Laidiens no arhīva:

Ražība

Jaunākā tehnika augsnes minimālai apstrādei

Arvīds Vilde, Ādolfs Ruciņš, Sandris Cēsnieks, AgroPols
01.03.2004

Pavasarī augsnes sagatavošana nedrīkst kavēt sēju. Iegūstamā raža atkarīga no savlaicīgas un kvalitatīvas augsnes apstrādes. Bet lietderīgākie paņēmieni un mašīnas jāizvēlas atbilstoši augsnes tipam un stāvoklim, augu prasībām un tehniskajām iespējām. Saistībā ar degvielas cenu kāpumu turpmāk īpaša vērība jāveltī augsnes apstrādes energoietilpības samazināšanai.
Izvēles atvieglošanai turpmāk minētas dažas iepriekšējo gadu pieredzē gūtas atziņas par augsnes apstrādes mašīnu un paņēmienu izvēli, īpaši uzsverot jaunākos un ekonomiskākos.
Latvijā arvien populārāka kļūst minimāla, tostarp arī sekla augsnes apstrāde. Ja senāk sekla apstrāde tika ieteikta augsnes pirmssējas sagatavošanā, tad tagad to arvien plašāk izmanto arī pamatapstrādē (aršanā).
Minimālās augsnes apstrādes priekšrocības:
• augstāks darba ražīgums;
• mazāks enerģijas (degvielas) patēriņš;
• zemākas izmaksas;
• labāka mitruma pieplūde sēklām un augiem;
• augsnes dabīgās struktūras pilnīgāka saglabāšana;
• videi draudzīgāka darbība.
Minimālās (seklas) augsnes apstrādes trūkumi:
• sliktāka augu atlieku iestrāde, kas veicina slimību un kaitēkļu izplatību;
• grūtāka daudzgadīgo zālāju velēnas apstrāde, īpaši smagākās augsnēs;
• mazāk efektīva sakņu nezāļu apkarošana - to sakņu sistēma tiek mazāk bojāta;
• sliktāka kaitēkļu un slimību apkarošana, šim nolūkam jāizlieto vairāk ķīmikāliju;
• sliktāka mēslojuma iestrāde ar lielāku tā koncentrāciju virsslānī;
• apgrūtināta sēklu iestrāde: augsnes virspusē paliek lielāks neiestrādāto augu atlieku daudzums;
• sliktāka lietus ūdens uztvere aramkārtas mazākas porozitātes dēļ;
• pēc sējas iespējama spēcīgākas augsnes garozas veidošanās, pēc lietusgāzēm saplūstot slapjajai augsnes virskārtai ar apakšējo slāni;
• nepietiekams irdnes biezums bumbuļaugu (kartupeļu) izvietojumam.
Ir meklēti un rasti risinājumi augsnes seklās apstrādes trūkumu novēršanai, saglabājot tās priekšrocības.
Viens no šādiem risinājumiem ir uzkarināmais kombinētais 6-8 korpusu maiņvērsējs lobītājarkls Kverneland Ecomat, kas paredzēts triju darba veidu izpildei:
• seklai 14-18 cm aršanai ar vienlaikus arumu apstrādi;
• augsnes pirmssējas sagatavošanai (ar tās apvēršanu) vienā braucienā 10 - 14 cm dziļumā;
• rugaines lobīšanai ar papildus irdināšanu 6-10 cm dziļumā.
Šis lobītājarkls aršanā un augsnes pirmssējas sagatavošanā, pateicoties tā korpusu speciālam izveidojumam (korpusam piestiprināts nazis ar vērsējvirsmu sloksnes atgriešanai un labākai apvēršanai), nodrošina augu atlieku pilnīgu iestrādi, bet lobīšanā - to labu sajaukšanos ar augsni. Ecomat nodrošina kvalitatīvāku augsnes sagatavošanu ar mazāku darba, enerģijas (degvielas) un līdzekļu patēriņu.
Ja nepieciešama dziļāka augsnes irdināšana, izmantojami Kverneland arkli ar apakškārtas irdinātājiem, dēvētiem par eko-lemešiem, kas uzirdina vagas dibenu apmēram 50 - 60% platībā 10 cm dziļāk par aršanas dziļumu. Tas ļauj par 10 cm samazināt energoietilpīgākā procesa - aršanas dziļumu, kā arī uzirdināt izveidojušos arkla zoli, nesamaisot augsnes slāņus.
Iepriekšējā rudenī neuzartu lauku sagatavošanai un apsēšanai vienā braucienā izmantojams kombinētais aršanas-sējas agregāts (Kverneland Pakomat-sīders). Ar to var sākt darbu agrāk mitrākā augsnē, kad ar citām mašīnām vēl nevar strādāt. Strādājot ar šo agregātu pavasarī, jāar sekli, lai dīgstošajām sēklām no augsnes apakšējiem slāņiem labāk pieplūstu mitrums.
Kverneland mašīnas var iegādāties SIA Armuss Ulbrokā.
Rudenī artu lauku apstrādi jāsāk tad, kad augsnes virskārta ir pietiekami apsusējusi un sasniegusi t.s. tehnoloģisko gatavību. Pirmais darbs ir rudens aruma nolīdzināšana ar virskārtas seklu uzirdināšanu, lai aizkavētu mitruma iztvaikošanu un veicinātu augsnes dziļāko slāņu tehnoloģiskās gatavības sasniegšanu. To vislabāk veikt ar irdinātājšļūcēm, zem kuru sijām piemetinātas slīpas plāksnītes. Tās lauka virsmu izlīdzina, pārbīdot augsni gan uz priekšu, gan sānis, neveidojot savā priekšā lielu augsnes valni un tādējādi strādājot ar mazāku vilces īpatpretestību un degvielas patēriņu. Tās izmantojamas arī izarvagu aizlīdzināšanai, braucot pa tām zigzag veidā pretējos virzienos. Efektīvākam darbam vēlams irdinātājšļūces komplektēt ar ecēšām mitrākās augsnēs vai stieņu veltņiem cilu labākai drupināšanai sausākās augsnēs. Labi irstošās augsnēs nereti pietiek tikai ar šļūkšanu, lai lauks būtu gatavs sējai.
Irdinātājšļūces pēc saimniecību pasūtījuma izgatavo SIA Grauds PI Ulbrokā un SIA Tehnika laukiem Īslīces pagastā.
Augsnes pirmssējas apstrādei līdz 12 cm dziļumam noderīgāki ir kultivatori ar šauriem (no 10x32 mm sloksnes) S veida atsperzariem ar lēzenu (20-240) lemesīša nostādījuma leņķi (kultivatori KVU-3,6 u. tml.). Tie labi uzirdina augsni, neizvēršot virspusē mitrās augsnes šķēles no dziļākajiem slāņiem.
Tiem ir mazāka vilces pretestība, tātad mazāks degvielas īpatpatēriņš. S veida atsperzari ar stāvu (apm. 600) lemesīša nostādījumu (t.s. rapša kultivatori) nav tik universāli kā iepriekš minētie lēzenie zari. Tie sliktāk iedziļinās augsnē un tāpēc izmantojami seklai kultivēšanai (līdz 7 cm) augiem, kas neprasa dziļu augsnes pirmssējas apstrādi (cukurbietes, rapši).
Kvalitatīvas augsnes apstrādes nodrošināšanai kultivatora zariem jābūt tā izvietotiem, lai atstatums starp to sliedēm nebūtu lielāks par 10 cm - uz katru kultivatora tvēriena metru jābūt vismaz 10 zariem. Lai novērstu augu atlieku sprūšanu, atstatumam starp zariem rindā nevajadzētu būt mazākam par 40 cm. Tas panākams, ja tie izvietoti vismaz 4 rindās, kā tas ir, piemēram, Latvijā ražotajiem KVU tipa kultivatoriem. Augsnes ātrākai un kvalitatīvākai sagatavošanai kultivatoriem jābūt nokomplektētiem ar pierīcēm tās virskārtas papildus apstrādei: šļūcēm, ecēšām, veltņiem. Mitrās augsnēs noderīgākas ir atspertapu ecēšas, sausās - stieņu veltņi cilu drupināšanai.
Paātrinātai augsnes sagatavošanai noderīgākas ir kombinētās mašīnas, kas vienlaikus veic vairākas tehnoloģiskās operācijas: irdināšanu, cilu drupināšanu, virsmas izlīdzināšanu, pievelšanu. Tādas mašīnas ir tā dēvētie kompaktori, karuseļecēšas (vertikālās frēzes) ar rēdžu veltni, germinatori u. tml. Ar tām rudens arumu sējai var sagatavot vienā braucienā. Vēl labāki ir agregāti, kas vienā braucienā sagatavo augsni un iesēj audzējamo kultūru. Tas nodrošina optimālos apstākļus sēklu sadīgšanai, kā arī nepastāvīgos laika apstākļos novērš risku sagatavotās augsnes aizlīšanai vai izkalšanai.
Kompaktori, kuru galvenās sastāvdaļas ir stieņu veltņi, virsmas izlīdzinātāji, atsperotas bultveida ķepiņas augsnes apstrādei vienādā dziļumā un piešu veltņi uzirdinātā augsnes slāņa vēlamā blīvuma iegūšanai, ir īpaši piemēroti augsnes seklai apstrādei tādām pret tās kvalitāti prasīgām kultūrām kā bietes, rapsis, lini. Kompaktoru izmantošanas lietderību atzinīgi novērtējusi cukurbiešu audzēšanas lielsaimniecība SIA Uzvara-lauks.
Karuseļecēšu priekšrocība ir tā, ka tās nesamaisa augšējos sausākos augsnes slāņus ar apakšējiem mitrākajiem, kas veicina sēklu labāku sadīgšanu. Kā liecina a/s Tērvete un vēl citu saimniecību pēdējo gadu pieredze, lietderīgi ir karuseļecēšas izmantot komplektā ar graudaugu sējmašīnu, tādējādi vienlaikus ar augsnes apstrādi lauku arī apsējot.
Kartupeļiem un dārzeņiem pāraršanas vietā labāk arumu dziļi irdināt ar dziļkultivatoriem (čīzeļiem), nokomplektētiem ar pīķveida vai šaurām bultveida ķepām un ecēšām. Augsnes apstrāde jāveic tā, lai pēc dziļirdināšanas nebūtu vajadzīga tās papildus apstrāde.
Šādus kombinētos augsnes apstrādes un apstrādes-sējas agregātus piegādā SIA Armuss, Agro-Vita Jelgavā u.c.
Lai izvēlētos lietderīgāko apstrādes paņēmienu, jāvadās no augsnes blīvuma (tilpummasas), ko nosaka, noņemot augsnes paraugus, neizmainot tās dabīgo struktūru, un tos nosverot. Vienkāršoti to var izdarīt, litra mēru bez dibena ar noasinātām malām iespiežot neapstrādātajā augsnē un izcelto paraugu nosverot (neaizmirstot atskaitīt litra mēra pašsvaru). Ja litra (1000 cm3) augsnes masa ar mitrumu 20-22% ir lielāka par 1,7 kg (1,4 kg izkaltētai augsnei), tā jāar (vislabāk ar iepriekš minēto kombinēto lobītājarklu Ecomat palielinātā ātrumā, lai augsne labāk druptu), vai dziļi jāirdina. Ja tā ir mazāka, pietiek ar virskārtas apstrādi, atbilstoši audzējamo augu prasībām.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana