Latvijas tirgos

Latvijas zemes fonds pirmajā darbības gadā iegādājies 1400 hektāru zemes

AgroPols
04.07.2016

Latvijas zemes fonds, kura pārvaldītājs ir Attīstības finanšu institūcija ALTUM, pirmā darbības gada laikā no zemju īpašniekiem iegādājies 1400 hektāru zemes par 3,4 miljoniem eiro ar mērķi tos saglabāt un atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā.

Latvijas zemes fonds darbību uzsāka 2015.gada 1.jūlijā.

Īpašumi ir iegādāti visos Latvijas reģionos, un lielākais īpašumu skaits iegādāts Zemgalē - 30 īpašumi ar kopējo platību 690 hektāri. Vidzemē Zemes fonds iegādājies 15 īpašumus ar kopējo platību 257 hektāri, Rīgas reģionā - 12 īpašumus ar kopējo platību 114 hektāri, Latgalē - 11 īpašumus (142 hektāri), Kurzemē - 10 īpašumus (197 hektāri).

Šobrīd fondam pieder 78 īpašumi, no kuriem 68 īpašumiem jau ir nomnieki - lauksaimnieki, kuriem lauksaimniecības zeme nepieciešama saimnieciskās darbības attīstīšanai. Tai skaitā zeme iznomāta arī jaunajiem lauksaimniekiem.

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš: "Zemes fonda darbības aktivitāte pirmajā gadā ir pārsniegusi sākotnēji prognozēto gan īpašumu iegādes piedāvājumā, gan fonda īpašumā esošo zemju nomas pieprasījumā. Fonda darbības pirmajā pusgadā tika veikti darījumi 1 miljona eiro apmērā, savukārt otrajā pusgadā - jau 2,4 miljonu eiro apmērā. Prognozējam, ka līdz 2016.gada beigām Zemes fonda darījumu kopējais apjoms sasniegs 5 miljonus eiro.

Esam gandarīti, ka īpašumi, kurus fonds iegādājas no īpašniekiem, kas nevar vai nevēlas lauksaimniecības zemi paši apsaimniekot, ļoti ātri atgriežas lauksaimnieciskajā darbībā - nomas pieprasījums ievērojami pārsniedz Zemes fonda šā brīža piedāvājumu. Tas apliecina, ka Zemes fonds ir svarīgs un nepieciešams instruments, lai sekmētu, ka Latvijā lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek saglabāta un izmantota lauksaimniecības vajadzībām. Zemes fonds papildina iespējas zemes tirgū, nekonkurējot ar privāto tirgu - ja īpašumam ir pircējs privātajā tirgū, fonda iesaistīšanās nav nepieciešama.

Šobrīd strādājam, lai Zemes fondā ieviestu jaunu atbalsta veidu - reverso nomu. Jaunā instrumenta konceptu šobrīd saskaņojam ar Zemkopības ministriju un lauksaimnieku organizācijām. Būtība ir tajā, ka lauksaimniekiem, kuriem nepieciešams stabilizēt naudas plūsmu, dotu iespēju pārdot savu īpašumu Zemes fondam un, nomājot to no fonda, turpināt lietot ražošanai. Lauksaimniekiem tas ļautu iegūt darbības turpināšanai nepieciešamos finanšu resursus, kad tie nav pieejami komercbankā, stabilizēt naudas plūsmu, saglabājot garantētas zemes atpirkšanas tiesības par garantētu cenu."

Zemes fonds pērk nekustamos īpašumus visā Latvijas teritorijā, kas atbilst noteiktiem kritērijiem - to ir iespējams atgūt vai saglabāt lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām; lauksaimniecības zeme ir vairāk nekā 50% no īpašuma kopējās platības; nekustamais īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā; īpašumam ir valsts, pašvaldības vai vietējās nozīmes labā stāvoklī esošs piebraucamais ceļš ar nobrauktuvi; īpašumam nav noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi; uz nekustamā īpašuma neatrodas Zemesgrāmatā nereģistrētas ēkas un būves, kuru kadastra vērtība pārsniedz 30% no īpašuma zemes kadastra vērtības, vai kas pieder citam īpašniekam, vai kultūras pieminekļi; nekustamais īpašums neatrodas strīdā vai nav citādi apgrūtināts ar mantiska rakstura saistībām; tiek pārdots viss nekustamais īpašums.

Zemes fonds pērk īpašumus par cenām, kas nepārsniedz vidējās cenas tirgū līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei attiecīgajā novadā un pagastā. Lai pārdotu zemi Latvijas zemes fondam, īpašniekam elektroniski jāiesniedz pieteikums, izmantojot pieteikuma veidlapas, kas pieejamas ALTUM mājas lapā sadaļā Zemes fonds. Zemes fonds pērk tikai tos īpašumus, kas atbilst fondam noteiktajam mērķim - veicināt lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskai darbībai, un kuru iegāde ir saimnieciski lietderīga.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.

Informāciju sagatavoja Sandra Eglīte, "Altum" sabiedrisko attiecību speciāliste.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana