Teritoriju pārvaldība

Izmaiņas veterinārajās prasībās cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai

MK, Noteikumi,  Nr. 898
11.08.2009

Šobrīd noteikumi paredz, ka:
1) Pārtikas un veterinārais dienests informāciju par atzītajiem kuiļu spermas sagatavošanas centriem (turpmāk – centrs) iesniedz Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;
2) Pārtikas un veterinārais dienests pēc lēmuma pieņemšanas par centra atzīšanu piešķir tam atzīšanas numuru, iekļauj dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā un izsniedz atzīšanas apliecību.
Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 „Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai” ir pārņemtas tiesību normas no Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/429/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugas mājdzīvnieku spermu un tās importu (turpmāk – Direktīva 90/429/EEK).
Ministru kabineta noteikumu projekts nepieciešams, jo ir izdarīti grozījumi Direktīvā 90/429/EEK. Minētos grozījumus ievieš Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīva 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK (turpmāk – Direktīva 2008/73/EK).
Projekta mērķis:
1) ieviest Direktīvas 2008/73/EK prasību, nosakot, ka Pārtikas un veterinārais dienests ar 2010.gada 1.janvāri interneta mājas lapā ievieto atzīto centru sarakstu, kas pieejams sabiedrībai un citām dalībvalstīm;
2) mazināt administratīvo slogu, svītrojot prasību par obligātu atzīšanas apliecības izsniegšanu.
Projekts paredz iespēju centram saņemt atzīšanas apliecību pēc tā pieprasījuma;
3) redakcionāli precizē terminus „kuiļu spermas sagatavošanas centrs” saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 21.pantā noteikto valsts veterinārās uzraudzības objektu uzskaitījumu.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana