Teritoriju pārvaldība

Izmaiņas veterinārajās prasībās buļļu spermas tirdzniecībai

MK, Noteikumi,  Nr. 898
11.08.2009

Līdzšinējā noteikumu redakcija paredz, ka:
1) Pārtikas un veterinārais dienests informāciju par atzītajiem buļļu spermas sagatavošanas centriem un buļļu spermas uzglabāšanas centriem (turpmāk – centrs) iesniedz Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;
2) Pārtikas un veterinārais dienests pēc lēmuma pieņemšanas par centra atzīšanu piešķir tam atzīšanas numuru, iekļauj dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā un izsniedz atzīšanas apliecību.
Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 „Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm” ir pārņemtas tiesību normas no Padomes 1988.gada 14.jūnija Direktīvas 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem (turpmāk – Direktīva 88/407/EEK).

Grozījumi bija vajadzīgi, jo ir izdarīti grozījumi Direktīvā 88/407/EEK. Minētos grozījumus ievieš Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīva 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK (turpmāk – Direktīva 2008/73/EK).
Šo grozījumu mērķis:
1) ieviest Direktīvas 2008/73/EK prasību, nosakot, ka Pārtikas un veterinārais dienests ar 2010.gada 1.janvāri interneta mājas lapā ievieto atzīto centru sarakstu, kas pieejams sabiedrībai un citām dalībvalstīm;
2) mazināt administratīvo slogu, svītrojot prasību par obligātu atzīšanas apliecības izsniegšanu.
Projekts paredz iespēju centram saņemt atzīšanas apliecību pēc tā pieprasījuma;
3) redakcionāli precizē terminus „buļļu spermas sagatavošanas centrs” un „buļļu spermas uzglabāšanas centrs” saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 21.pantā noteikto valsts veterinārās uzraudzības objektu uzskaitījumu.
Direktīvā 2008/73/EK noteiktās prasības stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana