Labās ziņas

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvo nozares pārstāvjus par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
22.11.2016

Ceturtdien, 17. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā, pasniedzot Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.

MK Atzinības rakstu piešķīra:
Selekcionāram, profesoram Rihardam Kondratovičam;
Akciju sabiedrības “Agrofirma Tērvete” padomes priekšsēdētājam Vitautam Paškauskim; 
ZM valsts sekretāra vietniecei Pārslai Rigondai Krieviņai;
ZM Meža departamenta direktoram Arvīdam Ozolam.

ZM medaļu „Par centību” piešķīra:
SIA “Griezes Lejnieki” valdes priekšsēdētājai Vilma Briedei; 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes dekānam, asoc. profesoram Dr. med. vet. Ilmāram Dūrītim;
LLU  Resursu uzskaites centra galvenā grāmatveža vietniecei Inai Antonovai;
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes prodekānei, profesorei Dr. oec. Ainai Dobelei;
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Finanšu un grāmatvedības institūta direktorei, profesorei Dr. oec. Ingrīdai Jakušonokai;
Lauksaimniecības datu centra (LDC) Metodoloģijas departamenta direktorei Evijai Skujiņai;
LDC Lauksaimniecības departamenta direktorei Ingūnai Slicei; 
Valsts meža dienesta (VMD) Centrālvidzemes virsmežniecības Taurenes nodaļas mežzinei Antrai Lejniecei;
VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības virsmežziņa vietniekam Raivo Rudzītim; 
VMD Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja vietniecei Antrai Puteklei;
Kādreizējai Lūznavas tehnikuma pasniedzējai Venerandai Strodei; 
Biedrības “Stādu audzētāju biedrība” valdes priekšsēdētājam Andrejam Vītoliņam; 
Biedrības “Latvijas Ciltsdarba centrs” valdes priekšsēdētājam Dainim Paeglītim; 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (BIOR) Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītājai Ievai Rodzei; 
BIOR Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Mikrobioloģijas nodaļas vadītājai Jeļenai Avsejenko;
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākajai ekspertei Adrijai Sietiņsonei;
PVD Informācijas analīzes un ātrās reaģēšanas daļas vadītājam Artim Melderim; 
PVD Informācijas analīzes un ātrās reaģēšanas daļas vecākajam inspektoram Andrim Veikšam; 
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamenta direktorei Skaidrītei Rullei; 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Informācijas departamenta Informācijas un statistikas daļas vadītāja vietniekam Jānim Vaļģim;
LAD Juridiskā departamenta direktorei Ingai Tarvānei;
Kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Cūku audzētāju asociācija” direktorei Dzintrai Lejniecei; 
Agronomei Regīnai Kuļšai;
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona vecākajam inspektoram Vilnim Dzirniekam;
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas inspektoram Jevģēnijam Vaivodam;
ZM Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas vadītāja vietniecei Baibai Vecmanei;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas vadītāja vietniecei Zanei Celmiņai; 
ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājai  Kristīnei Sirmajai; 
ZM Budžeta un finanšu departamenta direktora vietniecei Dacei Raudziņai; 
ZM Budžeta un finanšu departamenta Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļas vadītājai Dainai Siliņai; 
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītājai Ilzei Lācei; 
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākajai referentei Andrai Karlsonei; 
ZM Administratīvā departamenta direktora vietniekam Helmutam Dunduram.

ZM Atzinības rakstu piešķīra:
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras profesorei Dr. arch. Aijai Ziemeļniecei;
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras asociētajam profesoram Dr. sc. ing. Jānim Kreilim; 
LLU Fundamentālās bibliotēkas direktorei Mg. sc. soc. Ilonai Dobelniecei; 
LLU Mācību saimniecības “Pēterlauki” direktoram Mr. agr. Merabam Katamadzem; 
LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākajai referentei Maigai Gūtmanei; 
LDC Metodoloģijas departamenta Elektronisko pakalpojumu attīstības un ieviešanas nodaļas vecākajai referentei Ērikai Hatejenkovai; 
LDC Lauksaimniecības departamenta Datu savākšanas un atlases nodaļas vadītājam Laurim Vēriņam;
SIA “Talsu meliorators” valdes priekšsēdētājam Edvīnam Sūnākslim; 
VAAD Latgales reģionālās nodaļas vadītāja vietniecei Tatjanai Užgai; 
VAAD Sēklu kontroles departamenta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vecākajai ekspertei Vijai Loginai; 
LAD Audita departamenta Padziļinātās pārbaudes daļas vadītājai Unai Brīvībai; 
LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājai Gitai Ulmanei; 
LAD Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniecei Inārai Lukaševičai; 
LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākajai inspektorei Artai Kantiņai; 
LAD Kontroles departamenta Lauku reģistra daļas vadītāja vietniecei Marutai Zeimulei; 
LAD Personāla daļas vadītājai Ērikai Gromulei; 
SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltsdarba speciālistei Ērikai Evertei; 
Zemnieku saimniecības “Īves” vadītājam Pēterim Kalniņam; 
Agronomei Regīnai Brokānei; 
Zemnieku saimniecības “Jaunsiliņi” īpašniekam Agrim Kalnējam; 
Saimniecības “Mežmalas” īpašniekam Gunāram Smeilim; 
Agronomam Zigfrīdam Rihardam Berķim; 
BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājam Georgam Korņilovam;
VMD Dienvidkurzemes virsmežniecības vecākajai inspektorei juridiskajos jautājumos Skaidrītei Otaņķei;
VMD Rīgas reģionālās virsmežniecības inženierei mežsaimniecības jautājumos Aijai Kreitenbergai;
VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības vecākajai inspektorei meža reproduktīvā materiāla jautājumos Zaigai Sudrabai; 
SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājam Uldim Amerikam;
Nodibinājuma “Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” mārketinga projektu vadītājai Ilzei Vārpiņai;
PVD Rīgas pilsētas pārvaldes vadītāja vietniekam veterinārajā jomā Gundaram Simanovičam; 
PVD Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektorei Aijai Krūmiņai; 
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Zemgales reģiona nodaļas inspektorei Zitai Paškauskai;
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vecākajai referentei Sandrai Virzai; 
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākajai referentei Inesei Štrombergai;
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākajai referentei Agritai Karlapai; 
ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniekam Armandam Stahovskim;
ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākajam referentam Adrim Bumbulam.

Zivju fonda Atzinības rakstu piešķīra:
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītājam Ivaram Ružānam;
BIOR zivju audzētavas “Tome” vecākajai zivkopei Jolantai Kleimanei; 
BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu nodaļas vadošajam pētniekam Ērikam Aleksejevam.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana