtu nepieciešams nomas līgums ar publiskā ezera zemes īpašnieku, lai, īstenojot ES projektus, varētu veikt pasākumus, kas kavētu ezera aizaugšanu.

Burtnieku ezera ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšana ir saistīta arī ar ezera krastos esošo Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu „Vidusburtnieks”, „Burtnieku ezera pļavas” un „Rūjas paliene” – aizsardzības un izmantošanas prasību ievērošanu, kā arī ezera izmantošanu rekreācijai un dabas tūrismam.

Saskaņā ar MK rīkojuma nosacījumiem, lai juridiski nostiprinātu pašvaldībai dotās tiesības un izvirzāmās prasības, starp ZM un Burtnieku novada pašvaldību tiks noslēgts līgums par Burtnieku ezera un zem tā esošās zemes nodošanu pašvaldības valdījumā, kā arī par to tiks sastādīts attiecīgs nodošanas un pieņemšanas akts.

Burtnieku ezers atrodas Burtnieku novada Burtnieku pagasta, Vecates pagasta un Matīšu pagasta teritorijā. Burtnieks ir ceturtais lielākais Latvijas ezers ar kopējo platību 3966,25 hektāru, bagātīgiem zivju krājumiem un ir ļoti iecienīta zvejas, makšķerēšanas, aktīvās atpūtas un ūdenssporta vieta. Burtnieku ezers saskaņā ar Civillikumu ir publiskais ezers un pieder valstij.

Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana