Horizontālās agrobiznesa

Eiropa pievērš uzmanību darbaspēkam

Alīda Pēda, AgroPols
15.12.2009

Šā gada 8. decembrī kārtējā COPA-GEOPA (ES Lauksaimnieku organizācija/ES Lauksaimnieku darba devēju organizācija) darba grupas sanāksmē Briselē piedalījās arī Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve Sarmīte Babāne. Viņa arī stāsta par darba grupā apspriesto un uzsver, ka šajās sanāksmēs parasti piedalās pārstāvji no visām Eiropas Savienības (ES) valstīm, izņemot Igauniju, jo mūsu kaimiņi jau pagājušajā gadā nolēmuši, ka viņiem šie jautājumi nav aktuāli. Mums gan šķiet aktuāli (tāpat kā pārējiem), jo runāts tiek par svarīgām problēmām. Turklāt jāpatur prātā, ka lēmumu izstrādāšana un pieņemšana allaž ir gana ilgstošs process.


Šā gada 8. decembrī kārtējā COPA-GEOPA (ES Lauksaimnieku organizācija/ES Lauksaimnieku darba devēju organizācija) darba grupas sanāksmē Briselē piedalījās arī Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve Sarmīte Babāne. Viņa arī stāsta par darba grupā apspriesto un uzsver, ka šajās sanāksmēs parasti piedalās pārstāvji no visām Eiropas Savienības (ES) valstīm, izņemot Igauniju, jo mūsu kaimiņi jau pagājušajā gadā nolēmuši, ka viņiem šie jautājumi nav aktuāli. Mums gan šķiet aktuāli (tāpat kā pārējiem), jo runāts tiek par svarīgām problēmām. Turklāt jāpatur prātā, ka lēmumu izstrādāšana un pieņemšana allaž ir gana ilgstošs process.

Sanāksmes dalībnieki tika informēti, ka COPA-GEOPA prezidents Bernhards Levahers šā gada 21. oktobrī piedalījies kongresā Berlīnē, kur galvenās diskusijas saistījās ar strādnieku migrāciju. Kongresā bijusi pārstāvēta arī EESK (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja), EK DG Agri (Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts), DG Employment (Nodarbinātības un sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāts), kā arī GEOPA u. c. iesaistītās institūcijas.

Savukārt 4. decembrī B. Levahers piedalījās EFFAT (Eiropas Pārtikas, lauksaimniecības un tūrisma darbinieku arodbiedrības federācija) organizētajā seminārā Kopenhāgenā (klāt bija arī EK pārstāvji), kur runāja par to, kāda varētu būt globālās sasilšanas ietekme uz nodarbinātību. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo speciālisti jau tagad lauza galvas par to, kas notiks, piemēram, ja Spānija kļūs par tuksnesi, bet valstīs, kur pirms tam valdījis mērens klimats, gaisa temperatūra ievērojami samazināsies.

Par jauno valdi un biedru naudām

Sanāksmes laikā notika arī GEOPA valdes vēlēšanas nākamajam darba posmam (2009.-2010. gadam). Vispirms klātesošie atbalstīja to, lai līdzšinējais prezidents Bernhards Levahers turpinātu darbu. Vēlēšanām sākoties, valdes locekļu amatiem bija pieteikušies tikai 6 cilvēki, tāpēc nācās izvirzīt vēl vienu kandidātu. Prezidenta viedoklis bija, ka tam vajadzētu būt cilvēkam no kādas jaunās ES dalībvalsts. Tās sanāksmē pārstāvēja Čehija, Bulgārija, Polija, Lietuva un Latvija. Pieteicās Čehijas pārstāvis, viņu arī ievēlēja. Pārējie valdes locekļi ir no Spānijas, Anglijas, Beļģijas, Somijas un Itālijas.

Jaunākā informācija arī vēsta, ka 2010. gadā GEOPA dalīborganizācijām biedru naudas atkal tiks paaugstinātas, šoreiz par 2,22%. Savukārt 2011. gadā nebūs pieauguma biedru naudai. Šobrīd tikai 4 valstis nav nomaksājušas biedru naudas par 2009. gadu pilnā apmērā. Tās ir: Polija, Kipra un Grieķija (nav samaksājušas par nevienu ceturksni), bet Lietuva ir samaksājusi pusi no visas summas.

Par EFFAT lūgumu

Aktivizējoties darbaspēka plūsmai no ekonomiskās krīzes vairāk skartajām valstīm uz citām, kas piedāvā lielākas darba iespējas, GEOPA sekretariātam izteikts EFFAT lūgums iesaistīties kopīgā plānā, lai izstrādātu vienotu darba līgumu, ko varētu izmantot visās ES dalībvalstīs. Diemžēl šo ieteikumu īstenot nebūs viegli, jo gandrīz katrā valstī jau spēkā ir savs līgums, kas regulē darba devēja un sezonas darba ņēmēja attiecības. Ko tad darīt ar tiem? Turklāt vispirms būtu jāīsteno Agripass iniciatīva dabaspēka mobilitātei visā Eiropā, ko EFFAT arī uzsvērusi savā vēstulē.

Klātesošie stāstīja par savu pieredzi šā aktuālā jautājuma risināšanā, un noskaidrojās, ka dažās valstīs nemaz drukāts līgums nav vajadzīgs. Latvijas un Lietuvas pārstāvji pauda līdzīgu viedokli, proti: mūsu valstīs ieplūst ļoti maz sezonas strādnieku no citām valstīm, tāpēc diez vai jauns līgums būtu īpaši nepieciešams. Pašreiz sezonas strādnieki paši vienojas ar darba devēju, ka līgums tiek iztulkots viņiem nepieciešamajā valodā, un visbiežāk tā ir krievu valoda.

COPA/COGECA ciešāk jāsadarbojas sociālo jautājumu risināšanā

Līdzšinējā ES lauksaimnieku organizāciju prakse ir tāda, ka COPA gan ir darba grupa par nodokļiem, bet nav sociālo jautājumu darba grupas. Apzinoties, ka tieši šie jautājumi aktivizējas dienu no dienas, tika izteiktas priekšlikums, lai GEOPA nosūtītu oficiālu vēstuli COPA prezidentam, ar lūgumu iekļaut darba grupās sociālos jautājumus. To arī nākamā gada kongresā varētu izskatīt. Jo, atbilstoši nolikumam, GEOPA pienākums ir risināt darba devēju problēmas, nevis visas sociālās problēmas.

Pēcpusdienā sanāksmē piedalījās arī COPA/COGECA ģenerālsekretārs Peka Pesonens.

Viņa atbilde uz jautājumu, vai sekretariāts varētu izveidot papildu darba grupu sociālajiem jautājumiem, bija noraidoša, jo Kopējā lauksaimniecības politikai nav cieša sakara ar sociālajām lietām. Turklāt lielākie politiskie lēmumi tiks pieņemti 2010. gada 4.-6. oktobrī - kārtējā COPA/COGECA kongresā. Šobrīd jau tiek plānota kongresa darba kārtība un gaidīti priekšlikumi arī par sociālajiem jautājumiem.

Sanāksmē tika izvērtēta arī Romā notikušā semināra “Par vienlīdzīgas attieksmes ieviešanu attiecībā uz migrantiem Eiropas lauksaimniecības nozarē” atskaite. To atzīstot par labu, precizēts jautājums par sezonas darba ilgumu. GEOPA lūgs EK to iestrādāt jaunajā direktīvā.

2010. gadā darāmais

Tika izteikti daudzi priekšlikumi nākamā gada darba plānam. Svarīgākie no tiem:

· ES migrācijas politika;

· nodokļu likumdošana;

· atalgojuma izpēte dalībvalstīs;

· sociālā dialoga attīstība ES jaunajās dalībvalstīs;

· darba līgumu elastība ekonomiskās krīzes laikā (par darba laiku);

· par tehnisko bezdarbu, kas ir daudzās nozarēs, bet pagaidām vēl nav lauksaimniecībā;

· traumas darba vietā u. c.

Nākamgad GEOPA seminārs notiks Prāgā - jāvienojas par tā tēmu.

No valsts uz valsti

ES migrācijas politika ietver arī direktīvu, kas nosaka darbinieku pārvietošanu no valsts uz valsti viena sektora ietvaros. Tādējādi speciālistiem tiktu dota iespēja strādāt, nenonākot konfliktā ar vietējiem likumiem un vietējiem darba ņēmējiem. Šobrīd, kā mēs visi labi zinām, ja celtnieks, piemēram, no Latvijas aizbrauc strādāt Zviedrijā, un viņam algu maksā, atbilstoši Latvijas izpeļņai, tas grauj valsts darba tirgu, jo Zviedrijas darba devējam daudz dārgāk izmaksātu algot vietējo celtnieku. Šīs direktīvas ieviešana īpaši izdevīga ir Baltijas valstīm, Polijai un citām ES jaunajām dalībvalstīm, kurās ir zems ienākumu līmenis. Tas arī ļautu izvairīties no netaisnīgas darba apmaksas.

Diskutē par samaksu lauksaimniecībā strādājošajiem

Lai iegūtu iespējami pilnīgāku priekšstatu par to, kāds ir ES darba ņēmējs un kādi ir viņa darba apstākļi, izteikts ierosinājums izstrādāt aptaujas anketu (par algām, nodokļiem, darba laiku utt.) un anketēt iespējami lielāku strādājošo skaitu. Tātad jālūdz EK, lai piešķir finansējumu šīs informācijas sagatavošanai par visām ES dalībvalstīm.

Risku novērtēšana

EFFAT pārstāvji sanāksmē apliecināja gatavību aktīvāk pievērsties risku novērtējumam un negadījumu novēršanai darba vietā. Savukārt GEOPA iebilda, ka šajā lietā nekas vairs nav jādara, jo kopš 1990. gada spēkā ir EK direktīva. Tomēr EFFAT ir pārliecināta, ka, abām organizācijām šajā jautājumā nesadarbojoties, dalībvalstīm var rasties nopietnas problēmas, jo šobrīd apmēram 90% no sektora nekas netiek darīts. Tika paskaidrots, ka GEOPA uzdevums nav ieviest likumdošanu valstīs, jo tā ir pašu dalībvalstu valdību atbildība. Savukārt EFFAT aicināja sadarboties, lai atvieglotu nosacījumus šīs direktīvas ieviešanai lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās. Protams, ka nacionālo aģentūru izveidošana un kontroles nodrošināšana izmaksā daudz dārgāk nekā kopīgas aktivitātes.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana