Mežs

Izmaiņas kārtībā par pieteikšanos kompensācijām meža zemēm mikroliegumos

Dabas aizsardzības pārvalde
05.05.2015

Aprīlī sākusies pieteikšanās kompensācijām par ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Dabas aizsardzības pārvalde vērš uzmanību, ka 2015. gadā un turpmākos piecus gadus līdz 2020. gadam ikgadējos atbalsta maksājumus par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem mikroliegumos administrēs un izmaksās Lauku atbalsta dienests no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Tādējādi personām, kuru īpašumā atrodas mikroliegums, šogad un turpmākos gadus jāvēršas ar iesniegumu par ikgadēja atbalsta maksājuma saņemšanu nevis Dabas aizsardzības pārvaldē, bet gan Lauku atbalsta dienestā. Šogad atbalsta iesniegums Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz līdz 22.maijam.

Atbalstu var saņemt par meža zemju (izņemot purvu) platībām, kas atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā un mikroliegumos, kas atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā.

Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgo hektāru, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi ir šāds:

1) pretendentam, kam vienā zemes vienībā ir viena veida saimnieciskās darbības ierobežojumi: a) 160 euro – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; b) 120 euro – aizliegta galvenā cirte; c) 45 euro – aizliegta kailcirte;

2) 112 euro – pretendentam, kam vienā zemes vienībā ir vairāku veidu saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Savukārt Dabas aizsardzības pārvalde administrēs un izmaksās ikgadējos atbalsta maksājumus par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 22 dabas liegumos, 5 dabas parkos, 197 aizsargājamos ģeoloģiskajos un ģeomorfoloģiskajos dabas pieminekļos, kas atrodas ārpus Natura 2000 teritorijas. Iesniegums Dabas aizsardzības pārvaldē jāiesniedz līdz kārtējā gada 15.maijam. Atgādinām, ka pretendentam iesniegums ikgadējā atbalsta saņemšanai jāiesniedz katru gadu no jauna gan Lauku atbalsta dienestā, gan Dabas aizsardzības pārvaldē.

Jāpiebilst, ka šajā gadā Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegtie personu iesniegumi kompensācijas – ikgadēja atbalsta maksājuma saņemšanai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mikroliegumos, tiks pārsūtīti Lauku atbalsta dienestam izskatīšanai, vienlaikus par to informējot zemes īpašnieku.

Papildu informācija:

http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/natura-2000-meza-ipasniekiem-%28nim%29-82


Dabas aizsardzības pārvalde

x

Paroles atgadināšana