Mežs

Maksimālais koku ciršanas apjoms valsts mežos 2016.-2020.gadam noteikts 92 tūkst. ha platībā

Ilze Vabole, AgroPols
04.11.2015

Otrdien, 3.novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojuma projektu "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.-2020. gadam", informēja ZM sabiedrisko attiecību speciālisteViktorija Kalniņa. Rīkojuma projekts nosaka, ka kopējais maksimāli pieļaujamais koku ciršanas apjoms valsts mežos galvenajā cirtē 2016.-2020. gadam ir 92 258 hektāru platībā.

Maksimāli pieļaujamā koku ciršanas apjoma noteikšanas mērķis ir regulēt koksnes ražas novākšanu valsts mežos, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, stabilu un prognozējamu koksnes produktu piegādi, ievērojot esošos dabas aizsardzības un rekreācijas vajadzībām noteiktos meža apsaimniekošanas ierobežojumus.

Maksimālo pieļaujamo koku ciršanas apjomu nosaka katram valsts mežu apsaimniekotājam - akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" (LVM), Dabas aizsardzības pārvaldei, valsts zinātnisko mežu apsaimniekotājam Meža pētīšanas stacijai, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un profesionālās izglītības izstādēm - sadalījumā pa valdošajām koku sugām hektāros un informatīvi no platības atvasinātos kubikmetros.

Ciršanas apjoma aprēķinā ievērtēti normatīvajos aktos noteiktie meža apsaimniekošanas ierobežojumi. Aprēķinos nav iekļauti 177,1 tūkstotis hektāru (11,8% no kopējās platības) valstij piederošo mežu, kuros aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta kopšanas un galvenā cirte.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu aprēķinātais maksimāli pieļaujamais koku ciršanas apjoms ir palielinājies par 0,22 % jeb 196,4 hektāriem. Aprēķinos palielinājumu nosaka pieaugušu un pāraugušu mežaudžu platību uzkrāšanās, iepriekšējos gados neizcirstais maksimālais apjoms, kā arī tas, ka LVM meža platība kopš privāto mežu iepirkšanas programmas uzsākšanas ir pieaugusi par 7580 hektāriem. Saskaņā ar aprēķiniem tiek saglabāts pieaugušu un pāraugušu mežaudžu uzkrājums, kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz vienas piecgades maksimāli pieļaujamo apjomu. Šāda uzkrājuma, kas visu laiku tiek saglabāts kā rezerves fonds, koksnes vērtība ir 2,5 miljardi eiro.

Saskaņā ar zinātnieku novērtējumu aprēķinātais maksimāli pieļaujamais koku ciršanas apjoms nodrošina arī nodarbinātības līmeņa saglabāšanos līdzšinējā līmenī, nodrošina stabili pieaugošu CO2 piesaisti, nodrošina rezerves fonda uzkrāšanos visu valsts mežu apsaimniekotāju mežos, tostarp LVM apsaimniekotajos mežos.

Valsts meža dienests aprēķinus veica atbilstoši Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam noteiktajiem maksimāli pieļaujamā koku ciršanas apjoma noteikšanas pamatprincipiem. Aprēķini nodrošina meža resursu izmantošanas ilgtspēju un ciršanas apjomus ilgtermiņā vairākās nākamajās desmitgadēs, piesardzīgu meža resursu izmantošanu, kā arī ilgtermiņā veicina mežaudžu vecuma struktūras izlīdzināšanu.

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.-2020. gadam" pieejama MK mājaslapā.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana