Mežs

Atsākta jaunaudžu kopšana

Latvijas Valsts meži (LVM)
21.07.2015

Jūlijā valsts mežos ir atsākta intensīva jaunaudžu kopšana, kas pavasarī ik gadu tiek pārtraukta putnu ligzdošanas laikā. Šogad ir izkopti jau 42% jeb vairāk nekā 17 tūkstoši hektāru jaunaudžu no plānotajiem 40,7 tūkstošiem hektāru. Jaunaudžu kopšana tiek veikta, lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus konkrētai vietai piemērotām koku sugām.

„Lielākā daļa jeb 12,5 tūkstoši hektāru no padarītā darba apjoma paveikta gada pirmajos trīs mēnešos. Pateicoties ziemai bez sniega, bija iespēja intensīvi kopt audzes, kas garākas par 2 metriem. Vēlāk darbi tika turpināti arī skuju koku audzēs, kuru vidējais augstums nepārsniedz 0,7 metrus, lapu koku audzēs, kuru vidējais augstums nepārsniedz 1 metru, kā arī priežu un lapu koku audzēs, kuras vecākas par 10 gadiem, un egļu audzēs, kuras vecākas par 30 gadiem,” informē LVM meža atjaunošanas un kopšanas vadītāja Dace Ozola.

Jaunaudžu kopšana tiek veikta, lai ne tikai izveidotu augšanas apstākļiem piemērotu audzes sastāvu un uzlabotu koku augšanas apstākļus, samazinot arī nākotnes mežizstrādes izmaksas, bet arī, lai samazinātu sniega un vēja bojājumu riskus, saglabātu un veidotu sugu daudzveidību, vizuālo kvalitāti un kultūrvēsturisko mantojumu.

Lai valsts mežos saglabātu sugu proporciju un bioloģisko daudzveidību, šajā pavasarī 3400 hektāru platībā iestādītas priedes, 2100 hektāros – egles, 668 hektāros – bērzi, 24 hektāros – ozoli un melnalkšņi.

Saimnieciskajos mežos putnu ligzdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam jaunaudžu kopšana netiek veikta līdz desmit gadus vecās priežu un lapu koku audzēs un līdz 30 gadu vecās egļu audzēs, izņemot vietās, kur skuju koku augstums nepārsniedz 0,7 metrus, bet lapu koku augstums – 1 metru. Pavasara un vasaras periodā jaunaudžu kopšanas darbi netiek veikti arī putnu aizsardzībai izveidotajos mikroliegumos un to buferzonās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ūdeņu un purvu aizsargjoslās.


Latvijas Valsts meži (LVM)

x

Paroles atgadināšana