Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Par LEADER projektiem. Atbilstoši prasībām, pēc projekta atbalstīšanas 10 darba dienu laikā LAD jāiesniedz Zemesgrāmatā (ZG) reģistrēts telpu nomas līgums. Kā tas izdarāms, ja vispirms Valsts kasē jāatver konts (agrāko rajona nodaļu likvidēja un kontu slēdza, tagad jābrauc uz Rīgu). Arī notārs neveic nekādas darbības, kamēr nav saņemta nauda (tā atkal paiet vismaz 2 dienas), bet ZG - arī kāda nedēļa. Tātad 10 dienās to izdarīt nav iespējams, turklāt biedrības darbojas sabiedriskā kārtā, un nevar katru otro dienu braukāt šurp vai turp.

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
15.02.2010

Nomas līguma reģistrēšanu Zemesgrāmatā, kā arī termiņu šo darbību veikšanai (10 darba dienas) paredz 2009. gada 13. janvāra MK noteikumu “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 16. punkts. Turklāt citiem pasākumiem Zemesgrāmatā reģistrēts līgums jāiesniedz jau projekta iesniegšanas brīdī.

Saskaņā ar MK 2009. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” 40.8. apakšpunktu, biedrība vai nodibinājums drīkst veikt maksājumus no sava bankas konta komercbankā (kas nav Valsts kases konts) un Valsts kases kontu atvērt līdz brīdim, kad LAD tiks iesniegts maksājuma pieprasījums. Šādā gadījumā LAD (pēc dokumentu izvērtēšanas) veiks pārskaitījumu uz Valsts kases kontu un sagatavos atzinumu par tiesībām atjaunot līdzekļus biedrības vai nodibinājuma bankas kontā.

LAD kontaktēsies ar Zemkopības ministriju (ZM), lai izvērtētu nomas līgumu reģistrācijas nepieciešamību Zemesgrāmatā.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana