Laidiens no arhīva:

Ražība

Ieguldījums zinātnē - garantija nākotnei

Jānis Mičulis, AgroPols
01.03.2004

Patlaban gan ES valstīs, gan Latvijā zinātnieki risina problēmas, saistītas ar nepieciešamību ražot augsti kvalitatīvu, drošu un veselīgu pārtiku. Par minēto jautājumu aktualitāti un to zinātniskās izstrādes nepieciešamību jau 90. gadu sākumā bija pārliecināts LLU ZC Sigra direktors - Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, prof. Aleksandrs Jemeļjanovs, kurš kopā ar centra kolektīvu mainīja zinātniskā darba akcentus, tādējādi LLU ZC Sigra iekļaujot aktuālākajos Eiropas valstu pētniecības virzienos.
Pētījumi visā pārtikas ķēdē
Lai izstrādātu zinātniski pamatotas augstvērtīgas dzīvnieku izcelsmes produktu ieguves nosacījumus un pārstrādē nodrošinātu nekaitīgu, kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu sagatavošanu Latvijas iedzīvotājiem un eksportam, veikti pētījumi ķēdē augsne [ augi [ augkopības produkcija [ lopbarība [ mājdzīvnieka organisms un veselība [ lopkopības produkcija [ pārstrāde [ realizācija [ patērētājs.
Šie pētījumi ietvēra lopbarības sagatavošanas un tās barotājvērtības paaugstināšanas zinātniski pamatotu paņēmienu izstrādi un aprobāciju lauku saimniecībā; piena govju šķirņu ģenētiskā potenciāla pilnveidošanas un ekonomiski izdevīgas ganāmpulka selekcijas programmas izstrādi; dzīvnieku ēdināšanas moderno metožu izstrādi un aprobāciju; lipīgo un nelipīgo slimību jaunu profilakses un ārstēšanas pasākumu izstrādi; efektīvu ārstniecības līdzekļu izveidi un izpēti; ekoloģiskā statusa izpēti lopkopības produkcijas ražošanas sfērā u.c.
Pārtikas produktu kvalitātes kritēriji nepārtraukti attīstās. To nosaka pārtikas produktu tirgus piesātinājums, specifiski apstākļi (piemēram, govju sūkļveida encefalofātija (GSE), dioksīna klātbūtne produktos u.c.), demogrāfiskā situācija un paša patērētāja attieksmes maiņa pret pārtikas produktiem un kvalitātes kritērijiem. Atbilstoši mainās arī pētījumu akcenti.
Šobrīd Sigras zinātnieki darbojas četros Latvijas Zinātnes padomes finansētos projektos un vienā sadarbības projektā, kā arī izstrādā vēl 13 dažādus projektus organizācijām un zemnieku saimniecībām, tostarp veicot tirgus orientētos pētījumus.
Pētījumos sevišķa nozīme piešķirta riska faktoru noteikšanai pārtikas ražošanas ķēdē, kas ietver dzīvnieku lipīgās un nelipīgās slimības, piena kvalitāti un to ietekmējošos faktorus, GSE, zāles lopbarības kvalitātes ietekmētājfaktoru izpētei u.c. Cenšamies noskaidrot dažādu mājdzīvnieku labturības faktoru ietekmi uz tādiem dzīvnieku valsts produkcijas kvalitātes rādītājiem kā aminoskābju, neaizvietojamo aminoskābju daudzums, aminoskābju savstarpējās attiecības, to summa. Īpašu interesi izraisa piesātināto un polinepiesātināto taukskābju daudzums un to savstarpējā attiecība, kā arī holesterīna līmenis pārtikas izejvielās (pienā, gaļā, olās). Piemēram, ir konstatēts, ka atsevišķu nepiesātinātu taukskābju daudzuma palielinājums broileru barībā samazina holesterīna saturu gaļā. Tiek veikti pētījumi, lai pārtikas izejvielās paaugstinātu linolskābes un linolēnskābes līmeni, uzlabotu aminoskābju kvantitatīvās attiecības (t. sk. gaļas triptofāna, oksiprolīna attiecību) u.c. fizioloģiski aktīvu vielu sastāvu.
Tā kā valstī strauji paplašinās rapšu sējumu platības, svarīga ir rapšu raušu izmantošana mājdzīvnieku ēdināšanā. Šiem raušiem ir augsta proteīna kvalitāte, ko raksturo aminoskābju savstarpējā attiecība un neaizvietojamo aminoskābju daudzums, tomēr it bieži novēro paaugstinātu tauku daudzumu, tāpēc tiek veikti pētījumi, lai noteiktu izēdināmo daudzumu katrai mājdzīvnieku sugai, nekaitējot produkcijas kvalitātei.
Lai paaugstinātu Latvijas lauksaimniecības produkcijas tirgus iespējas pēc iestāšanās ES un, protams, nodrošinātu mūsu iedzīvotājus ar organiskās lauksaimniecības produktiem, Sigras zinātnieki veic pētījumus par organiskās (bioloģiskās - red.) lauksaimniecības attīstības iespējām Latvijā.
Līdzvērtīgi Eiropas kolēģiem
Veicot minētos pētījumus, nepieciešama atbilstoša laboratorisko izmeklējumu bāze, ko nodrošina akreditētās lopbarības analīžu un mikrobioloģijas laboratorijas. Tās, protams, veic izmeklējumus ne tikai zinātnisko tēmu izstrādes ietvaros. Ir izveidojusies cieša sadarbība un labprāt palīdzam daudzām zemnieku saimniecībām, veicot lopbarības analīzes, izstrādājot tehnoloģiskas shēmas augstas kvalitātes piena, gaļas un olu ieguvei, ietverot gan kvalitatīvas lopbarības ieguvi, gan dzīvnieku ārstēšanu, profilaksi, un sniedzot konsultācijas par analīžu rezultātiem un to ietekmi uz dzīvniekiem.
Turpinām risināt veterinārmedicīnas aktuālākās problēmas. Kā jau minēts, tā ir GSE zinātniskā izpēte, nosakot izmaiņas govju smadzenēs, gremošanas traktā, kā arī pētījumi tesmeņa saslimšanas cēloņu noteikšanā un jaunu ārstniecības līdzekļu - pretmastītu vakcīnas izstrādē. Kopīgi ar SIA Fitosan izstrādājam augu valsts medikamentus.
Turpmākie uzdevumi: izstrādāt mūsu lauku saimniecībām zinātnisko pamatojumu ne tikai augstas kvalitātes drošu un veselīgu pārtikas izejvielu ražošanai valsts vajadzībām, bet arī konkrētas shēmas šīs produkcijas drošuma un veselīguma paaugstināšanai ES tirgus apstākļos.
Mūsu lauksaimniecības zinātnieku līdzdalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs apliecina, piemēram, LLU ZC Sigra zinātnisko izstrāžu augsto konkurētspēju vadošo Eiropas valstu zinātnieku starpā. Visi gadskārtējās Eiropas Lopkopības asociācijas zinātniskajās konferencēs un citos starptautiskos pasākumos iesniegtie darbi parasti tiek akceptēti prezentēšanai saskaņā ar darba kārtību. Mūsu zinātniskās izstrādes augstu novērtētas arī Latvijā.
LLU ZC Sigra zinātnieki ir prēmiju Sējējs 90, Sējējs-99, Sējējs-2001, Sējējs-2003 laureāti, kā arī LZA un LLMZA P. Lejiņa 1996. un 2003. gada balvu ieguvēji ( J. Neilands un A. Jemeļjanovs). LLU Zinātnes centra Sigra direktors 2003. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, MK atzinības rakstu un Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana