Mežs

Varēs izcirst vecas, neproduktīvas egļu audzes

Selva Šulce, Valsts meža dienests (VMD)
13.11.2009

Izmaiņas Ministru kabineta (MK) noteikumos ““Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 892 “Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”” paredz iespēju izcirst neproduktīvas 30-60 gadu vecas riska egļu mežaudzes, kur pēdējo piecu gadu krājas pieaugums ir mazāks par vienu kubikmetru uz hektāru gadā.


Varēs izcirst vecas, neproduktīvas egļu audzes

Izmaiņas Ministru kabineta (MK) noteikumos ““Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 892 “Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”” paredz iespēju izcirst neproduktīvas 30-60 gadu vecas riska egļu mežaudzes, kur pēdējo piecu gadu krājas pieaugums ir mazāks par vienu kubikmetru uz hektāru gadā. Metodika šo mežaudžu identificēšanai ir izstrādāta Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”, un veidlapa, kas jāaizpilda, lai noteiktu mežaudzes atbilstību neproduktīvas mežaudzes kritērijiem, pieejama interneta vietnē www.vmd.gov.lv.

Neproduktīvo mežaudžu novērtēšana attiecas uz tiem meža īpašniekiem, kuru īpašumā ir 30 līdz 60 gadus vecas egļu audzes ar egļu īpatsvaru vairāk nekā 80% no koksnes krājas. Ja pēdējos 5 gadus vidējais koksnes krājas pieaugums ir mazāks par vienu kubikmetru uz hektāru gadā, ir pamats uzskatīt, ka egļu audze ir neproduktīva. Tādā gadījumā konkrētajā nogabalā uz garākās diagonāles jāveic koku mērījumi (to skaits atkarīgs no audzes platības). Mērījuma dati jāieraksta no interneta pārkopētā veidlapā, un rezultāts arī parādīs, vai audze atbilst neproduktīvas audzes kritērijiem. Ja atbilst, Valsts meža dienestā (VMD) jāiesniedz iesniegums un audzes mērījumi. Pēc situācijas pārbaudes dabā savu atzinumu sniedz VMD - ja tiek atzīts, ka mežaudze nav produktīva, šis atzinums arī kļūst par pamatu apliecinājuma saņemšanai, lai mežaudzi nocirstu rekonstruktīvajā cirtē.

Jaunajos noteikumos arī mainīta un vienkāršota meža īpašnieka (tiesiskā valdītāja) iesniedzamā dokumentācija galvenajai cirtei pēc caurmēra. Cirsmu pēc caurmēra var cirst, negaidot piecus gadus pēc pēdējās krājas kopšanas cirtes. Izmaiņas paredz arī vienkāršotu cirsmas iezīmēšanu. Turpmāk cirsmas skici varēs sagatavot un iesniegt VMD elektroniski - atbilstoši normatīvajam aktam par meža valsts reģistra informācijas aprites nosacījumiem meža digitālā kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai.

Tāpat grozījumos paredzēta iespēja kā neproduktīvas izcirst bērzu mežaudzes, kurās pēc 40 gadu sasniegšanas apses un baltalkšņa piemistrojums ir lielāks par 40% no kopējās mežaudzes krājas, kā arī mežaudzes līdz 6 m augstumam, kur vairāk nekā 60% ir meža dzīvnieku vai kaitēkļu radītu stumbra vai sakņu slimību bojājumu.

Selva Šulce
Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana