Visas NVO

2012. gads – Starptautiskais kooperatīvu gads

Ilze Meržvinska, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
30.12.2011

Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Ģenerālā asambleja pasludinājusi 2012. gadu par Starptautisko kooperatīvu gadu un savā Rezolūcijā aicina ANO dalībvalstis nākamgad aktīvi darboties, lai veicinātu sabiedrības informētību un zināšanas par kooperatīvu nozīmi sociālajā un ekonomiskajā attīstībā.

2009. gada 18. decembrī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma Rezolūciju „Kooperatīvi sociālajā attīstībā”, ar kuru 2012. gads tika pasludināts par Starptautisko kooperatīvu gadu. Savā rezolūcijā ANO Ģenerālā asambleja uzsver, ka kooperatīvi sniedz iespēju cilvēkiem iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un aktīvi ietekmēt ekonomiskos un sociālos procesus. ANO uzsver, ka kooperatīvos var iesaistīties jebkurš cilvēks neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tautības vai nacionalitātes un sniegt savu ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā izaugsmē, kā arī veicināt nabadzības izskaušanu pasaulē. Tāpat rezolūcijā tiek vērsta uzmanība uz to, ka visās ANO dalībvalstīs ir jāveicina kooperatīvu izaugsme, lai tie kļūtu par spēcīgiem sociālekonomiskiem uzņēmumiem gan pilsētās, gan lauku teritorijās.

Kā vienu no nozīmīgām nozarēm ANO Ģenerālā asambleja ir izcēlusi lauksaimniecību un rezolūcijā aicina valstu valdības un starptautiskās organizācijas, sadarbībā ar kooperatīviem un kooperatīvu organizācijām veicināt lauksaimniecības kooperatīvu izaugsmi, nodrošinot iespēju izmantot pieejamās finanses, veicinot ilgtspējīgu ražošanas metožu izmantošanu, investējot lauku infrastruktūrā, stiprinot mārketinga aktivitātes, kā arī atbalstot sieviešu iesaistīšanos ekonomiskajās aktivitātēs.

LLKA nākamgad plāno rīkot vairākas aktivitātes saistībā ar Starptautisko kooperatīvu gadu. Gada sākumā konkursā „Gada labākais lauksaimniecības kooperatīvs” Latvijas lauksaimniekiem atkal būs iespēja noteikt uzticamākos, veiksmīgākos un labākos kooperatīvus, kurus apbalvos marta beigās. Savukārt, februārī Rīgā notiks starptautiska konference par lauksaimniecības kooperatīvu nozīmi lauku attīstībā un jaunās Eiropas Savienības(ES) Kopējās lauksaimniecības politikas(KLP) ietekmi uz to. Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Zemkopības ministriju LLKA rīkos informācijas dienas profesionālajās skolās un informēs jauniešus par iespējām veiksmīgi saimniekot laukos, darbojoties lauksaimniecības kooperatīvos un izmantojot tās iespējas, ko lauku attīstībai sniedz ES KLP.

LLKA aicina ikvienu lauksaimnieku, lauksaimnieku draugu, valsts un pašvaldību iestādes atbalstīt kooperatīvu darbu un iesaistīties kooperācijā, lai veicinātu sava ciema, pagasta, novada un visas valsts izaugsmi!

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana