Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.916 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

MK, Noteikumi,  Nr. 916
11.08.2009

Tā kā likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” izdarītie grozījumi paredz, ka Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (subsīdijas)” kopējais finansējuma apmērs tiek samazināts par 500 000 latu, finansējums atbilstoši tiek samazināts tiek šādās subsīdiju programmās:
1) atbalsts augšņu agroķīmiskai izpētei;
2) atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un iznīcināšanai;
3) atbalsts lauksaimniecības studentiem, profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem un profesionālās orientācijas darbam laukos;
4) atbalsts lauku saimnieku aizvietotāju programmai;
5) tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē;
6) atbalsts pārtikas kvalitātes shēmām;
7) atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai;
8) atbalsts dalībai lauksaimniecības risku fondā;
9) iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu izpildes finansējums.
Pārdalot finansējumu, 2.pielikums „Atbalsts lopkopības attīstībai” ir papildināts ar XII nodaļu „Atbalsts daļējai transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) testu izmaksu segšanai”. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr.1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr.70/2001 (turpmāk – Regula), 16.panta 1.punkta „g” apakšpunktu. Regulas 16.panta 3.punkts nosaka, ka atbalsts nedrīkst ietvert tiešus maksājumus naudā ražotājam. Lai mazinātu finansiālo slogu, kas saistīts ar TSE testu izmaksām, atbalstu piešķir ražotājam natūrā subsidēta pakalpojuma veidā. Iepriekš minēto pakalpojumu nodrošina Pārtikas un veterinārais dienests. Zemkopības ministrija pasākumu „Atbalsts lopkopības nozarei” ir saskaņojusi ar Eiropas Komisiju.


LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana