Mežs

10. oktobrī jauni noteikumi meža nozarē

Inese Galeja, AgroPols
09.10.2009

Mežs, ja nav galvenais ienākumu nesējs, tad vienmēr ir liels atspaids, ja tik labi nesokas, piemēram, ar lauksaimniecisko ražošanu. Lai mežs nestu peļņu ne tikai šodien, bet arī nākotnē, jāpalielina mežs ekonomiskā vērtība- jāstāda jauns mežs, jānomaina mazvērtīgas mežaudzes.


10. oktobrī jauni noteikumi meža nozarē

Mežsaimnieki min finanšu aprites ilgumu un meža īpašumu sadrumstalotību kā galvenos iemeslus, kas kavē investēšanu mežsaimnieciskajos pasākumos privātajos mežos- jaunaudžu kopšanā, kā arī mežaudžu kvalitātes uzlabošanā- koku atzarošanā, sugu sastāva optimizācijā, reproduktīvā materiāla ģenētiskās kvalitātes uzlabošanā.

Mežsaimniekiem vēstāma laba ziņa- šonedēļ valdība apstiprinājusi Ministru Kabineta noteikumus Nr. 1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”.  Noteikumi ar šādu nosaukumu Latvijā pastāvējuši arī iepriekš, bet, ņemot vērā lielās izmaņas virsnoteikumos -Ministru kabineta noteikumos Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”, bija nepieciešams veikt daudzus grozījumus un veidot jaunus noteikumus.

Noteikumi jaunā redakcijā
 „Pamatojoties uz pasākuma īstenošanas pieredzi par iesniegtajiem projektiem pirmajās divās kārtās, izdarīti vairāki tehniski un redakcionāli precizējumi, kas precīzāk raksturo atbalsta saņemšanas nosacījumus, un konkretizēti atbalsta pieteikšanās nosacījumi, kas attiecas uz projekta iesnieguma iesniegšanu, vienkāršots arī projekta iesniegums, vairs neietverot prasību par līgumu ar LAD slēgšanu”, stāsta Iveta Vaite, ZM Meža departamenta, Meža nozares atbalsta nodaļas vecākā referente.

Atšķirīgi atbalsta saņemšanas nosacījumi
Tāpat kā bijis iepriekš uz atbalstu varēs pretendēt, veicot pavisam trīs aktivitātes: 1) jaunaudžu kopšanu; 2) mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu; 3)jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu un aprīkojuma iegādi. Jāņem gan vērā, ka visām aktivitātēm, kas izvirzītas, ir atšķirīgi atbalsta saņemšanas nosacījumi.

Tagad, īstenojot jaunaudžu kopšanu, atbalstu varēs saņemt divas reizes, ja vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir mazāks par sešiem metriem (iepriekš augstums līdz četriem metriem) un ja kopšanu veic ne vairāk kā vienu reizi trijos gados. Ja vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir no sešiem līdz desmit metriem (iepriekš no četriem ieskaitot līdz astoņiem metriem), tad pretendents var saņemt atbalstu vienu reizi.
Savukārt, lai saņemtu atbalstu mazvērtīgas mežaudzes nomaiņai, jāizmanto stādāmais materiāls, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajās prasībās, proti, stādīto koku skaits ir vismaz 80% (iepriekšējo 75%) no meža atjaunošanai nepieciešamā kopējā koku skaita un izveidotā mežaudze atbilst atjaunotas mežaudzes kritērijiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu.
Uzziņai: noteikumu izpratnē mazvērtīga mežaudze ir -
„dabiski atjaunojies izcirtums vai mežaudze, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums meža apsaimniekošanas plāna saskaņošanas brīdī ir divi līdz seši metri un meža augšanas apstākļiem piemērotu koku skaits saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu ir mazāks par koku skaitu, kas atbilst kritiskajam šķērslaukumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs”.

Uz atbalstu var pretendēt: fiziska persona – meža zemes īpašnieks; juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašnieks; pašvaldība – meža zemes īpašnieks; pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Maksimālā platība 50 ha
Jāatceras, ka visas trīs noteikumos minētās aktivitātes pretendents var īstenot vienā projektā.
Atbalsta apmērs:
- 210 latu par hektāru vienā kopšanas reizē jaunaudžu kopšanai;
- 300 latu par hektāru, ja vienlaikus ar nākotnes koku kopšanu tos atzaro, jaunaudžu kopšanai;
- 840 latu par hektāru mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai;
- jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu un aprīkojuma iegādei ir ne vairāk kā 3514 lati vienā izmaksas reizē vai 10 000 eiro ekvivalentu latos laikposmā līdz 2013.gadam. Minimālais projekta attiecināmo izmaksu apmērs ir 1000 eiro ekvivalentu latos.

Pretendents atbalstu jaunu instrumentu un aprīkojuma iegādei var saņemt, ja viņa īpašumā ir vismaz trīs hektāri meža jaunaudžu kopšanai vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai.
Atbalsta intensitāte minētajām aktivitātēm ir 50%. Maksimālā platība vienam pretendentam, par kuru piešķir atbalstu gada laikā, ir 50 hektāri.

Varēs pieteikties nepārtraukti
Kā stāsta Iveta Vaite, šis atbalsta pasākums ir pirmais kucēns nepārtrauktās pieteikšanās praksē. Tas nozīmē, ka iesniegumus pretendenti varēs iesniegt līdz tiks apstiprināti 80% (8 miljoni latu) no piešķirtā finansējuma. Tad laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tiks ievietots sludinājums, vēstot par atlikušo finansējumu- 20% (2 miljoni latu) un projekti atkal tiks vērtēti pēc projekta atlases kritērijiem.

„Iepriekšējās kārtās vispopulārākā aktivitāte bijusi jaunaudžu kopšana un instrumentu iegāde- tas ir nepieciešamākais mūsu mežu īpašniekiem,” atzīst ministrijas speciāliste. 

Inese Galeja
AgroPols

x

Paroles atgadināšana