Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1459 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""; MK noteikumi Nr.1462 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""; MK noteikumi Nr.1460 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību""; MK noteikumi Nr.1461 "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""; MK noteikumi Nr.1464 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""

MK, Noteikumi,  Nr. 1459; 1462; 1460; 1461; 1464
15.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība".
Jau ziņot, ka ar 2010.gada 1.janvāri nolemts izveidot zemkopības ministra pārraudzībā esošu valsts zinātnisko institūtu „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” un reorganizēt Pārtikas un veterināro dienestu, nododot institūtam tā struktūrvienību – Nacionālo diagnostikas centru.
Šo grozījumu mērķis ir noteikt, ka ar 2010.gada 1.janvāri institūts nodrošinās veterināro zāļu atliekvielu noteikšanas analīzes metodes ieviešanu.

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm".
Noteikumu projekta mērķis ir noteikt, ka ar 2010.gada 1.janvāri institūts veic laboratoriskos izmeklējumus, kas saistīti ar buļļu spermas aprites kontroli.

Tāpat valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību" un Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā".
Noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt, ka ar 2010.gada 1.janvāri Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts pilda references laboratorijas funkcijas atliekvielu kontrolē.


Tāpat ir apstiprināti Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība".
Tā kā valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra” tiek reorganizēta un attiecīgām institūcijām ir jāpārņem tās iepriekš veiktās funkcijas, noteikumu projekts paredz, ka ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumu izstrāde vai saskaņošana ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta kompetencē.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana