Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1495 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""; MK noteikumi Nr.1496 "Par Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.698 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"; MK noteikumi Nr.1497 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli""; MK noteikumi Nr.1503 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.381 "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi""; MK noteikumi Nr.1504 "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""; MK noteikumi Nr.1632 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti""; MK noteikumi Nr.1518 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"; MK noteikumi Nr.1514 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""; MK noteikumi Nr.1512 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""; MK noteikumi Nr.1513 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""; MK noteikumi Nr.1515 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""; MK noteikumi Nr.1516 "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""; MK noteikumi Nr.1535 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība""; MK noteikumi Nr.1521 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""; MK noteikumi Nr.1522 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""; MK noteikumi Nr.1523 "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.453 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos"; MK noteikumi Nr.1524 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība""; MK noteikumi Nr.1541 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi"

MK, Noteikumi,  Nr. 1495; 1496; 1497; 1503; 1504; 1632; 1518; 1514; 1512; 1513; 151
22.12.2009

Sākot ar 2010.gada 1.janvāri ir paredzēts izveidot „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” un reorganizēt valsts aģentūru „Latvijas Zivju resursu aģentūra”, tās funkcijas nododot Zemkopības ministrijai, Lauku atbalsta dienestam un institūtam.
Tādēļ 22. decembrī ir apstiprināti grozījumi vairākos MK noteikumu projektos.  

Valdībā apstiprināts Zemkopības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana".

Noteikumu projektā tiek paredzēti šādi grozījumi:
1) normā, kas attiecas uz to, ka Zvejas dienu uzskaitē neiekļauj tās jūrā pavadītās dienas, kurās zvejas kuģis zvejo vai arī veic attiecīgas darbības valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” pētījumu nodrošināšanai, un šī zveja notiek Latvijas kvotas ietvaros, bet ārpus zvejniekam iedalītā nozvejas limita saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar valsts aģentūru “Latvijas Zivju resursu aģentūra”, institūcijas nosaukums  – valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”” – aizstāts ar institūcijas nosaukumu „Valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts””;

2) normā, kas attiecas uz to, ka atbalsta pretendenti ir zvejas kuģu īpašnieki, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kuru kuģi zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem un ir iekļauti valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” zvejas kuģu sarakstā, institūcijas nosaukums – valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”” – aizstāts ar institūcijas nosaukumu „Zemkopības ministrija”;

3) normas, kas nosaka, ka valsts aģentūra “Latvijas Zivju resursu aģentūra” pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par dažādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kā arī informāciju par to, vai zvejas kuģim iepriekšējā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijis valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” izsniegts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja), kas atļauj mencu zveju Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, pārņem Zemkopības ministrija;

4) normu, kas nosaka, ka valsts aģentūra “Latvijas Zivju resursu aģentūra” pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par to, vai ar zvejas kuģi ir zvejots vismaz 24 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, pārņem valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”;

5) normu, kas nosaka, ka atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas gala termiņa iesniedz valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” vai attiecīgās pašvaldības un atbalsta saņēmēja vienošanās kopiju par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārtraukšanu zvejas aktivitāšu pilnīgas pārtraukšanas dēļ (ja atbalsta saņēmējs ir nodevis savu pēdējo zvejas kuģi), pārņem Zemkopības ministrija.


Tāpat valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu  "Par Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.698 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem".
Noteikumu projekts paredz ar 2010.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Apstiprināts Zemkopības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli".
Noteikumu projekts paredz, ka ar 2010.gada 1.janvāri zvejas kuģu sarakstu uzturēs Zemkopības ministrija.

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.381 "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi".
Darbības, kas saistītas ar zivju resursu atražošanu un saglabāšanu, turpmāk būs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta kompetencē.

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""
Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 „Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība” ir noteikts, ka ražotāju grupa var pretendēt uz kādu no tirgus intervences pasākumu atbalstiem tikai par to zvejas vai akvakultūras produktu daudzumu, kas pirms tam piedāvāts pārdošanai izsolē vai vismaz trīs valsts aģentūrā “Latvijas Zivju resursu aģentūra” reģistrētiem zivju pircējiem, un tad, ja nav atrasts pircējs par ražotāju grupas noteikto izņemšanas cenu Regulas Nr.104/2000 IV pielikumā minētajiem produktiem un Kopienas noteikto izņemšanas cenu Regulas Nr.104/2000 I pielikuma A un B daļā minētajiem produktiem. 
Minētās valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" funkcijas pārņems Zemkopības ministrija.


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"".
Noteikumu projekts paredz, ka atzinumus par ūdens kvalitātes ietekmi uz zivju populāciju sniegs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts.


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos".
Darbības, kas saistītas ar zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokolā noteiktiem zvejas limitiem un zvejai apstiprināto kuģu saraksta veidošanu, kā arī kuģu kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas noteikšana turpmāk būs Zemkopības ministrijas pārziņā, bet datu reģistrāciju par pašpatēriņa zvejniekiem veiks Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts.


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu  "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība"".
Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” ir noteikts, ka Latvijas Zivju resursu aģentūra, būdama kompetentā iestāde, sniedz ekspertīzes atzinumus par ietekmi uz zivju resursiem.
Noteikumu projekts paredz, ka atzinumus turpmāk sniegs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts.


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība"".
Darbības, kas saistītas ar izpildvaras funkcijām, turpmāk būs Zemkopības ministrijas pārziņā, bet zivju resursu aizsardzība un pavairošana būs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta kompetencē.


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos"".
Noteikumu projekts paredz, ka darbības, kas saistītas, lai saskaņotu ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumus, tās zivsaimniecības programmas vai projektus, kuri nosaka nepieciešamību zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos veiks Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts, bet, ja zivsaimniecības programmas  iesniedzējs būs institūts, šī programma tiks saskaņota Zemkopības ministrijā. Atzinumu par turpmāku zvejas īpašos nolūkos licences izmantošanu sniegs institūts.


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos"".
Noteikumu projekts paredz, ka darbības, kas saistītas, lai saskaņotu ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumus, tās zivsaimniecības programmas vai projektus, kuri nosaka nepieciešamību zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos veiks Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts, bet, ja zivsaimniecības programmas  iesniedzējs būs institūts, šī programma tiks saskaņota Zemkopības ministrijā. Atzinumu par turpmāku zvejas īpašos nolūkos licences izmantošanu sniegs institūts.


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"".
Noteikumu projekts paredz, ka atzinumus par ūdens kvalitātes ietekmi uz zivju populāciju sniegs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts.


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"".
Noteikumu projekts paredz, ka zvejas kuģu un zvejas laivu reģistrācijai rakstisku piekrišanu sniegs Zemkopības ministrija.


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"".
Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”” ir noteikts, ka atbalsta pretendents, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju, kas saskaņota ar valsts aģentūru "Latvijas Zivju resursu aģentūra" un Pārtikas un veterināro dienestu, valsts aģentūrā "Latvijas Zivju resursu aģentūra" saskaņotu tirgus pētījumu par attiecīgās sugas tirgus perspektīvām (ja projektā paredzētas investīcijas, lai sāktu audzēt jaunas akvakultūras dzīvnieku sugas, kas nav minētas šo noteikumu 1.pielikumā) un zivju resursu pārzinātāja atļauju, kas saskaņota valsts aģentūrā "Latvijas Zivju resursu aģentūra" un Dabas aizsardzības pārvaldē, ja akvakultūras uzņēmējdarbība tiek veikta dabiskajās ūdenstilpēs.
Tā kā valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra” tiek reorganizēta, tad minētās valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" funkcijas pārņems Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts.


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"".
Noteikumu projektā paredzēts, ka visā noteikumu tekstā vārdi „valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra"" tiek aizstāti ar vārdiem "Zemkopības ministrija".


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu  "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"".
Noteikumu projektā tiek paredzēti šādi grozījumi:
1) normā, kas attiecas uz atbalsta pretendenta atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumam un kas paredz, ka zvejas kuģis vismaz piecus iepriekšējos gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iekļauts valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” zvejas kuģu sarakstā, institūcijas nosaukums  – valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”” – aizstāts ar institūcijas nosaukumu „Zemkopības ministrija”;
2) informācijas sniegšana par zivju resursu pieejamību attiecīgajiem rīkiem, ar kuriem tiks zvejots, ja atbalsta pretendents pretendē uz noteiktu atbalsta veidu, un atsevišķām investīcijām, turpmāk būs valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” kompetencē;
3) normas, kas nosaka, ka Zemkopības ministrija pārņem informācijas sniegšanu par to, vai atbalsta pretendents ir zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kura kuģis zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem, vai tāljūras zvejā, par to, vai zvejas kuģis vismaz piecus iepriekšējos gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iekļauts zvejas kuģu sarakstā vai Latvijas Kuģu reģistrā (ja zvejas kuģis tiek izmantots tāljūras zvejai), kā arī par to, vai atbalsta pretendentam ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju un ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā.


Apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"".
Noteikumu projektā paredzēts, ka visā noteikumu tekstā vārdi „valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra"" tiek aizstāti ar vārdiem "valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts"".


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"".
Informāciju par ostā reģistrēto zvejas kuģu skaitu turpmāk tiks uzdots sniegt Zemkopības ministrijai.

Apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība"".
Darbības, kas saistītas ar zivju resursiem nodarītā zaudējuma novērtēšanu, zivsaimniecisko ekspertīzi, un jautājumi par zivju resursiem nodarītā zaudējuma kompensāciju turpmāk būs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta kompetencē.

Apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu"".
Komercdarbības licences zvejniecībā izsniegšana starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras, Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos turpmāk būs Zemkopības ministrijas pārziņā.
Noteikumu projektā izdarīti grozījumi, kas skar noteikumu punktus saistībā ar licences komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanas termiņa pagarināšanu no piecām darbdienām līdz trīsdesmit dienām. Turklāt pretendentam, kam pieder tīklu zvejas kuģi, tiek dota iespēja saņemt licenci komercdarbībai zvejniecībā, ja vien ir pieejams limits mencu zvejai 100 tonnu apjomā.

Apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"".
Darbības, kas saistītas ar izpildvaras funkcijām, turpmāk būs Zemkopības ministrijas pārziņā, bet darbības, kas saistītas ar zinātniski pētniecisko darbu, zinātniskiem ieteikumiem zivju resursu un vides stāvokļa saglabāšanas prasībām, kā arī zivju dzīvotņu un nārsta vietu uzlabošana, būs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta kompetencē.

Apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.453 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos"".
Darbības, kas saistītas ar zivju resursu saglabāšanu, zvejas limitu un rūpnieciskās zvejas rīku izvietošanu, būs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta kompetencē.

Apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība""
Darbības, kas saistītas ar izpildvaras funkcijām un zvejas tiesību izmantošanu Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, turpmāk būs Zemkopības ministrijas pārziņā, bet zivju resursu aizsardzība un zivju krājumu palielināšana būs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta kompetencē.

Apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi"".
Noteikumu projekts paredz šādus grozījumus:
1) normās, kas attiecas uz zivju pirmo pircēju reģistrāciju un ar zivju pirmās pirkšanas darījumu reģistrāciju saistītajām darbībām, institūcijas – valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra”” – nosaukums (attiecīgajā locījumā) ir aizstāts ar institūcijas nosaukumu „Zemkopības ministrija” (attiecīgajā locījumā);
2) normās, kas attiecas uz zvejas žurnālu izmantošanu zivsaimniecības datu vākšanai un to uzglabāšanu, institūcijas – valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra”” – nosaukums (attiecīgajā locījumā) ir aizstāts ar institūcijas nosaukumu „valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”” vai ar tās saīsināto apzīmējumu – „institūts” (attiecīgajā locījumā);
3) pagarināts zivju pircēja reģistrācijas apliecības derīguma termiņš no viena gada (no tās izdošanas dienas) līdz trim gadiem (no tās izdošanas dienas);
4) ievērojot iepriekšminēto, precizētas arī 2. un 3.pielikumā minētās veidlapas;
pagarināti zivju pirmās pirkšanas zīmju (oriģinālu un kopiju) glabāšanas termiņi, attiecīgi, Valsts vides dienestam – no diviem gadiem līdz četriem gadiem un zivju pārdevējiem un pircējiem – no viena gada līdz trim gadiem.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana