Darbs pie šā vidēja termiņa politikas plānošanas dokumenta, kurā atspoguļota situācija valstī, formulēti vides politikas mērķi, risināmās problēmas, politikas pamatprincipi un politikas rezultāti, kā arī rīcības virzieni politikas mērķu sasniegšanai, tika sākts jau 2007. gada nogalē, veicot Nacionālā vides politikas plāna 2004.-2008. gadam īstenošanas efektivitātes izvērtējumu.

Pamatnostādņu projekta sagatavošanas laikā portālā http://www.politika.lv notika diskusijas par problemātiskajiem jautājumiem. Pamatnostādņu tematiskās sadaļas veidoja ministrijas atbildīgo departamentu eksperti. Atzinīgi novērtēti nevalstisko vides organizāciju, jo īpaši Vides konsultatīvās padomes, kā arī izglītības un zinātnes institūciju izteiktie komentāri.

Pamatnostādnes sastāv no piecām tematiskām sadaļām – gaiss, ūdens, zeme, daba, klimats –, un tajās noteikti visaptveroši apakšmērķi. Sadaļās identificētas galvenās aktuālās vides problēmas un to iespējamie risinājumi. Piemēram, Latvijas lielākajās pilsētās ir pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi, lielāko gaisa piesārņojumu rada transports. Iekšējos ūdeņos, it īpaši Rīgas līča dienvidu daļā, risku rada eitrofikācija, novērojama arī lauksaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti.