Visas NVO

LLKA lemj par grozījumiem LPKS atbilstības izvērtēšanas noteikumos

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
30.08.2011

LLKA biedru sapulcē, kas notika 18. augustā, tika izskatīti Valsts Lauku tīkla ietvaros organizētās tematiskās darba grupas „Kooperācijas veicināšana lauksaimniecībā” izstrādātie priekšlikumi attiecībā uz lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.
LLKA biedru sapulce vienojās, ka nepieciešams paredzēt iespēju arī augļu un dārzeņu ražotāju grupām, kuras darbojas saskaņā ar Kopējās tirgus organizācijas nosacījumiem un izgājušas atzīšanu pēc citiem nosacījumiem, pretendēt uz kooperatīvu atbilstības saņemšanu. Šajā sakarā lauksaimniecības kooperatīvi atbalstīja priekšlikumu samazināt arī minimāli nepieciešamo biedru skaitu augļu un dārzeņu ražotāju grupām līdz 5. Pārējiem lauksaimniecības kooperatīviem atbilstības saņemšanai nepieciešamais minimālais biedru skaits paliks 10. Papildus biedru sapulce atbalstīja priekšlikumu papildināt vērtēšanas kritērijus, paredzot, ka uz atbilstības izvērtēšanu var pretendēt tikai tie kooperatīvi, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nodokļu parādu vai tie uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nepārsniedz Ls 100. Tāpat, lai nodrošinātu, ka kooperatīvo sabiedrību pārvalda biedri plānots aicināt Zemkopības ministriju iekļaut nosacījumu, kas paredz, ka kooperatīvās sabiedrības valdē ir tās biedri, taču gadījumā, ja tā nav, kooperatīvajā sabiedrībā  ir izveidota un darbojas Padome. Līdz šim, lai kooperatīvs varētu saņemt atbilstību, tam bija jābūt reģistrētam iepriekšējā gadā, taču nebija nosacījuma par to, cik ilgi tam būtu bijis jānostrādā, respektīvi, ja kooperatīvs Ministru kabineta noteikumos paredzētos kritērijus izpildīja, tas varēja uz atbilstības izvērtēšanu pieteikties neatkarīgi no reģistrācijas brīža. LLKA biedru sapulce atbalstīja priekšlikumu, kas paredz, ka sabiedrībai, kura piesakās uz atbilstības izvērtēšanu, jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā līdz iepriekšējā pārskata gada 1.jūlijam. Savukārt, gadījumā, ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, 80% no tās dibinātājiem darbojas nozarē ilgāk kā trīs gadus, rēķinot no sabiedrības reģistrācijas brīža.

Tāpat tika nolemts papildināt Ministru kabineta noteikumus ar punktu, kas paredz, ka gadījumā, ja tiek konstatētas neatbilstības Kooperatīvo sabiedrību likuma nosacījumiem, LLKA izveidotai komisijai ir tiesības nepiešķirt vai anulēt sabiedrībai atbilstību. Jāuzsver, ka neatbilstību Kooperatīvo sabiedrību likuma nosacījumiem var konstatēt, veicot noteikumos paredzētās pārbaudes uz vietas. Savukārt, lai pārliecinātos, ka kooperatīvās sabiedrības biedru sapulces un valdes sēdes notiek, ievērojot visus Kooperatīvo sabiedrību likuma nosacījumus, tika atbalstīts priekšlikums paredzēt iespēju LLKA izveidotās komisijas locekļiem, kuri nepārstāv attiecīgajā nozarē darbojošos kooperatīvu, un pieaicinātajiem ekspertiem (zvērinātam revidentam, LLKA biroja darbiniekam), nepieciešamības gadījumā piedalīties kooperatīvu biedru un valdes sēdēs.

Pašreiz mežu īpašnieki aktīvi strādā pie kooperācijas attīstīšanas mežsaimniecībā un plāno ieviest līdzīgu izvērtēšanu, kā tas ir lauksaimniecības kooperatīviem. Ņemot LLKA pieredzi kooperatīvu atbilstības izvērtēšanā, LLKA plāno uzņemties arī mežu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas veikšanu. Biedru sapulce šādu priekšlikumu atbalstīja.

Ņemot vērā, ka zemnieki, kas ir kāda lauksaimniecības kooperatīva biedri, bieži vien nemaz nezina par savām tiesībām un pienākumiem kooperatīvā, darba grupa ierosināja organizēt kooperatīvu biedru informēšanas kampaņas par biedru tiesībām un pienākumiem kooperatīvajā sabiedrībā. LLKA šāda veida aktivitāti plāno uzsākt tuvākajā laikā.

Atgādinām, ka būtiski ir nodrošināt, ka atbilstību var saņemt tikai uzticami lauksaimniecības kooperatīvi, jo tas ir kā sava veida garants tam, ka zemnieks konkrētajam kooperatīvam var uzticēties. Tāpēc arī LLKA nopietni strādā pie atbilstības izvērtēšanas nosacījumu pilnveidošanas.

Darba grupā, kura izstrādāja LLKA biedru sapulcē apstiprinātos priekšlikumus, piedalījās pārstāvji no Zemkopības ministrijas, LPKS "Latraps", LPKS "Durbes grauds", LPKS "Trikāta KS", LPKS "Straupe", LPKS "Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība", LPKS "Piena partneri KS", KS "Mūsmāju dārzeņi", LPKS „Latvijas jēri”, Mežu īpašnieku biedrības.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana