Teritoriju pārvaldība

Groza LAD sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

MK, Noteikumi,  Nr. 862
04.08.2009

Tā kā ir prasība samazināt Lauku atbalsta dienesta pašreizējo funkciju īstenošanai nepieciešamo budžeta finansējumu, ir jāpārskata Lauku atbalsta dienesta funkciju apjoms, lai tas būtu sabalansēts ar iestādes finansiālajām iespējām nodrošināt funkciju efektīvu īstenošanu.
Šajā nolūkā ir jāizvērtē iespēja dažas Lauku atbalsta dienesta līdzšinējās funkcijas nodot, piemēram, privāto vai publisko tiesību subjektam vai arī atteikties no dažām funkcijām (piemēram, tās vienkāršojot un integrējot citās funkcijās vai atceļot pavisam), tā darot efektīvāku Lauku atbalsta dienesta kā maksājumu aģentūras darbību kopumā.
Ņemot vērā, ka no Lauku atbalsta dienesta likuma ir svītrota funkcija par meliorācijas sistēmu būvatļauju un citu dokumentu izsniegšanu, kā arī norma par šādu būvju pieņemšanu ekspluatācijā un tas iepriekšminētos pakalpojumus turpmāk vairs nenodrošinās, Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministra kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.979 „Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” paredz svītrot pielikuma 2.un 3.punktu, kas nosaka pakalpojumu cenas par hidromeliorācijas būvju pieņemšanu ekspluatācijā un būvatļauju izsniegšanu.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana