Jautājiet! - Atbildēsim....

Vairāki jautājumi par bioloģiskajām saimniecībām

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
22.12.2009

LAD novembrī nemaksāja atbalstu tām bioloģiskajām saimniecībām, kuru platības, salīdzinot ar 2008. gadu, palielinājušās par vairāk nekā 10%. Kā šis jautājums virzās uz priekšu? Vai valstī 2009. gadā šis pieaugums varētu būt lielāks par 10% un vai šīs saimniecības var cerēt saņemt VPM šogad?

Visi iesniegumi (gan ar saistību platības samazinājumu, gan palielinājumu) tiek administrēti iesniegšanas kārtībā. Maksājumi tiek veikti tiem lauksaimniekiem, kuru iesniegumos nav bijušas neatbilstības vai tās jau ir novērstas. Savukārt 10% palielinājumu pārbauda valsts līmenī. Ja valsts līmenī šie % tiktu pārsniegti, vērtētu individuāli - lauksaimnieka līmenī.

Šogad platības pieaugušas:

“Agrovide” apakšpasākums

Saistību platības pieaugums (%)

Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība

1,73

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos

1,43

Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana

9,52

Rugāju lauks ziemas periodā

3,43

Bioloģiskā saimniecība nesaņem atbalsta maksājumu, lai gan kļūdas tikušas novērstas jau 3 nedēļas pirms izmaksu sākuma. Problēmas rada administrēšana, jo reģionālā iestāde informē, ka labojumus vispirms kontrolē viņi, tad tos sūta uz Rīgu, tad atkal atpakaļ. Kāpēc viss process tā ievelkas?

Administrēšanas process bioloģiskajām saimniecībām netiek speciāli paildzināts. Iesniegumus, kas pretendē uz Bioloģiskās lauksaimniecības atbalstu, LAD var pabeigt administrēt tikai pēc 1. oktobra, kad saņemta informācija no sertificējošajām institūcijām par saimniecības atbilstību bioloģiskās saimniekošanas prasībām.

Atbalsta pretendents nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību. MK noteikumu Nr. 1209 22.4. punkts paredz, ka šādam pretendentam atbalsta intensitāte ir „40% no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai (arī iepakošanai), un vispārējām izmaksām, ja investīcijas veic bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājs, kas ir pieteicies atbalsta maksājumiem un nodarbojies ar bioloģisko lauksaimniecību ne mazāk kā divus iepriekšējos noslēgtos gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, kā arī ir uzņēmies jaunas saistības Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma "Agrovides maksājumi” apakšpasākumā "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība".

Vai pretendentam ir jāizpilda abi šie nosacījumi?

Jā, abi.

1) saimniecībai jānodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību 2 noslēgtos gadus pirms projekta iesniegšanas;

2) saimniecība ir uzņēmusies saistības “Agrovides” apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” 2007.-2013. gadam”.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana