Runājumi

Latvijas piensaimniecības nozares izaugsme: izaicinājumi un risinājumu stratēģiskie virzieni.

Andris Miglavs, AgroPols
25.02.2016

Runājums LLU Lauksaimniecības fakultātes gadskārtējā zinātniskajā konferencē ### Lasāmai lietošanai pielikumā pievienots PDF fails. ### Pievienota ari saite uz bilžrādi LBTU vietnē.


Pievienotie dokumenti

1. Runājuma bilžrāde PDF

Saite

ej.uz/3vy4

Latvijas piensaimniecības nozares izaugsme:   izaicinājumi un risinājumu stratēģiskie virzieni.

Andris Miglavs, andris@arei.lv 


Par ko šodien?
Piensaimniecība
Sasniegtais 
Resursi un iespējas
Izaicinājumi 
Stratēģiskie risinājumu scenāriji
Bet, patiesībā – par visu lopkopību uz piensaimniecības piemēra 
Uz fona
25 gadi kopš pilnas LV neatkarības
12 gadi kopš piederības ES koptelpai 
7 gadi kopš M.Rozes demisijas pieprasīšanas ...
Piena nozare Latvijā 2014. gadā
Lauksaimniecībā
Lielākā lopkopības nozare
Otrā lielākā lauksaimniecības nozare
Pārtikas industrijā
Nozare ar lielāko izlaidi
Otrā lielākā (pēc zivju nozares) eksporta nozare
Piena ražošanas attīstība Latvijā  2004.-2014.gadā, 2004=100
Liellopu skaita pārmaiņas Latvijā gadsimta laikā
Latvijas daļa ES piena ražošanā 1995.-2013. gados
Latvija – piena neto eksportētāja valsts
Piena vidējās iepirkuma cenas ES tirgus telpā, 2015.gada novembris 
Latvijā – bagātīgi zemes resursi zālēdāju audzēšanai
60 % lauksaimniecības zemes ir ar zālēdāju lopbarības kultūrām 
Resurss vismaz 550 tūkst. Liellopu vienībām- pie ekstensīvas izmantošanas
2014.gada beigās – kopā 422 tūkst. liellopi, 
t.sk. slauc. govis – 166. tūkst.
Vērtības pievienošana ES piena industrijas ķēdēs, vidēji 2006-2008.gados
Piena ganāmpulku struktūras pārmaiņas Latvijā 2002-2014.gados
Piena kopējā ganāmpulka struktūra Baltijas valstīs pēc govju skaita saimniecībā 
Piena nozares eksporta struktūra
Piena iepirkuma cenas novirze no ES15 vidējā līmeņa, EUR/100 kg
Piena iepirkuma cenu pārmaiņas pasaules vadošajos piena eksporta reģionos
Piena LV iepirkuma cenas (6 mēn.slīd.vidējais) novirze no dažu ES valstu vidējā cenu līmeņa, EUR/100 kg
ES valstu piena sektoru raksturojums pēc 1 kg piena pārdošanas cenas gatavo produktu tirgū, vidēji 2006.-2008. gadā
Piena nozare Latvijā – ir ar: 
lielu fizisko ražošanas potenciālu 
joprojām zemu darba ražīgumu piena ražošanas saimniecībās 
ļoti sadrumstalotu piena ražošanas saimniecību struktūru 
sadrumstalotu un maza apjoma piena pārstrādes uzņēmumu struktūru 
salīdzinoši zemas pievienotās vērtības (vai vispār bez tādas) masveida produkta dominēšanu piena eksporta struktūrā, kas raksturo Latvijas (un arī visas  Baltijas) piena pārstrādes industrijas nekonkurētspēju Eiropas koptirgus telpā 
piena Latvijas (un arī Baltijas) pārstrādes industrijas būtībā pilnīgi nepiemērotu tirgus stratēģiju 
paaugstinātu jutīgumu uz neizbēgamām pasaules piena produktu tirgus krīzēm 
Prioritārie uzdevumi konkurētspējas stiprināšanā
Audzēt tirgus spēku – lai tuvinātu piena iepirkuma cenas Latvijā vismaz ES vidējam līmenim 
Mīkstināt īslaicīgo piena tirgus kritumu ietekmes dziļumu uz Latvijas piena nozari, līdz ar to saglabājot investoru un finanšu institūciju ieinteresētību nozares attīstības virzībā. 
Vairot zināšanas efektīvas piena nozares attīstības dalībniekiem – produktu attīstītājiem, saimniecību vadītājiem, darbiniekiem:
Citi produkti citos tirgos
Efektīva ražošana
Kvalitatīvs produkts
Politikas rekomendācijas (1):  eksportspēja un kooperācija
Tuvināt piena iepirkuma cenas Latvijā vismaz ES vidējam līmenim:
Piena ražotāju kooperācijas attīstība efektīvas loģistikas, svaigpiena kvalitātes uzlabošanas un piena ražotāju tirgus spēka vairošanai – kooperatīvu konsolidācija un atvērtība
Kā piemērs ietekmei – LPKS LATRAPS un VAKS
Ieguldījumu koncentrācija eksporta orientētajos uzņēmumos. 
Valsts investīciju atbalsts sniedzams tikai eksportspējīgas produkcijas ražošanas projektiem ar nozīmīgu potenciālo tirgus spēku, kuru biznesa plāni pieļauj vismaz ES vidējās piena iepirkuma cenas izmaksu kvalitatīvas piena izejvielas piegādātājiem.
Politikas rekomendācijas (2): ienākumu apdrošināšana 
Mīkstināt īslaicīgo piena tirgus kritumu ietekmes dziļumu uz Latvijas piena nozari, līdz ar to saglabājot investoru un finanšu institūciju ieinteresētību nozares attīstības virzībā.
Ienākumu apdrošināšanas sistēmas izveidošana pret dziļām īslaicīgām tirgus krīzēm. Šajā sistēmā apvienojami risinājumi, 
ko piedāvā ES lauksaimniecības un lauku attīstības fonda iespējas, 
ar privāti veidotu iemaksu sistēmu, kuru veidotu un vadītu 
kādas privātas apdrošināšanas sabiedrības īpaši veidota produkta ietvaros 
vai nozares pašas veidota pašpalīdzības sistēma; atbilstīgi pielāgojot tiesisko regulējumu.
Politikas rekomendācijas (3):  pētniecība un attīstība, izglītība
Vairot zināšanas efektīvas piena nozares attīstības dalībniekiem – produktu attīstītājiem, saimniecību vadītājiem, darbiniekiem.
Produktu attīstības [un zināšanu pārneses] centru izveide piena pārstrādes industrijai eksportspējīgu produktu izveidei un to ieviešanai ražošanā
Profesionālās kvalifikācijas izaugsmes sistēmas stiprināšana jaunveidojamo un attīstāmo tirgorientēto piena ražošanas saimniecību nodrošināšanai ar: 
ražošanas vadīšanas speciālistiem; 
kvalificētiem darbiniekiem 
Latvijas piensaimniecība –      sapnis par 10 gadu perspektīvu
Piena ražošanas apjoms - 1,5 Mt (1,42 Mt pēc ZM prognozēm)
Izslaukums- 9 t    (6,65 t pēc ZM prognozēm)
Govju skaits – 165 000 (213 000 pēc ZM prognozēm)
Saimniecību skaits – 1650
Zeme piensaimniecībai – 412 000 ha
Tieši piensaimniecībā strādā ~ 4000 pilnas noslodzes cilvēki 
Rūpnieciskās pārstrādes produktu dominance nozares eksportā     
Stratēģiskās izvēles 
Produkta pārdošana 
Strādāt individuāli un pārdot spotā
Kooperēties un veidot tirgu
Industrija
Attīstīt savu (kooperatīvu!!!)
Paļauties uz “neatkarīgu” industriju
Saimniecības efektivitāte
Paļauties uz cenu pieaugumu tirgū 
Mācīties un ieguldīt saimniecības kompleksā izaugsmē 
Nauda
Vai LV piena sektoram vajag papildus 56 MEUR gadā? 
800 kT piena gadā * 70 EUR/t 
Piena ražošanas pārmaiņas
Šoreiz tas bija viss sakāmais
Lai veicas un labs noskaņojums ......

AgroPols

x

Paroles atgadināšana