Teritoriju pārvaldība

Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām"

MK, Citi
28.07.2009

Šodien valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””.
Pašlaik nav noteikumu, kas regulētu valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par:
1) ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un grozījuma par ģeogrāfiskās izcelsmes norādi reģistrāciju;
2) nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kontroles institūcijas apstiprināšanu;
3) pārtikas uzņēmuma darbības atzīšanas apliecības izsniegšanu;
4) pārtikas uzņēmuma darbības reģistrācijas apliecības izsniegšanu;
5) uztura bagātinātāja reģistrāciju;
6) diētiskās pārtikas un mākslīgo maisījumu zīdaiņiem reģistrāciju;
7) atļaujas izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai tirgū;
9) atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem.
Šobrīd spēkā esošo Ministru kabineta 2003.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.127 „Pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasības rada papildu administratīvo slogu uzņēmējiem salīdzinājumā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu prasībām. Turklāt saskaņā ar 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.70 50.§ 2.3.apakšpunktā noteikto līdz 2009.gada 1.janvārim Ministru kabinetā ir jāiesniedz normatīvā akta projekti, nosakot valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par:
- pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas apliecības izsniegšanu;
- uztura bagātinātāju reģistrāciju;
- diētiskās pārtikas un mākslīgo maisījumu zīdaiņiem reģistrāciju;
- atļaujas izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai tirgū.
Transportlīdzekļu grupas, kam nepieciešama Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja pārtikas pārvadāšanai, kā arī valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka 2007.gada 10.jūlija noteikumi Nr.486 “Noteikumi par valsts nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām ir nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai” (“Latvijas Vēstnesis”, 2007, nr. 117).
Prasības transportlīdzekļiem, kā arī dzīvnieku izcelsmes pārtikas pārvadāšanas nosacījumi un temperatūras režīms ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku.
Ir sagatavots grozījums Sēklu aprites likumā, lai precizētu 21.panta 1. un 2.punkta valsts nodevas objektus.
Likuma grozījumu projekta sagatavošanas mērķis ir valsts pārvaldes iestādes – Pārtikas un veterinārā dienesta – sniegto maksas pakalpojumu pārveidošana par valsts nodevas objektiem, ja šie maksas pakalpojumi atbilst valsts nodevu kritērijiem šādās jomās:
1) ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācija, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšana un grozījuma par ģeogrāfiskās izcelsmes norādi reģistrācija;
2) nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kontroles institūcijas apstiprināšana;
3) pārtikas uzņēmuma darbības atzīšanas apliecības izsniegšana;
4) pārtikas uzņēmuma darbības reģistrācijas apliecības izsniegšana;
5) uztura bagātinātāju reģistrācija;
6) diētiskās pārtikas un mākslīgo maisījumu zīdaiņiem reģistrācija;
7) atļaujas izsniegšana dabīgā minerālūdens izplatīšanai tirgū;
8) atļaujas izsniegšana komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem.
Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, kā arī racionāli izmantotu budžeta līdzekļus, kas paredzēti valsts uzraudzības un kontroles veikšanai, tā savukārt uzlabojot uzņēmējdarbību, ir nepieciešams izdarīt grozījumus nacionālajos aktos, izslēdzot attiecīgu deleģējumu no likuma un atceļot Ministru kabineta 2007.gada10.jūlija noteikumus Nr.486 „Noteikumi par valsts nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas un atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai”. Pārtikas un veterinārais dienests izvērtēs transportlīdzekļu atbilstību higiēnas prasībām kārtējās uzraudzības laikā, apsekojot pārtikas uzņēmuma darbību.
Likumprojekts paredz precizēt nodevas objektus, nosakot nodevas nevis par iesnieguma izvērtēšanu konkrētajai darbībai, bet par pašu darbību, piemēram, par šķirnes iekļaušanu katalogā vai personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana