Dokumentu hronika

Turpmāk piemēros atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par laukaugu un lopbarības platībām


03.03.2010

Valdībā vakar (2. martā) apstiprināts Zemkopības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros"".
Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumi Nr.269 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” paredz vienotā platības maksājuma piemērošanas nosacījumus, papildu valsts tiešo maksājumu (PVTM) piemērošanas nosacījumus, laba lauksaimniecības un vides stāvokļa prasības un savstarpējās atbilstības prasības. 

KLP „veselības pārbaudē” tika nolemts un Regulā Nr.73/2009 noteikts, ka ar 2010.gadu pilnībā no ražošanas ir jābūt atdalītam platībatkarīgajam maksājumam par laukaugiem. Līdz ar to PVTM par laukaugiem no 2010.gada tiek aizstāts ar atdalīto PVTM par laukaugu platībām.
Attiecībā uz PVTM par lopbarības platībām, par kurām 2010.gadā paredzētā atbalsta likme par 1 hektāru būtu maza, bet atbalsta saņemšanas prasības ir augstas, Zemkopības ministrija vienojās ar lauksaimnieku sabiedriskajām organizācijām par to, ka, sākot ar 2010.gadu, no ražošanas ir nošķirama arī PVTM par lopbarības platībām, aizstājot to ar atdalīto PVTM par lopbarības platībām.

Saskaņā ar Padomes Regulu Nr.73/2009 68.pantu dalībvalstis, sākot ar 2010.gadu, var piešķirt īpašo atbalstu, lai palīdzētu risināt īpašas grūtības, kas skar lauksaimniekus piena, liellopu un teļa, aitas un kazas un rīsa nozarē. Zemkopības ministrija sadarbībā ar lauksaimnieku organizācijām nolēma, ka ir nepieciešams finansiāls atbalsts ekonomiski viegli ievainojamiem saimniekošanas veidiem piena nozarē, lai nodrošinātu pāreju un pakāpenisku pielāgošanos jauniem tirgus nosacījumiem un darbībai piena nozarē pēc piena ražošanas kvotu atcelšanas. Latvijā ekonomiski viegli ievainojami saimniekošanas veidi piena nozarē attiecas uz saimniecībām, kuras realizē vairāk nekā 30 tonnu piena gadā tirgus vajadzībām un kuras var pastāvēt un arī turpmāk ilgtermiņā darboties Eiropas Savienības piena nozarē, un kuras tieši ietekmēs ražošanas kvotu atcelšana. Tādēļ Ministru kabineta noteikumos Nr.269 paredzami nosacījumi īpašā atbalsta par pienu piešķiršanu.

Tātad noteikumu projekts paredz:
1) atdalītā PVTM par laukaugu platībām un atdalītā PVTM par lopbarības platībām piešķiršanas nosacījumus;
2) īpašā atbalsta par pienu piešķiršanas nosacījumus;
3) laba lauksaimniecības un vides stāvokļa obligāto standartu ieviešanas prasības attiecībā uz augsnes erozijas, biotopu saglabāšanas minimālajiem nosacījumiem, ūdens izmantošanas atļauju un buferjoslu izveides standartiem;
4) precizēt savstarpējās atbilstības prasību sarakstu;
5) pagarināt daudzgadīgo enerģētisko kultūraugu novākšanas un deklarācijas termiņu.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana