Mežs

Sākas lūšu medību sezona

Selva Šulce, Valsts meža dienests (VMD)
03.12.2015

1. decembrī sākas jaunā lūšu medību sezona. Valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu, kas nosaka pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2015./2016.  gada medību sezonai  –  150 dzīvnieku. Lūšus atļauts medīt no 1. decembra, bet ne ilgāk par 31. martu.

Lai nodrošinātu Medību likumā noteikto, ka  medību resursi izmantojami tā, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu  un, ņemot vērā Lūšu aizsardzības plāna ieteikumus populācijas labvēlīga stāvokļa saglabāšanai, 2015./2016. gada medību sezonā ir noteikts aizliegums lūšus medīt Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Tērvetes, Bukaišu, Augstkalnes, Līvbērzes pagastu un Valgundes pagasta teritorijā ārpus Ķemeru nacionālā parka, Bauskas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Bārbeles, Dāviņu, Skaistkalnes, Stelpes, Vecsaules un Vecumnieku pagastus un Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas uzraugāmajā teritorijā.

Sākotnējais nomedīšanas apjoms, 90 lūši, sadalīts pa virsmežniecību uzraugāmajām teritorijām     (Austrumlatgale – 10, Centrālvidzeme – 15, Dienvidkurzeme  – 5, Dienvidlatgale – 5, Rīgas reģionālā – 5, Sēlija – 5, Zemgale – 5, Ziemeļaustrumi – 15, Ziemeļkurzeme – 10, Ziemeļvidzeme – 15) un to nav atļauts pārsniegt līdz 2015. gada 23. decembrim un izmantot citā virsmežniecībā līdz 2016. gada 14. februārim.  Pārējā nomedīšanas apjoma (60 lūši) vienota izmantošanas kārtība visā valstī tiek noteikta sākot ar 24. decembri.

Par nomedītajiem lūšiem vienas darba dienas laikā pēc lūša nomedīšanas jāinformē Valsts meža dienests, tāpat jāinformē par ikvienu lūsi, kura bojā ejas cēlonis nav medīšana. Par katru nomedīto dzīvnieku tiek aizpildīts Akts par vilka/lūša nomedīšanu.

Medību tiesību lietotājam ir jāievēro Eiropas Padomes 1996. gada  9. decembra Regulas Nr. 338/97 „Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību” 8. panta nosacījums, ka šīs Regulas A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņus (t.sk., vilkus un lūšus) aizliegts pirkt, piedāvāt pirkšanai, iegādāties komerciāliem nolūkiem, publiski izstādīt komerciālos nolūkos, lietot komerciāliem mērķiem un pārdošanai, uzglabāt pārdošanai, piedāvāt pārdošanai vai transportēt pārdošanai bez CITES sertifikāta.

Lai netiktu pārsniegts noteiktais pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms valstī, no 2016. gada 15. februāra VMD Medību daļa koordinē atlikušā nomedīšanas apjoma izmantošanu, ieskaitot tā pieļaujamā apjoma pārdali, kas virsmežniecībās palicis neizmantots pēc pieļaujamā apjoma sākotnējā sadalījuma.

2014./2015. gada medību sezonā tika nomedīti 172 lūši, pieļaujamais nomedīšanas apjoms bija 175.

Puezīme: Eiropas valstu mērogā lūsis un arī vilks ir apdraudēts un tādēļ iekļauts aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzību nosaka arī Latvijā ratificētas starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības valstu likumdošana. Taču minētie starptautiskie dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vien vietējo specifiku pamato ar konkrētiem regulāri ievāktiem datiem. Lai iegūtu konkrētos datus, attiecīgajām sugām tiek veikts monitorings. Lūšu monitoringa mērķis ir sistemātiski iegūt datus par starptautiski apdraudētu, bet lokāli plaši izplatītu sugu, šinī gadījumā lūšu, populācijas stāvokli saistībā ar pieļaujamām izmantošanas normām un paņēmieniem, proti, noteikt, vai populācijas sekmīgi atjaunojas pie dotās   medību slodzes.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana