Mežs

Valdība akceptē grozījumus Meža likumā

Daiga Kļanska, Leta-Nozare
24.03.2010

23. martā valdība akceptēja grozījumus Meža likumā, kuru mērķis ir precizēt likumā paredzēto Zemkopības ministrijas (ZM) valsts pārvaldes funkciju meža nozarē, ietverot tajā arī mežsaimnieku un meža īpašnieku zināšanu un prasmju pilnveidošanu ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai.

Grozījumi paredz, ka ZM, kas izstrādā meža nozares politiku un tās īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus, nodrošina visu interešu grupu informētību, kā arī veicina mežsaimnieku un meža īpašnieku zināšanu un prasmju pilnveidošanu ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai.

Ar šiem grozījumiem tiks pilnīgāk nodrošināta Latvijas meža politikā (mērķi un principi) definētās valsts atbalsta funkcijas realizācija, kā arī novērsta neskaidrība par apmācību atbilstību pārvaldes darbības mērķim mežsaimniecības jomā. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2009. gada 12. novembrī lietas blakus lēmumā norādījis, ka ir neskaidrības par apmācību atbilstību pārvaldes darbības mērķim mežsaimniecības jomā.

Likumprojekts precizēs valsts pārvaldes funkciju meža nozarē un saskaņos Meža likuma normu ar Lauksaimniecības un laiku attīstības likumā noteikto. Saskaņā ar grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas stājās spēkā 2010. gada 15. februārī, ZM, lai realizētu savu funkciju Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā, var deleģēt mežsaimnieku un meža īpašnieku informēšanu un apmācību kā pārvaldes uzdevumu privāto vai publisko tiesību subjektam.

Zemkopības ministrija ir izvērtējusi Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009. gada 12. novembra blakus lēmumu lietā Nr. A42625307, SKA-378/2009, kurā lūgts Ministru kabinetam izvērtēt tādas valsts pārvaldes funkcijas kā meža īpašnieku un citu mežsaimniecības nozarei (jomai) piederošu personu, tas ir, atsevišķai nozarei piederošu personu, apmācība atbilstību pārvaldes darbības mērķim mežsaimniecības jomā.

Latvijas Meža politikā (mērķi un principi), kas pieņemta 1998. gada 28. aprīļa Ministru kabineta sēdē, ir noteikta valsts loma ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas nodrošināšanā. Meža politika nosaka, ka atbalsta funkcija meža nozarē ir viena no četrām valsts funkcijām. Atbalsta funkcija ietver profesionālo un akadēmisko izglītību, meža īpašnieku apmācību un konsultāciju sistēmas, kā arī zinātni un virkni citu pasākumu, kas rada apstākļus meža ilglaicīgo funkciju stabilizācijai un sekmē privātā sektora attīstību.

Kopš 2000. gada meža īpašniekiem un citiem interesentiem ir pieejama informācija, konsultācijas un semināri par meža apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī ar Meža attīstības fonda finansējuma atbalstu ir organizēti dažādi pasākumi sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, izglītošanai. 2008. gadā Valsts meža dienests ir nodrošinājis vairāk nekā 2000 bezmaksas konsultāciju un 44 praktiskus seminārus par meža apsaimniekošanas un medību jautājumiem, 2009. gadā - 1887 bezmaksas konsultācijas un 53 seminārus, regulāri izplatījis informāciju par meža apsaimniekošanu un pieejamo Eiropas Savienības atbalstu meža jomā.

Meža apsaimniekošanas rādītāji privātos mežos gadu no gada uzlabojas - pakāpeniski palielinās meža atjaunošanas un kopšanas apjoms, samazinās nelikumīgi nocirstās koksnes apjoms. Tas liecina par meža īpašnieku kompetences palielināšanos un ir kvalitatīva nākotnes meža garants.

Meža īpašnieku un citu personu izglītošana, informācijas un konsultāciju pieejamības nodrošināšana ir valsts atbildība, lai stabilizētu meža ilglaicīgās funkcijas, ko nosaka Meža likums un Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumi "Valsts meža dienesta nolikums".

Leta-Nozare

x

Paroles atgadināšana