Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu"

MK, Noteikumi,  Nr. 1015
08.09.2009

Noteikumu projekta jaunās redakcijas pirmais un svarīgākais mērķis ir noteikt zivsaimniecības nozares valsts pārvaldes funkciju sadalījumu starp valsts institūcijām atbilstoši 2008.gada 9.oktobrī Saeimā pieņemtajam likumam „Grozījumi Zvejniecības likumā”.


Noteikumu projekta pamatā ir izmantota Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.39 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā” aktuālā redakcija, kurā saskaņā ar iepriekšminētajiem mērķiem izdarīti grozījumi, būtiskākie no kuriem ir šādi:

1. noteikumu projektā Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde atbilstoši funkciju sadalījumam aizstāta ar valsts aģentūru „Latvijas Zivju resursu aģentūra” (turpmāk – Aģentūra), jo licencēšanas procesa tehnisko nodrošināšanu un licencēšanas dokumentācijas sagatavošanu un glabāšanu, kā arī licencēšanas komisijas sēžu sasaukšanu un protokolēšanu turpmāk nodrošinās Aģentūra. Savukārt lēmumu pieņemšana par atļauju (licenču) izsniegšanu arī turpmāk paliks licencēšanas komisijas kompetencē un tās sēdes un lēmumu pieņemšanas procesu vadīs Aģentūras deleģēts komisijas priekšsēdētājs;
 
2. tā kā Aģentūras kompetencē tiek nodota atļauju (licenču) izsniegšana, tās pārstāvība licencēšanas komisijā tiek palielināta no 1 (viena) pārstāvja līdz 2 (diviem) pārstāvjiem. Savukārt Zemkopības ministrijas pārstāvība licencēšanas komisijā, kas pārņemta no Valsts zivsaimniecības pārvaldes, tiek samazināta no 4 (četriem) pārstāvjiem uz 1 (vienu) pārstāvi, samazinot valsts institūciju administratīvo slodzi;

3. lai mazinātu administratīvo slogu, pretendentam saņemot atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā turpmāk no pretendentiem obligātā kārtā netiks pieprasīti šādi noteikumu projekta 1.pielikumā uzskaitītie dokumenti:
3.1. reģistrācijas apliecības kopija, iepriekšējā gada bilances kopija un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopija vai gada ienākumu deklarācijas kopija, kā arī izziņa par pretendenta nodokļu nomaksu, jo šāda informācija valsts un pašvaldību institūcijām ir pieejama Komercreģistrā un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzēs;
3.2. kuģa atbilstības apliecības (Certificate of Compliance) kopija un karoga valsts sertifikāta kopija vai kuģošanas spējas apliecības kopija, vai arī mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, jo šāda informācija valsts un pašvaldību institūcijām ir pieejama Latvijas Jūras administrācijas Latvijas Kuģu reģistra un Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzēs;

4. no pretendentiem atļauju (licenču) saņemšanai turpmāk vairs netiks pieprasīta informācija par plānoto zvejas apjomu, zvejas vietām vai zvejas rajoniem un zvejas rīkiem;

5. par atteikuma pamatu licences izsniegšanai turpmāk netiks izmantots nosacījums, ka zvejas kuģa (kuģu) iegāde, jaunu zvejas kuģu būve vai citu kuģa pārbūve par zvejas kuģi nav saskaņota ar attiecīgo zivsaimniecības pārraudzības institūciju;

6. ņemot vērā Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānu 2008.–2013.gadam, kura rezultātā notiek ievērojama zvejas flotes samazināšanās, kā arī analizējot Latvijas zvejas kuģu nozveju Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes joslas, noteikumu projektā tiek mainīts vienam zvejas kuģim nepieciešamais brīvi pieejamais zvejas limits;

7. valsts nodevas apmērs par atļaujas (licences) izsniegšanu un nodevas maksāšanas kārtība, salīdzinot ar noteikumu aktuālo redakciju paliek nemainīgs, izņemot valsts nodevu par atļaujas (licences) saņemšanu komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, kas tiek palielināta no 5 Ls līdz 10 Ls;

 

 

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana