Citas ziņas sadaļā

Pērn tika lauzti investīciju līgumi par meža ceļu izbūvi, jo nepietika līdzekļu. Kāda situācija ir šogad, un kāda ir nepieciešamība pēc ceļu izbūves?

No 2010. gada a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) ir aizgājusi no augošo koku cirsmas izsolēm, jo cenu krišanas dēļ tām nav īstas jēgas. Vai pēc kāda laika LVM izsoles varētu atkal atsākt?

Kad plānots atvērt nepārtraukto pieteikšanos pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija", "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" un "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"? Vai drīzumā plānots atvērt pieteikšanos 3. ass pasākumiem "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" un "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"?

Ir pieteikums enerģētisko kultūraugu platībām, taču iegūta zemāka raža kā noslēgtajās līgumsaistībās. Kādas ir sankcijas, ja saistības netiek izpildītas?

Kā veicas ar VTUA un LAD sadarbību, lai VTUA kontrolieriem būtu pieeja LAD datubāzei, un vieglāk varētu secināt, kurš ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs un kuram pienākas pārvadājumu atvieglojumi?

Ja tiek veiktas izmaiņas noteikumos, kas var pavājināt, vai pastiprināt Labas saimniekošanas prakses nosacījumus (meliorācijas sistēmas, aizsargjoslas gar ūdenstecēm - piemēram, pašreizējo 10 m vietā 5 m), kā tas ietekmētu “Agrovides” saistības?

Šobrīd ES aktīvi runā par intervences mehānismu pārskatīšanu. Vai, tuvojoties graudu intervencei no 1. novembra, gaidāmas kādas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?

Kāda ir “Erozijas ierobežošanas” uzņemto saistību tendence? Cik daudz pretendentu izvēlējušies pārtraukt savas saistības, nespējot izpildīt pasākuma nosacījumus?

Kāda situācija LAD nākošā gada budžetā? Kā LAD plāno darbu un kādas izmaiņas gaidāmas?

Vai pasākuma „Atbalsts lauku saimniecību modernizācijai” ietvaros tiek atbalstīta iekārtu iegāde kartupeļu mizošanai un iepakošanai vakuumā?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Kad sāksies projektu pieņemšanu pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”? Kādas izmaiņas tiek plānotas pasākuma nosacījumos?

Krista Garkalne, LOSP
06.11.2009

Atbilde uz pirmo jautājumu ir: pēc MK noteikumu grozījumu publicēšanas.
Ir vairāki grozījumi MK noteikumos pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija". Piemēram:
• aizvietošana neattiecas uz tehniku, kas vecāka par 10 gadiem;
• nav jāiesniedz projekta elektroniskā versija;
• nav vairs jāiesniedz naudas plūsmas pa mēnešiem;
• jāiesniedz izziņa par kredīta piešķiršanu (kopā ar projektu vai 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas);
• atbalsta intensitāte līdz 2010. gada 31. decembrim tehnikai un iekārtām - 35%;
• papildus 5% atbalsta iespējams saņemt, ja atbalsta pretendents ir atzītas kooperatīvās sabiedrības biedrs;
• traktoru iegādei saimniecībā noteikts limits - 1 ZS uz 1 ha un 1 liellopu vienību. Aprēķināto limitu var pārsniegt par ne vairāk kā 50 ZS;
• MK noteikumu projektā kā viens no nosacījumiem, lai pretendētu uz atbalstu, paredzēts iekļaut sociālā nodokļa nomaksu uz vienu strādājošo. Noteikumu galaredakcija būs zināma pēc apstiprināšanas.

LOSP

x

Paroles atgadināšana