Visas NVO

Nosakot jaunos kritērijus barības vielu noteču mazināšanai, nav pienācīgi izvērtēta situācija katrā individuālā valstī

Līva Liepniece, Zemnieku Saeima (ZSA)
20.06.2013

Gatavošanās HELCOM ministru sanāksmei Kopenhāgenā, kur tiks spriests par Baltijas Jūras rīcības plānu (BSAP), ir sasniegusi augstāko punktu. Dokumentu projektos tiek uzstādīti jauni sasniedzamie mērķi un kritēriji barības vielu noteču mazināšanai. Tā kā lauksaimniecība ir viena no nozarēm, kas lielā mēra rada slāpekļa un fosfora noteces Baltijas jūrā, reģiona lauksaimnieki aktīvi seko līdzi notiekošajiem procesiem un šobrīd ir satraukti par uzstādītajiem nesamērīgi augstajiem mērķiem.

Baltijas Jūras Lauksaimnieku Vides Forums, kurā Latvijas lauksaimniekus pārstāv Zemnieku Saeima un Latvijas Zemnieku federācija, izsaka bažas, ka, nosakot jaunos kritērijus, nav veikts pietiekošs reālās situācijas izvērtējums, lauksaimnieku ieguldītais darbs un investīcijas, nozares attīstības tendences, kā arī nav ņemta vērā iespējamā sociālā un ekonomiskā ietekme. Un pats galvenais – mērķu noteikšanā nav pienācīgi izvērtēta situācija katrā individuālā valstī. Rezultātā, valstīm var tik uzstādīti mērķi, kas ir praktiski nesasniedzami un var padarīt šo valstu lauksaimniekus mazāk konkurētspējīgus.

Lai skaidrotu lauksaimnieku bažas, Baltijas Jūras Lauksaimnieku Vides Forums ir sagatavojis un visu valstu Vides un Lauksamniecības ministriem, kā arī HELCOM sekretariātam iesniedz kopīgu vēstuli, ko parakstījuši 10 Baltijas jūras valstu lauksaimnieku organizāciju vadītāji (sk. piev. failu). Lauksaimnieku organizācijas aicina valdības, veidojot vides politiku, ņemt vērā sekojošo:

1) Ieklausīties un ņemt vērā zemnieku organizāciju viedokli un intereses;

2) Atbalstīt ekonomisko dzīvotspēju un konkurētspēju, tādejādi nodrošinot Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju attīstību;

3) Noteikt reālus mērķus, tomēr to sasniegšanas veida izvēli atstāt lauksaimnieku ziņā, jo bieži vien ir nepieciešami specifiski risinājumi noteiktam reģionam vai konkrētai saimniecībai.

Baltijas Jūras Lauksaimnieku Vides Forums (BFFE) darbojas kopš 2007. gada. Tas apvieno 13 lauksaimnieku organizācijas no visām Baltijas jūras reģiona valstīm ar galveno mērķi piedalīties Baltijas jūras vides politikas veidošanā un pārstāvēt tur reģiona pārtikas ražotāju un patērētāju intereses.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana