Mežs

Noteikts papildu limits vilku nomedīšanai 2015./2016. gada medību sezonā

Selva Šulce, Valsts meža dienests (VMD)
24.02.2016

Pamatojoties uz Medību likuma sesto un divdesmito pantu, Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr. 421 “Medību noteikumu” (turpmāk Medību noteikumi) 3.1.7. apakšpunktu, Vilku aizsardzības plānu (21.11.2008. Vides ministra rīkojums Nr. 394) un LR Zemkopības ministrijas 27.02.2014. apstiprināto kārtību Nr. 4 “Medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas metodika”, kā arī izvērtējot līdz šim nomedīto vilku ietekmi uz populācijas atjaunošanos un zaudējumu risku, ko plēsēju liela koncentrācija un uzvedības izmaiņas rada lauksaimniecībai, Valsts meža dienests palielina pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu par 25 (divdesmit pieci)dzīvniekiem.

Maksimāli pieļaujamo nomedījamo dzīvnieku skaitu nosaka Valsts meža dienests. Tiek noteikts tāds lielākais pieļaujamais nomedījamo vilku daudzumu, kas nodrošina populācijas atjaunošanos un vienlaicīgi dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku, ko liela īpatņu koncentrācija un plēsēju uzvedības izmaiņas rada lauksaimniecībai. 2015./2016. gada medību sezonā līdz 22. februārim bija nomedīti 250 vilki.

Vairākas Latvijā medījamo dzīvnieku sugas, kuru medīšanas intensitāte un vietējie vides apstākļi pilnībā nodrošina populāciju atjaunošanos vai pat pieaugumu, Eiropas valstu vai globālā mērogā ir apdraudētas un tādēļ iekļautas aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzību nosaka Latvijā ratificētas starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības valstu likumdošana. Taču minētie starptautiskie dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vien vietējo specifiku pamato ar konkrētiem regulāri ievāktiem datiem. Monitoringa mērķis ir sistemātiski iegūt datus par starptautiski apdraudētu, bet lokāli plaši izplatītu sugu populāciju stāvokli saistībā ar pieļaujamām izmantošanas normām un paņēmieniem, proti, noteikt, vai populācijas sekmīgi atjaunojas pie dotās medību slodzes. Lai noteiktu lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu vilkiem, arī lūšiem, tiek izmantoti monitoringa dati.

Lielākais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms /limits/, tiek noteikts katru gadu, jo vilks ir Eiropā aizsargājamā suga, kurai jāsaglabā labvēlīgs populācijas stāvoklis:  

2009./2010.  gada medību sezonā atļauts nomedīt 180 vilkus, nomedīti 175;

2010./2011. gada medību sezonā atļauts nomedīt 140 vilkus, nomedīti 139;

2011./2012. gada medību sezonā  atļauts nomedīt 200 vilkus, nomedīti 201;

2012./2013. gada medību sezonā atļauts nomedīt 250 vilkus, nomedīti 247;

2013./2014. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 292;

2014./2015. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 267.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana