Teritoriju pārvaldība

No noteikumiem svītro normu par zemes transformācijas atļaujas iesniegšanu meliorācijas sistēmas vai hidrotehniskās būves projektēšanai

Daiga Kļanska, Leta-Nozare
28.07.2009

(fragments) Šodien valdība no meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtības izsvītroja normu par zemes transformācijas atļaujas iesniegšanu meliorācijas sistēmas vai hidrotehniskās būves projektēšanai.

Saeimā šī gada 30.aprīlī pieņēma grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kurā tika izslēgta likuma norma par zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu, paredzot, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likuma grozījumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Kadastra datu aktualizāciju, ja mainīti nekustamā īpašuma raksturojošie dati, tostarp zemes lietošanas veidi jeb kategorijas, reglamentē Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums un "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi".

Lai saskaņotu noteikumu un Saeimā pieņemtā likuma tiesību normas, ir jāizdara grozījums "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtībā".

Daiga Kļanska
Leta-Nozare

x

Paroles atgadināšana