Laidiens no arhīva:

AgroPols

Svarīgi: Prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem, kas pieteikušies aktivitātei bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos

Lauku atbalsta dienests (LAD)
05.06.2015

Līdz 2015.gada 15.jūnijam lauksaimnieki varēja iesniegt Lauku atbalsta dienestā (LAD) Vienoto iesniegumu platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā. Īpaši nosacījumi ir jāievēro tiem lauksaimniekiem, kuri ir pieteikušies atbalsta maksājumam Lauku attīstības programmas pasākumā „Agrovide un klimats” aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ).

LAD vēlas atgādināt, ka piesakoties minētajam atbalsta maksājumam, atbalsta pretendents:

  • uzņemas piecu gadu saistības par katru BDUZ pieteikto lauku, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu;
  • katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu, izdarot atzīmi pie lauka par pieteikšanos BDUZ aktivitātei;
  • saimnieko atbilstoši BDUZ atbalsta saņemšanas nosacījumiem - nogana vai nopļauj zālājus.

Ja zālāji tiek noganīti, tad jāņem vērā, ka zālājos ganīt var ganību dzīvniekus – zālēdājius, kā arī nav atļauta pārganīšana (nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9 nosacītās liellopu vienības uz 1 ha ganību sezonā no 15.maija līdz 15.septembrim). Nepietiekami noganīto platību lauksaimniekam ir jāappļauj līdz 15.septembrim.

Ja zālāji tiek pļauti, tad tas ir jāveic 1 reizi gadā un nopļauto zāli ir jānovāc (satinot ruļļos ar vai bez plēves, vai žāvē siena gubā) līdz 15.septembrim. LAD uzsver, ka nav atļauta smalcināšana vai zāles atstāšana uz lauka vālos. Pļaušanas sākuma datums nav noteikts. Nedrīkst veikt iekultivēšanas pasākumus, samazināt apstiprināto saistību platību, mainīt lauka atrašanās vietu.

Ir precīzi un savlaicīgi jākārto lauku vēsture katram laukam atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā gadā veiktās apsaimniekošanas darbības: ganīšanas periodu, ganīšanai izmantoto dzīvnieku veidu un skaitu, pļaušanas datumu, siena vai nopļautās zāles aizvešanas datumu.

Plašāka informācija par visiem nosacījumiem ir pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Lai klientam būtu vieglāk izpildīt BDUZ saimniekošanas prasības: pareizi veikt ganīšanu un/vai pļaušanu, kā arī  kārtot lauku vēsturi, LAD ir izstrādājis veidlapas paraugu. Veidlapas paraugs ir ievietots LAD mājaslapā izvēlnē „Platību maksājumi” –„Pasākuma „Agrovide un klimats” aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos””.

Veidlapas paraugu attēli:

1) Veidlapa, kas ir jāaizpilda, ja tiek veikta ganīšana:

2)  Veidlapa, kas jāaizpilda, ja tiek veikta pļaušana:

Plašāku informāciju var noskaidrot pa tālruni 67095000.

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana