Statistikas pamatdati

Lauku saimniecības kļūst lielākas

Ilze Januška, Centrālā statistikas pārvalde
23.10.2014

2013. gadā lauku saimniecību vidējais lielums bija 37,8 ha, kas ir par 9,6% vairāk nekā 2010. gadā, kad to vidējais lielums bija 34,5 ha, liecina 2013. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma provizoriskie rezultāti. Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk – LIZ) platība vidēji vienā lauku saimniecībā palielinājusies par 7,0% (no 21,5 ha 2010. gadā līdz 23,0 ha 2013. gadā). Lielākās lauku saimniecības bija Zemgalē, kur vidēji viena saimniecība apsaimniekoja 29,9 ha izmantotās LIZ.

Lauku saimniecību vidējais lielums, ha

2013. gadā Latvijā bija 81,8 tūkst.ekonomiski aktīvo lauku saimniecību, un kopš 2010. gada to skaits  ir samazinājies par 1,6 tūkst. jeb 1,9%. 2013. gadā lauku saimniecību īpašumā bija 1201,2 tūkst. ha jeb 64,0% no visas izmantotās LIZ kopplatības, kas ir par 24,1 tūkst. ha jeb 2,0% vairāk nekā 2010. gadā. Nomāto platību īpatsvars veidoja 34,3% no visas izmantotās LIZ kopplatības (par 14,2% vairāk nekā 2010. gadā).

Pērn Latvijā bija 2074,6 tūkst. haLIZ, no kuras 1877,8 tūkst. ha bija izmantotā LIZ. Izmantotās LIZ platības ir pieaugušas par 81,5 tūkst. ha jeb 4,5%, salīdzinot ar 2010. gadu. No izmantotās LIZ platības 1207,5 tūkst (64,3%) aizņēma aramzeme, 650,8 tūkst. ha (34,7%) – pļavas un ganības, 13 tūkst. ha (0,7%) – piemājas dārzi, 6,5 tūkst. ha (0,3%) – ilggadīgie stādījumi. Lielākās izmantotās LIZ platības bija Vidzemes reģionā, savukārt lielākās aramzemes platības bija Zemgales reģionā, un lielākās pļavu un ganību platības – Latgales reģionā.

2013. gadā vidēji vienā lauku saimniecībā apsaimniekoja 14,8 ha aramzemes, kas bija par 1,4 ha vairāk nekā 2010. gadā. Lielākās aramzemes platības vidēji vienā lauku saimniecībā bija Zemgales un Kurzemes reģionā – attiecīgi 23,6 ha un 21,1 ha. Pērn Latvijā 35,6 tūkst. saimniecību, kuru aramzemes platība ir mazāka par 5 ha, apsaimniekoja 4,2% no kopējās aramzemes platības. Savukārt 3,9 tūkst. saimniecību ar aramzemes platību virs 50 ha apsaimniekoja 74% no kopējās aramzemes platības.

Salīdzinot ar 2010. gadu, pērn pieauga vidējais lauksaimniecības dzīvnieku skaits vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā, lai gan lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju saimniecību īpatsvars samazinās.

Lauku saimniecību skaits ar lauksaimniecības dzīvniekiem

(% no lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju saimniecību kopskaita)

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits 2013. gada 1. jūlijā

2010

20131

Lauksaimniecības dzīvnieki

Kopā, tūkst.

Vidēji vienā saimniecībā

Kopā, tūkst.

Vidēji vienā saimniecībā

Liellopi

394,3

11,2

412,9

14,3

t.sk. slaucamās govis

166,4

5,5

166,5

7,0

Cūkas

383,3

21,1

364,1

28,7

Aitas

84,3

22,2

98,4

24,7

Kazas

12,5

6,1

13,6

5,5

Mājputni

5160,7

182,4

5034,2

230,7

2013. gadā iepriekšējos 12 mēnešos pirms pārskata perioda lauksaimniecībā pastāvīgi bija nodarbināti 173,3 tūkst. strādājošo, no tiem 52,4% bija vīrieši un 47,6% - sievietes. Salīdzinot ar 2010. gadu, kopējais pastāvīgi nodarbināto skaits ir samazinājies par 7,7 tūkst. jeb 4,3%. Pilnu darba dienu strādāja 30,2 tūkst. jeb 17,4% no kopējā pastāvīgi nodarbināto skaita.

Plašāka informācija par 2013. gada lauku saimniecības struktūras apsekojuma rezultātiem pieejama CSP datubāzē .

1Provizoriskie dati

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana