Dokumenti

AUGĻKOPĪBA: nozares attīstības programmas pamati - 1998

Rita Mestere, Iveta Ozoliņa, Māra Skrīvele, Edīte Kaufmane, Jānis Zilvers, LR Zemkopības ministrija (ZM)
08.06.1998

Augļkopības nozares attīstības rīcības programmas pamati ir izstrādāti liela kopdarba ietvaros, kura galvenais mērķis ir radīt un turpmāk īstenot valsts politiku visā lauksaimniecības un lauku attīstībā. Lasāmākā formātā dokuments pievienots pielikumā PDF formāta failāLauksaimniecības un tās nozaru attīstības programmas pamati - 1998:


 


AUGĻKOPĪBAS NOZARE


 


SATURS


ANOTĀCIJA____________________________________________________ 4


IEVADS________________________________________________________ 5


1. NOZARES VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS______________________ 6


1.1.    NOZARES GALVENIE UN BLAKUSPRODUKTI________________ 6


1.1.1.tabula___________________________________________________________ 6


1.2.    KLASIFICĒT SARAŽOTOS, AR KVALITĀTI ATZĪTOS GALA PRODUKTUS  7


1.3.    RAŢOĐANAS APJOMI (1990. – 1997.G.)_______________________ 7


1.3.1.tabula___________________________________________________________ 8


1.3.2.tabula___________________________________________________________ 8


1.3.3.tabula___________________________________________________________ 9


1.3.4.tabula___________________________________________________________ 9


1.4.    SAIMNIECĪBU KLASIFIKĀCIJA PĒC PLATĪBAS______________ 11


1.5.    RAŽOŠANAS REĢIONĀLĀ STRUKTŪRA____________________ 11


1.6.    PIELIETOTĀS KULTŪRU AUGSEKAS_______________________ 12


1.7.    NOZARES RAŽOŠANAS GALVENĀS PROBLĒMAS____________ 13


2.    SAIMNIECĪBAS BUDŽETA APRĒĶINĀŠANA___________________ 13


2.1.    INTENSĪVIE AUGĻU DĀRZI_______________________________ 14


2.1.1.tabula__________________________________________________________ 14


2.1.2.tabula__________________________________________________________ 15


2.1.3.tabula__________________________________________________________ 16


2.1.4.tabula__________________________________________________________ 17


2.2.    AVEŅU UN KRŪMOGULĀJU STĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS UN KOPŠANAS BUDŽETA APRĒĶINS___________________________________________________ 18


2.2.1.tabula__________________________________________________________ 18


2.2.2.tabula__________________________________________________________ 19


2.2.3.tabula__________________________________________________________ 21


2.3.    ZEMEŅU STĀDĪJUMI_____________________________________ 21


2.3.1.tabula__________________________________________________________ 22


3.    NOZARES PRODUKCIJAS TIRGUS IESPĒJU RAKSTUROJUMS__ 23


3.1.    LATVIJAS IEKÐZEMES CENAS (1997.G.)____________________ 23


3.1.1.tabula__________________________________________________________ 23


3.1.2.tabula__________________________________________________________ 23


3.1.3.tabula__________________________________________________________ 24


3.2.    STARPTAUTISKĀS CENAS________________________________ 25


3.2.1.tabula__________________________________________________________ 25


3.2.2.tabula__________________________________________________________ 26


3.2.3.tabula__________________________________________________________ 26


4.    NOZARES INSTITUCIONĀLĀ VADĪBA________________________ 26


4.1.    NOZARES JURIDISKĀ BĀZE_______________________________ 26


4.2.    GALVENĀS TIRDZNIECĪBAS METODES NOZARĒ, SAMAKSA RAŽOTĀJIEM          27


4.3.    KVALITĀTES VADĪŠANAS BĀZE___________________________ 27


4.4.    VESELĪBA UN HIGIĒNA__________________________________ 28


4.5.    NOZARES ĢENĒTISKAIS POTENCIĀLS: UZTURĒŠANA UN ATTĪSTĪBA       28


5.    MĀRKETINGA KANĀLI_____________________________________ 28


5.1.    SAIMNIECĪBU TIPU RAŽOŠANAS DAĻAS____________________ 28


5.2.    TIRGUS DAĻAS KATRAM FAKTORAM______________________ 28


5.2.1.tabula__________________________________________________________ 28


5.3.    PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMI NOZARĒ________________________ 29


5.4.    IMPORTĒTĀ PRODUKTA DAĻA____________________________ 29


5.4.1.tabula__________________________________________________________ 29


5.4.2.tabula__________________________________________________________ 30


5.5.    LATVIJAS RAŽOTĀJU KONKURENTI ĀRĒJĀ TIRGŪ. POTENCIĀLIE EKSPORTA TIRGI. EKSPORTA VEICINĀŠANAS PASĀKUMI_________________________ 30


6.    INVESTĪCIJAS NOZARĒ_____________________________________ 31


6.1.1.tabula__________________________________________________________ 31


7.    PAŠREIZĒJĀ POLITIKA_____________________________________ 32


7.1.    TIRGUS BARJERAS______________________________________ 32


7.2.    IEKŠĒJĀ TIRGUS CENU REGULĀCIJAS APRAKSTS___________ 32


7.3.    VALSTS ATBALSTS ĢENĒTISKAI PADZIĻINĀŠANAI__________ 32


SECINĀJUMI UN PRIEKÐLIKUMI_______________________________ 33


IZMANTOTĀ LITERATŪRA_____________________________________ 33 


ANOTĀCIJA


 


Manā darbā ir pētīta un analizēta augļkopības nozare, par kuru ekonomiskie pētījumi līdz šim praktiski nav veikti. Arī statistiskā informācija ir ļoti skopa, kas norāda uz to, ka augļkopība , īpaši pēdējos gados, ir atstāta pašplūsmā.


Mērķis – izveidot augļkopību par nozari ar līdzsvarotu ražošanas, pārstrādes un realizācijas sistēmu, kas apgādātu iekšējo un piedāvātu ārējā tirgū augstas kvalitātes, konkurētspējīgu produkciju.


Dārzu platības sastāda galvenokārt vecie, ekstensīvie dārzi, kuri daudzviet vairs netiek apsaimniekoti. Šo stādījumu uzturēšanai un attīstībai nākotnē nav perspektīva. Jaunie – intensīvie dārzi, kas ražo kvalitatīvu, konkurētspējīgu produkciju, Latvijā ir ap 20 ha, bet tas nesedz iedzīvotāju pieprasījumu pēc svaigiem augļiem – āboli vien ir nepieciešami ap 70 tūkst. t gadā. Esmu analizējusi VSK datus pēc kopējām platībām, tajā skaitā ražojošās, kopražām un vidējās ražības pa atsevišķu saimniecību veidiem. Secinājums ir viens, ka dārzu platības samazinās un ražojošie stādījumi 1996.gadā sastāda vairs tikai 12.6 tūkstošus hektāru. Tomēr aktivitātes augļkopības nozarē ir jau labi saskatāmas. Pēdējos gados strauji pieaug ogulāju, sevišķi zemeņu, platības, kā arī intensīvo augļudārzu ierīkošana jau samērā lielās platībās.


Augļkopībā ražošanas reģionālo struktūru ietekmē tirgus iespējas, audzēšanas tradīcijas, vietas piemērotība un pārstrādes vai uzglabāšanas iespējas.


Pēdējos gados Latvijā arvien aktuālāka kļūst problēma, kas saistīta ar iedzīvotāju nodarbinātību laukos. Viens no šīs problēmas risinājuma variantiem varētu būt intensīvas augļkopības attīstība zemnieku saimniecībās. Augļkopība un tās produkcijas realizācija, glabāšana un pārstrāde prasa ievērojami daudz roku darba, tāpēc tās attīstība palīdzētu atrisināt nodarbinātības problēmu laukos. Stādot jaunas, tirgus prasībām atbilstošas, Latvijas apstākļiem piemērotas, ražīgas augļu koku un ogulāju šķirnes, kā arī pielietojot intensīva tipa audzēšanas tehnoloģiju, var samērā ātri gūt peļņu, jo augļkopība ir viena no ienesīgākajām lauksaimniecības nozarēm. Augļkopības rentabilitāte Latvijas apstākļos var būt ļoti augsta arī saimniecībās ar nelielu zemes platību, kādas Latvijā ir ļoti daudz.


Modernu un ekonomisku pārstrādes uzņēmumu ierīkošanu kavē pagaidām vēl nepietiekamie augļu un ogu produkcijas apjomi, kā arī glabātavu un saldētavu nepietiekamās jaudas. Līdz ar to Latvijas tirgū un veikalos, kā arī pārstrādei tiek importēta gan svaiga, gan saldēta augļu un ogu produkcija. Šajā sakarībā esmu analizējusi tirgus cenas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Holandē un to sakarības dažādos periodos 1997.gadā.


Tirgū dominē sīktirgotāji, jo realizācijas sistēma nav sakārtota un netiek pietiekoši kontrolēta. Nepilnīga ir arī nozares institucionālā vadība, tās kvalitātes vadīšanas bāze. Ļoti nepietiekošs ir valsts atbalsts zinātnei.


Orientējošā investīciju vajadzība augļkopības nozares optimālai ražošanas, glabāšanas, realizācijas un pārstrādes sistēmas izveidošanai ir   6 milj. Ls gadā.


Potenciālie eksporta tirgi svaigiem un saldētiem augļiem un ogām, kā arī to pārstrādes produktiem un stādmateriālam būtu NVS, Skandināvija, Kanāda, ASV.
Darbā lietotie saīsinājumi:


Dobeles DSIS – Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija;


Pūres DIS – Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija;


LAA – Latvijas Augļkopju Asociācija;


LR ZM – Latvijas Republikas Zemkopības ministrija;


LR LM – Latvijas Republikas Labklājības ministrija;


LR MK – Latvijas Republikas Ministru Kabinets;


LR VSK – Latvijas Republikas Valsts Statistikas Komiteja;


LLKIAC – Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs (Ozolniekos);


LTVC – Latvijas Tirgus Veicināšanas Centrs;


ES – Eiropas Savienība;


LLMZA – Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmija;


LLU – Latvijas Lauksamniecības Universitāte;


LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija;


ASV – Amerikas Savienotās Valstis;


MTB – materiāli tehniskā bāze.


 


 


IEVADS


 


Augļkopības nozare ir maz pētīta un analizēta, īpaši pēdējos 10 gados, tāpēc materiāla apkopošanā un analīzē liels paldies jāsaka visai šīs nozares rīcības programmas izstrādes darba grupai:


C Ivetai Ozoliņai – LR ZM Augkopības nodaļas vecākajai referentei;


C Mārai Skrīvelei – Dobeles DSIS vadošajai pētniecei;


C Edītei Kaufmanei – Dobeles DSIS direktorei;


C Jānim Zilveram – Latvijas Augļkopju Asociācijas prezidentam.


Paldies par atsaucību Pūres DIS speciālistēm Valdai Laugalei un Inesei Drudzei, zemniecei Ligitai Rezgalei, VSK Lauksaimniecības nodaļas vadītājai Ligitai Ārgalei, LLKIAC speciālistiem Mārim Narvilam un Dagnijai Andersonei, kā arī visam Dobeles DSIS kolektīvam.


Īpaša pateicība Mārai Skrīvelei, kura ziedojusi daudz sava laika diskusijās un ieguldījusi lielu darbu intensīvo augļu dārzu izpētē un saimniecību budžeta aprēķināšanā, izmantojot gan Latvijas, gan Zviedrijas, gan Amerikas pieredzi.


Vēlos pateikt paldies šīs sadarbības ierosinātājiem un konsultantiem LLU profesoram, Dr. hab. agr., LZA kor. loceklim, LLMZA Goda loceklim Kazimiram Špoģim, LVAEI direktoram Dr. oec. Andrim Miglavam un PHARE programmas pārstāvim, Lielbritānijas ekspertam lauksaimniecības politikas jautājumos Dr. Derekam Beikeram.


Izsaku pateicību LLU Ekonomikas fakultātes mācību spēkiem par saprotošo attieksmi darba izstrādes laikā. Mīļš paldies vīram par iecietību un morālo atbalstu, kurš bērniem un ģimenes rūpēm veltīja visu savu brīvo laiku, lai es varētu strādāt.
 


1. NOZARES VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS


 


Mērķis – izveidot augļkopību par nozari ar līdzsvarotu ražošanas, pārstrādes un realizācijas sistēmu, kas apgādātu iekšējo un piedāvātu ārējā tirgū augstas kvalitātes, konkurētspējīgu produkciju.


 


1.1.    NOZARES GALVENIE UN BLAKUSPRODUKTI


 


Šajā nodaļā tiks aplūkoti augļkopības nozares produkti komercdārzkopībai:


Ø  no sēkleņiem – āboli;


Ø  no kauleņiem – plūmes, ķirši;


Ø  no ogulājiem – zemenes, avenes un krūmogulāji (upenes un jāņogas).


Iespējama arī bumbieru audzēšana svaigam patēriņam vietējā tirgū, kā arī citu augļaugu (henomeles, plūškoki, smiltsērkšķi) audzēšana pārstrādes un farmaceitiskās rūpniecības vajadzībām. Tā kā lielāko ražošanas apjomu (kopražas) sastāda ābeles un dažādi ogulāji, turpmākie aprēķini tiks veikti tikai šīm kultūrām.


 


Ražošanas 1.posms


Stādaudzētavas (blakusproduktu nav)


 


v  Stādi ražošanas stādījumiem


v  Stādi pavairošanas stādījumiem


v  Stādi mazdārziem.


1.1.1.tabula


Stādāmā materiāla veidi pa sugām Latvijā 1997.gadā


Stādāmais materiālszemenesaveneskrūmogulājiābelesParasts*** Atveseļots*** “frigo”**  1-gadīgs  **2-gadīgs  **Uz klona potcelmiem   *Uz sēklaudžiem   *(LAA, 1997.)


 


Ražošanas 2.posms


Ražojošie dārzi (blakusproduktu nav)


 


¤ svaigi augļi un ogas


ü  āboli


ü  zemenes


ü  avenes


ü  upenes un jāņogas


 


Sagatavošana realizācijai


 


¤ glabāti augļi                                          ¤ saldēti augļi un ogas


~ āboli                                                       ~ zemenes


                                                                                ~ avenes


                                                                                ~ upenes un jāņogas


 


Pārstrādes produkti


 


¤ sulas                                                       ? liķieri


·                                     svaigas                              ? vīni


·                                     koncentrāti                       ¤ jogurta piedevas


·                                     saldētas                            ? saldējuma piedevas


? sīrupi                                                     ? izejvielas farmācijai


? biezeņi                                                   ? dabīgās krāsvielas


? marmelādes


? cukādes un žāvēti augļi un ogas


 


1.2.    KLASIFICĒT SARAŽOTOS, AR KVALITĀTI ATZĪTOS GALA PRODUKTUS


 


Ar kvalitāti atzīts augļkopības nozares gala produkts ir RĪGAS MELNAIS BALZĀMS, kura pamatsastāvdaļa ir aveņu sula.


 


1.3.    RAŽOŠANAS APJOMI (1990. – 1997.G.)


 


Dārzu platības sastāda galvenokārt vecie, ekstensīvie dārzi, kuri daudzviet vairs netiek apsaimniekoti. Šo stādījumu uzturēšanai un attīstībai nākotnē nav perspektīve. Jaunie – intensīvie dārzi, kas ražo kvalitatīvu, konkurētspējīgu produkciju, Latvijā ir ap 20 ha, bet tas nesedz iedzīvotāju pieprasījumu pēc svaigiem augļiem – āboli vien ir nepieciešami ap 70 tūkst. t gadā.


No 1.3.1.tabulas varam secināt, ka augļu koku un ogulāju uzskaitītās platības analizējamā periodā ir ļoti mainīgas. Pēdējos divos gados platības krasi samazinās, kas izskaidrojams ar veco platību nolietojumu, kā rezultātā vecie stādījumi jālikvidē. Šo faktu apstiprina arī Valsts statistikas komitejas apkopotā informācija par ražojošajām stādījumu platībām, tātad – sarūk kopējā platība un no tās vēl vairāk samazinās ražojošās platības (1994.gadā ražojošā platība sastāda 18.0 tūkst.ha jeb 92.3% no kopējās platības, taču 1996.gadā šie skaitļi ir attiecīgi 12.6 tūkst.ha jeb 77.8%.


Tomēr aktivitātes augļkopības nozarē ir jau labi saskatāmas. Pēdējos gados strauji pieaug ogulāju, sevišķi zemeņu, platības, jo ogulāju ierīkošana prasa mazākus ieguldījumus un atdeve gaidāma jau 2.gadā – zemenēm, bet 3., 4.gadā – avenēm un krūmogulājiem. Savukārt intensīvu augļudārzu ierīkošana prasa lielus kapitālieguldījumus un ilgāku laiku, jo pirmā raža gaidāma tikai 4.– 6. gadā pēc stādījumu ierīkošanas. Taču sāk piepildīties arī Māras Skrīveles iecere, t.i., intensīvo augļudārzu ierīkošana jau samērā lielās platībās. Stādījumu ilggadība ir šīs nozares atributīvā (raksturīgā) pazīme.


  1.3.1.tabula


Augļu koku un ogulāju stādījumi visu veidu saimniecībās Latvijā (1990. – 1997.g.)


 

Platība


(tūkst. ha)Gadi1997 / 1990


% 19901991199219931994199519961997 Sēkleņi24.622.814.912.914.825.511.911.847.97Kauleņi3.73.73.22.62.62.02.52.259.46Ogulāji2.01.91.74.12.11.81.71.785.0Kopā30.328.419.819.619.529.316.215.852.15Ražojošie stādījumitūkst.ha25.022.918.017.918.021.812.6 % no kopējā82.5%80.6%90.9%91.3%92.3%74.4%77.8%(LR VSK, 1990. – 1997.)


 


1.3.2.tabula


Augļu koku un ogulāju kopražas Latvijā (1990. – 1997.g.)


 
Kopraža (tūkst. cnt)Gadi 19901991199219931994199519961997Sēkleņi156.6822.3513.8929.3189.9632.3159.8875.7Kauleņi13.491.689.681.544.245.646.754.8Ogulāji64.984.961.5168.6106.590.2101.8119.6Kopā234.9998.8664.91179.4340.6768.1308.31049.6Sēkleņu kopražu īpatsvars kopapjomā66,7%82,3%77,3%78,8%55,8%82,3%51,8%83,4%(LR VSK, 1990. – 1997.)


1.3.3.tabula


Augļu koku un ogulāju kopražas Latvijā pa gadiem un atsevišķu saimniecību veidiem (tūkst. cnt)
Saimniecību veidiSēkleņiKauleņiOgulāji 199519961997199519961997199519961997Visu veidu saimniecības632.3159.8875.745.646.754.890.2101.8119.1Valsts saimniecības un statūtsabiedrības59.030.852.61.43.41.02.33.31.7Zemnieku saimniecības221.431.9312.714.413.317.532.531.033.7Piemājas un personiskās saimniecības351.997.1510.427.830.036.254.767.583.7Piemājas un personīgo saimniecību produkcijas īpatsvars kopējā apjomā56.5%60.8%58.3%61.0%64.2%66.1%60.6%66.3%70.3%(LR VSK, 1995. – 1997.)


 


1.3.4.tabula


Augļu koku un ogulāju vidējās ražības Latvijā pa gadiem un atsevišķu saimniecību veidiem (cnt no ha)
Saimniecību veidiSēkleņiKauleņiOgulāji 199519961997199519961997199519961997Visu veidu saimniecības32.617.574.031.824.124.559.364.468.3Valsts saimniecības un statūtsabiedrības39.625.540.016.340.415.08.214.06.7Zemnieku saimniecības18.811.074.935.323.827.257.961.758.7Piemājas un personiskās saimniecības26.016.380.423.723.323.865.274.691.6(LR VSK, 1995. – 1997.)


  Augļu koku un ogulāju kopražu lielumu visbūtiskāk ietekmē ābolu ražas. Nozares specifika ir tā, ka daļa no tās galvenajiem produktiem – ābeles ražo periodiski. No 1.3.2.tabulas secinām, ka ābolu ražas gados sēkleņu kopražu īpatsvars kopapjomā sasniedz 78.8 – 83.4%. Vietējais tirgus ar svaigām ogām, īpaši zemenēm un upenēm, sezonas laikā ir apgādāts pietiekoši, atsevišķos gados vērojama pat pārprodukcija. Ogu pārstrādei pašreiz ir sezonas raksturs, jo trūkst saldētavas, kā rezultātā pārstrādes uzņēmumi izejvielas ziemas periodā importē.


No iepriekšteiktā un 1.3.4.tabulas izriet, ka vidējās ražības ietekmē augļaugu ražošanas periodiskums, laika apstākļi (pārsvarā ziemas) un arī iekārtoto dārzu veids (intensīvs vai ekstensīvs).


1.3.1.zīm.Sēkleņu vidējā ražība dinamikā (1995. – 1997.g.) Latvijā pa atsevišķu saimniecību veidiem (cnt no ha).


(LR VSK, 1995. – 1997.)


Sēkleņu vidējā ražība pa atsevišķu saimniecību veidiem svārstās līdzīgi, taču 1997.gadā zemnieku, piemājas un personiskajās saimniecībās tā stipri pārsniedz vidējo ražību valsts saimniecībās. Tas izskaidrojams ar to, ka zemnieki un individuālie audzētāji pāriet uz intensīvajiem augļudārziem, t.i., stādījumu biezība lielāka, līdz ar to raža no platības vienības lielāka. Tomēr ir arī citi apstākļi, kas ietekmē augļu koku ražību – par to tiks runāts vēlāk (skat. 2.nodaļu).


1.3.2.zīm.Ogulāju vidējā ražība dinamikā (1995. – 1997.g.) Latvijā pa atsevišķu saimniecību veidiem (cnt no ha)


(LR VSK, 1995. – 1997.)


Pēc 1.3.4.tabulas varam salīdzināt ogulāju vidējās ražības pa dažādu saimniecību veidiem un 1.3.2.zīm. uzskatāmi var redzēt, ka piemājas un zemnieku saimniecībās jau sāk ražot intensīvie ogulāju stādījumi – līdz ar to vecie ogulāju stādījumi valsts saimniecībās un statūtsabiedrībās nevar dot līdzīgu ražu no 1ha stādījumu. Kā jau tika minēts – intensīvajos dārzos stādījumu biezība ir lielāka, arī ogulājiem, līdz ar to var panākt 2 – 3 reizes lielāku ražību no platības vienības.


 


1.4.    SAIMNIECĪBU KLASIFIKĀCIJA PĒC PLATĪBAS


 


Augļkopības nozarei kā lielai daļai lauksaimniecības nozaru īpaši raksturīga sezonalitāte, tāpēc ziemas periodā jāorientējas uz kādu papildus darbu.


Šobrīd pastāv augļkopības saimniecības ar platību no 0.5 – 1 līdz 80 ha.


Līdz 5 ha saimniecībās tiek nodarbināti:


           1) saimnieks – visu gadu;


           2) palīgstrādnieki – sezonāli.


Taču saimnieks ziemas periodā var strādāt arī papildus algotu darbu ārpus savas saimniecības.


No 5 – 15 ha saimniecībās strādā saimnieks un viņa ģimenes locekļi, kā arī sezonas strādnieki.


Virs 15 ha saimniecībās parasti nodarbojas arī ar citām lauksaimniecības nozarēm.


Diemžēl reālais saimniecību daudzums katrā grupā pēc saimniecību lieluma nav pieejams, jo šāds apsekojums Latvijā nav veikts un līdz ar to attiecīgā informācija nav apkopota.


 


1.5.    RAŽOŠANAS REĢIONĀLĀ STRUKTŪRA


 


Augļkopībā ražošanas reģionālo struktūru ietekmē tirgus iespējas, audzēšanas tradīcijas, vietas piemērotība un pārstrādes vai uzglabāšanas iespējas.


Pēc LR ZM Informācijas departamenta 1997.gada datiem vislielākās augļu dārzu platības ir Bauskas(1700 ha), Talsu(1260 ha), Rēzeknes(901 ha) rajonos. Bagāti ar augļaugu audzēšanas tradīcijām ir Valkas, Limbažu un Jelgavas rajonu dārznieki – platības virs 550 ha rajonā. Jēkabpils un Gulbenes rajonos dārzu platības sasniedz 455 – 465 ha. Savukārt Dobeles rajonā galvenās ražojošo stādījumu platības atrodas Šķibē un Vecauces mācību saimniecībā, bet selekcijas un izmēģinājumu stādījumi koncentrēti Dobeles DSIS (kopējās dārzu platības rajonā ir – 415 ha).


 


1.6.    PIELIETOTĀS KULTŪRU AUGSEKAS


 


Augļkopībā augsekas ir atšķirīgas:


           1)pa ražošanas posmiem (skat. 1.1.nodaļu);


           2)pa sugām.


 


Ražošanas 1.posms


Stādaudzētavas


 


Lai izaudzētu veselu stādāmo materiālu, ja nav iespējama augsnes dezinfekcija, stādu atkārtota audzēšana vienā un tajā pašā vietā nav ieteicama pat pēc ilgstoša starplaika. Šajā sakarībā ieteicama zemes noma. Augsnes dezinfekcija ir iespējama, bet dārga. Ja saimniecības budžets atļauj, tad varētu piedāvāt šādu augsekas variantu:


augļkopības stādaudzētavās vēlama 6 – 8 gadu augseka, kur


Ä  2 – 3 gadus aizņem kokaudzētava;


Ä  3 – 4 gadus rušināmaugi vai daudzgadīgās zāles;


Ä  1 gadu zaļmēslojums;


Ä  pēdējo gadu pirms stādaudzētavas vēlama melnā papuve ar augsnes dezinfekciju.


Stādaudzētavas var kombinēt arī ar nektāraugiem.


 


Ražošanas 2.posms


Ražojošie dārzi


 


¤ ābeles un krūmogulāji


Pēdējos gadus pirms dārzu stādīšanas vēlamas kultūras, kuras nepiesārņo augsni ar daudzgadīgām nezālēm. Gadu pirms stādīšanas vēlama zaļmēslojuma iestrādāšana un melnā papuve.


 


¤ zemenes


Augseka atkarīga no zemeņu audzēšanas ilguma:


         1) 6 – 8 gadu augseka, ja zemenes audzē 3 gadus:


Ä  1 – 2 gadus audzē zālāju, nektāraugus vai rapsi;


Ä  rušināmaugus (nav vēlams kartupeļus);


Ä  zaļmēslojums un melnā papuve;


Ä  zemenes.


         2) 4 – 5 gadu augseka, ja zemenes audzē 1 – 2 gadus:


Ä  zaļmēslojums;


Ä  rušināmaugi vai melnā papuve;


Ä  zemenes.


 


¤ avenes


Aveņu audzēšanas ilgums vienā vietā ir 6 – 10 gadi, kas atkarīgs no stādu un stādījumu veselīguma. Pēc tam 5 – 6 gadus var audzēt citas kultūras (tikai ne zemenes, jo tām ir kopīgas slimības – vienas dzimtas augi). Aveņu stādījumus var kombinēt ar krūmogulājiem. Augsni atpūtina 2 gadus – likvidējot daudzgadīgās nezāles un ielabojot ar zaļmēslojumu.


 


1.7.    NOZARES RAŽOŠANAS GALVENĀS PROBLĒMAS


 


Galvenās problēmas nozarē ir :


M  posmu – “ražotājs – pārstrādātājs” un “ražotājs – tirgotājs” nesakārtotība;


M  valsts finansiālā atbalsta trūkums ražotāju organizācijām;


M  zemā produkcijas kvalitāte;


M  produkcijas uzglabāšana.


Lai augļu un ogu produkcija tirgū būtu konkurētspējīga, tai jāizvirza noteiktas kvalitātes prasības. Galvenokārt tā ir preču kvalitāte un transportizturība, bet attīstoties pārstrādei – arī galaprodukta kvalitāte. Šajā nozarē ir veicams ļoti liels darbs:


1)                                                pāreja uz intensīvajiem augļu dārziem;


2)                                                šķirņu struktūras nomaiņa, t.i., jāpāriet uz rudens un ziemas šķirņu āboliem;


3)                                                ogulāju šķirņu galvenās prasības – piemērotība pārstrādei un mehanizētai novākšanai;


4)                                                kvalitātes prasību izstrāde atbilstoši Eiropas standartiem.


Lai visīsākajā laikā izveidotu optimālo dārzu struktūru, Latvijas Augļkopības asociācija uzskata, ka katru gadu būtu jāiestāda vismaz 100 ha Latvijai svarīgāko kultūru – ābeles, avenes, zemenes, upenes un jāņogas. Pēc augļkopības zinātnieku aprēķiniem Latvijas augļu dārzu optimālā platība un struktūra tālākā nākotnē ir šāda:


Ø  sēkleņi – 25 tūkst.ha;


Ø  ogulāji – 40 tūkst.ha;


Ø  kokaudzētavas – 50 ha.


Ņemot vērā pašreizējās pārstrādes un realizācijas iespējas, tuvāko 10 gadu laikā jāsasniedz 5000 ha intensīvo dārzu katrai no svarīgākajām augļaugu kultūrām.


Būtiskas problēmas rada svaigas un saldētas produkcijas uzglabāšana, jo prasībām atbilstošu glabāšanas vietu ierīkošana prasa lielus kapitālieguldījumus.


 


 


2.   SAIMNIECĪBAS BUDŽETA APRĒĶINĀŠANA


 


Pēdējos gados Latvijā arvien aktuālāka kļūst problēma, kas saistīta ar iedzīvotāju nodarbinātību laukos. Daudzi lauku iedzīvotāji ir bez darba un dzīvo zem iztikas minimuma. Viens no šīs problēmas risinājuma variantiem varētu būt intensīvas augļkopības attīstība zemnieku saimniecībās. Augļkopība un tās produkcijas realizācija, glabāšana un pārstrāde prasa ievērojami daudz roku darba, tāpēc tās attīstība palīdzētu atrisināt nodarbinātības problēmu laukos, it sevišķi Latgalē un Zemgales dienvidaustrumu rajonos, kur šī problēma sevišķi aktuāla. Stādot jaunas, tirgus prasībām atbilstošas, Latvijas apstākļiem piemērotas, ražīgas augļu koku un ogulāju šķirnes, kā arī pielietojot intensīva tipa audzēšanas tehnoloģiju, var samērā ātri gūt peļņu, jo augļkopība ir viena no ienesīgākajām lauksaimniecības nozarēm. Augļkopības rentabilitāte Latvijas apstākļos var būt ļoti augsta arī saimniecībās ar nelielu zemes platību, kādas Latvijā ir ļoti daudz. Ienākumi un peļņa protams, atkarīgi no šķirnes, dārza tipa, potcelma un citiem faktoriem. To apstiprina arī izstrādātās un modeļu saimniecībās izmēģinātās intensīvo augļu dārzu tehnoloģijas.


 


2.1.    INTENSĪVIE AUGĻU DĀRZI


 


Augļu dārza ierīkošanas un kopšanas izmaksas, kā arī realizācijas ieņēmumi atkarīgi no:


Ä  dārza tipa;


Ä  potcelma izvēles;


Ä  stādmateriāla kvalitātes (atveseļots, vīrusbrīvs);


Ä  šķirnes(konkrētai vietai piemērota) un to dažādības vienā stādījumā (reakcija uz dažādiem laika apstākļiem);


Ä  ražas normēšanas;


Ä  u.c.


Dārza tips neapšaubāmi ir intensīvs. Potcelma būtisko ietekmi uz vidējo ražību un ienākumiem gadā no 1 ha var apskatīt 2.1.1.tabulā.


Stabilāku ražu var iegūt, audzējot vairāk šķirņu (8 – 15), jo katru šķirni citādi ietekmēs Latvijas mainīgie laika apstākļi gan ziemā, gan pavasarī ziedēšanas laikā. Audzējot šķirnes ar dažādu ražas vākšanas laiku, vieglāk un īstajā laikā varēs novākt ražu, līdz ar to samazināsies zudumi glabāšanas laikā.


 


2.1.1.tabula


Vidējā raža (1992. – 1997.g.) un realizācijas ienākumi no 1 ha


1987.gada stādījumā


ŠķirnePotcelma augumsKoku skaits, gab/haVidējā raža gadā, t/haVidējā realizācijas cena, Ls/tIenākumi gadā, Ls/haForelespēcīgs


vidējs


mazs500


830


166016.1


21.6


25.01502415


3240


3750Iedzēnuspēcīgs


vidējs


mazs410


660


12508.3


17.8


25.02001660


3560


5000Lobospēcīgs


vidējs


mazs500


830


125011.3


13.2


16.72002260


2640


3340Koričnoje Novojespēcīgs


vidējs410


6608.8


18.31501320


2745Sinap Orlovskijspēcīgs


vidējs410


66017.5


26.32203850


5786Norisspēcīgs


vidējs


mazs500


830


166014.6


24.3


18.31502190


3645


2745(Dobeles DSIS izmēģinājumi SIA”Pūres dārzi”, apkopots 1997.)


Ierīkojot stādījumus un izvēloties šķirņu un potcelmu kombinācijas, jāņem vērā zinātnisko pētījumu rezultāti.


Labus rezultātus dod ražas normēšana, ko veic pundurdārzos un vidēja auguma ābeļdārzos. Tas prasa 200 - 220 cilvēkstundas uz 1 ha stādījumu un izmaksā Ls 75 - 100. Ietekmi uz I šķiras augļu daudzumu un realizācijas ieņēmumiem var apskatīt 2.1.2.tabulā (I šķiras ābolu realizācijas cena ir 200 Ls/t, II šķiras – 100 Ls/t).


 


2.1.2.tabula


Ražas normēšanas ietekme uz I šķiras augļu daudzumu un realizācijas ieņēmumiem dažādām ābeļu šķirnēm (1997.gadā)ŠķirneRažas normē-šanaVidējā raža gadā, t/haI šķiras augļiII šķiras augļiKopējie ieņēmumi   %tIeņē-mumitIeņē-mumi Forele-


+25.046.5


85.611.6


21.42320


428013.4


3.61340


3603660


4640Noris-


+24.327.0


68.56.6


16.61320


332017.7


7.71770


7703090


4090(SIA”Pūres dārzi”, 1997.)


No 2.1.2.tabulas var secināt, ka ieguldītie Ls 75 - 100 ražas normēšanai atkarībā no šķirnes dod vidēji Ls 900.- lielu peļņu. Tāpēc ikvienam dārzniekam jābūt pieejamiem zinātnisko pētījumu rezultātiem un iespējai konsultēties ar augļkopības speciālistiem.


Augļu dārzu ierīkošanas tehnoloģisko karti (2.1.3.tabula) sastādījusi M.Skrīvele pēc apkopotiem datiem no ASV Aijovas štata konsultāciju centra un SIA ”Pūres dārzi”.


  2.1.3.tabula


Augļu dārza ierīkošanas un kopšanas līdz ražai izmaksas n demonstrējumu saimniecībā Latvijā (Ls/ha)
 Mēra vienībaStādīšanas gads2.gads3.gads  VienībasCena LsKopā LsVienībasCena LsKopā LsVienībasCena LsKopā LsStādigab.10001.001000      Balstigab.10000.50500      Žogs   450      Zālāju sēklakg302.0060.0      Mieti vietu iezīmēšanai   10      Knaģi, saites, atsaites   65  30  7Mēslojumskg  47  24  35Augu aizsardzības līdzekļi:          herbicīdi   16  14  14fungicīdi, insekticīdi   30  43  139KOPĀ   2178  111  195Darbietilpība:          roku darbscilvēkstundas1250.672461.35844.11.356traktorstundastraktorstundas463.21467.22.41772.215Lielās kastesgab.        105Zemes nodoklis   4.0  4.0  4.0IZMAKSAS KOPĀ2400  190  375IERĪKOŠANAS IZMAKSAS KOPĀ2965(ASV Aijovas štata konsultāciju centra un SIA ”Pūres dārzi” dati, 1994. – 97.)


No 2.1.3.tabulas aprēķiniem izriet, ka šīs 1 ha intensīva augļu dārza ierīkošanas izmaksas ir optimālas, kas tika ņemtas par pamatu izstrādājot subsīdiju nolikumu par produktīvo ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.


 


 


2.1.4.tabula


Augļu dārzu kopšanas izmaksas un realizācijas ieņēmumi 3 veidu dārzos (Ls/ha)

 Pundurdārzs (1550 koki/ha), ražība 20 t/haVidēja auguma (700 koki/ha), ražība 20 t/haSpēcīga auguma (410 koki/ha) StundasSamaksa LsMateriālu izmaksas LsKopā LsStundasSamaksa LsMateriālu izmaksasKopā LsStundasSamaksa LsMateriālu izmaksasKopā LsIEŅĒMUMI            Āboli   3600   3600   2700KOPĀ   3600   3600   2700MAINĪGĀS IZMAKSAS            Vainaga veidošana1407510 22014010 26016010 Brūču kopšana241520 241520 241520 Ražas vākšana200100  400200  400150  Uzglabāšana   200   200   150Šķirošana, fasēšana30100  30100  2275  Ražas normēšana20075  220140      Mēslojums  50   50   50 Kalcija sāļi  25   25   25 Augu aizsardzības līdzekļi:            herbicīdi  40   40   30 fungicīdi, insekticīdi  150   150   150 KOPĀ  295200  295200  285150Darbietilpība:            roku darbs602(0.6 Ls/stundā)365902(0.6 Ls/stundā)595714(0.6 Ls/stundā)400traktorstundas189(1.2 Ls/stundā)232189(1.2 Ls/stundā)232169(1.1 Ls/stundā)182MAINĪGĀS IZMAKSAS KOPĀ1092   1322   1017FIKSĒTĀS IZMAKSAS            Amortizācija297   297   247Zemes nodoklis4.0   4.0   4.0KOPĒJĀS IZMAKSAS1393   1623   1268Saimniecības vadības izmaksas(5% no kopējām izmaksām)70   81   63Neparedzētie izdevumi(10% no kopējām izmaksām)140   162   127IZMAKSAS KOPĀ1603   1866   1458BRUTO PEĻŅA1997   1734   1242(SIA”Pūres dārzi”, SIA”Melba”, Dobeles DSIS, 1994. – 97.)


  No 2.1.4.tabulā piedāvātajiem datiem var secināt, ka pundurdārzu ierīkošana dod vislielāko peļņu no platības vienības, taču šeit jāpiezīmē, ka šo dārzu ražošanas ilgums ir salīdzinoši visīsākais – 20 gadi (vidēja auguma ābeles ražo optimāli 25 – 30 g.). Visnelietderīgāk izmantotā platība ir spēcīga auguma augļu dārzos, jo ražība ir viszemākā no platības vienības, kā arī izmaksas, piemēram, vainaga veidošanai 3.5 reizes mazākam koku skaitam(nekā pundurdārzā) ir gandrīz 2 reizes lielākas. Arī novākšana prasa lielāku darbaspēka patēriņu.


 


2.2.    AVEŅU UN KRŪMOGULĀJU STĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS UN KOPŠANAS BUDŽETA APRĒĶINS


 


Tehnoloģiskā karte sastādīta pēc LLKIAC apkopotajiem datiem no demonstrējumu saimniecībām.


 


2.2.1.tabula


Aveņu un krūmogulāju stādījumu ierīkošanas izmaksas n demonstrējumu saimniecībā Latvijā (Ls/ha) Mēra vienībaAvenesKrūmogulāji  VienībasCena LsKopā LsVienībasCena LsKopā LsStādigab.80000.20160040000.251000Zālāju sēklakg202.0040.0202.0040.0Mēslojums (tīrvielā):kg5000.22110.0   Nkg   1500.09514.3P2O5kg   4000.09236.8K2Okg   3000.08726.1kūtsmēslit802.50200.0802.50200.0Kūdram3201.2024.0   Augu aizsardzības līdzekļi:       herbicīdi       ~ raundapsl38.3025.038.3025.0~ banvels 4sl0.7514.0011.0   KOPĀ   2009  1342Darbietilpība:       roku darbs   10.0  10.0traktorstundas   130  119Lielās kastesgab.1552.503881752.50438IZMAKSAS KOPĀ2411  1909(LLKIAC, 1997.)


Sastādot šo karti ņemti vērā sekojoši nosacījumi:


Ä  izmantota 8 – 10 gadu augseka;


Ä  rindstarpās sēj zālāju;


Ä  aveņu stādāmais materiāls atveseļots;


Ä  upenēm 2– gadīgi, vīrusbrīvi stādi, šķirņu piemērotība atbilstoši mehanizētai novākšanai;


Ä  darba izmaksu aprēķinā izmantotas pakalpojumu cenas;


Ä  zemes nodokļa lielums augļkopībā pieņemts nosacīti, t.i., Ls 4,-/ha.


2.2.1.tabulā aprēķinātas stādījumu ierīkošanas izmaksas, no kā turpmāk tiks rēķināta amortizācija jeb atmaksāšanās, t.i., katru gadu norakstāmā vērtība. Aveņu un krūmogulāju stādījumiem amortizācija tiks rēķināta uz stādījumu ilguma minimālo robežu – 7 gadi.


 

Amortizācija = Ierīkošanas izmaksas / Stādījumu izmantošanas gadu skaits 


 


2.2.2.tabula


Aveņu stādījumu kopšanas izmaksas un realizācijas ieņēmumi n demonstrējumu saimniecībā Latvijā (Ls/ha)
 Mēra vienībaAvenes  novākšana pārstrādeinovākšana svaigam patēriņam  VienībasCena LsKopā LsVienībasCena LsKopā LsIEŅĒMUMI       Ogast7.0700.049007.01000.07000IEŅĒMUMI KOPĀ4900  7000MAINĪGĀS IZMAKSAS    Kompleksais mēslojumskg5000.22110.05000.22110.0Kūdram3201.2024.0201.2024.0Insekticīds 0.2512.03.00.2512.03.0Kastītes(300g)    77780.04311.0KOPĀ   137.0  448.0Darbietilpība:       roku darbs   1150  1250traktorstundas   43  43MAINĪGĀS IZMAKSAS KOPĀ1219  1741FIKSĒTĀS IZMAKSAS    Stādījumu amortizācija345  345Zemes nodoklis4.0  4.0KOPĒJĀS IZMAKSAS1568  2090Saimniecības vadības izmaksas


(5% no kopējām izmaksām)78.4  104.5Neparedzētie izdevumi


(10% no kopējām izmaksām)156.8  209IZMAKSAS KOPĀ1803  2404BRUTO PEĻŅA3097  4596(LLKIAC, 1997.)
 


2.2.3.tabula


Krūmogulāju stādījumu kopšanas izmaksas un realizācijas ieņēmumi n demonstrējumu saimniecībā Latvijā (Ls/ha)
 Mēra vienībaKrūmogulājI  novākšana ar rokāmnovākšana ar kombainu  VienībasCena LsKopā LsVienībasCena LsKopā LsIEŅĒMUMI       Ogast7.0500.035007.0500.03500Spraudeņigab.15000.0345.015000.0345.0IEŅĒMUMI KOPĀ3545  3545MAINĪGĀS IZMAKSAS    Kompleksais mēslojumskg5000.1470.05000.1470.0KOPĀ   70.0  70.0Darbietilpība:       roku darbs   800  100traktorstundas   43  180MAINĪGĀS IZMAKSAS KOPĀ913  350FIKSĒTĀS IZMAKSAS    Stādījumu amortizācija273  273Zemes nodoklis4.0  4.0KOPĒJĀS IZMAKSAS1190  627Saimniecības vadības izmaksas


(5% no kopējām izmaksām)60  32Neparedzētie izdevumi


(10% no kopējām izmaksām)119  63IZMAKSAS KOPĀ1369  722BRUTO PEĻŅA2176  2823(LLKIAC, 1997.)


No 2.2.3.tabulas datiem var secināt, ka, novācot ogas ar kombainu, tiek samazināta izmaksu daļa, taču kā pieredze rāda – pēc tam bieži ir nepieciešama ogu pārlasīšana. Lai ogu novākšanu veiktu ar kombainu, nepieciešams stādījuma sabiezinājums rindās.


 


2.3.    ZEMEŅU STĀDĪJUMI


 


Tehnoloģiskā karte sastādīta pēc LLKIAC apkopotajiem datiem no demonstrējumu saimniecībām (Ls/ha). Sastādot šo karti, ņemti vērā sekojoši nosacījumi:


Ä  izmantota 4 – 5 gadu augseka;


Ä  rindstarpās sēj zālāju.


   


2.3.1.tabula


Zemeņu stādījumu tehnoloģiskā karte n demonstrējumu saimniecībā (Ls/ha)


 Mēra vienībaIerīkošana1.ražas gads2.ražas gads  VienībasCena LsKopā LsVienībasCena LsKopā LsVienībasCena LsKopā LsIEŅĒMUMI          Ogast   10.0500.0500012.0500.06000KOPĀ      5000  6000MAINĪGĀS IZMAKSAS          Stāditūkst.gab.32.0501600      Zālāja sēklakg20.0240.0      Mēslojums (tīrvielā):          Nkg1000.2424.0600.2414.4600.2414.4P2O5kg1200.4250.4600.4225.2600.4225.2K2Okg1200.1315.6600.137.8600.137.8kūtsmēslit802.5200.0      Augu aizsardzības līdzekļi:          herbicīdi   17      fungicīdi      40  40Kastītes (300 grami)gab.   88900.04355.6133330.04533.3Kastes(15kg)gab.2672.50667.5      KOPĀ   2614.5  443  620.7Darbietilpība:          roku darbs   20  640  960traktorstundas   166  89  94.0MAINĪGĀS IZMAKSAS KOPĀ   2800  1172  1675FIKSĒTĀS IZMAKSAS          Amortizācija   1500  1724Zemes nodoklis4.0  4.0  4.0KOPĒJĀS IZMAKSAS2804  2676  3403Saimniecības vadības izmaksas(5% no kopējām izmaksām)140  134  170Neparedzētie izdevumi(10% no kopējām izmaksām)280  268  340IZMAKSAS KOPĀ3224  3078  3913BRUTO PEĻŅA-3224  1922  2087(LLKIAC, 1997.)


  


 


3.   NOZARES PRODUKCIJAS TIRGUS IESPĒJU RAKSTUROJUMS


 


3.1.    LATVIJAS IEKŠZEMES CENAS (1997.G.)


 


Šajā nodaļā aplūkošu iekšzemes cenas 1997.gadā:


ü  stādāmajam materiālam;


ü  svaigajai un glabātajai produkcijai – pa mēnešiem.


 


3.1.1.tabula


Stādāmā materiāla cenas vidēji Latvijā 1997.gadā (Ls/gab.)

Stādāmais materiālsMazumcenasVairumcenas 1-gadīgs2-gadīgs1-gadīgs2-gadīgsĀbeles uz klona potcelmiem1.20 – 2.001.50 – 2.500.80 – 1.501.20 – 2.00Ābeles uz sēklaudžiem1.00 – 1.501.20 – 2.000.80 – 1.201.20 – 1.40Krūmogulāji0.20 – 0.500.30 – 1.000.15 – 0.300.30 – 0.50Avenes0.20 – 0.50 0.15 – 0.30 Zemenes0.03 – 0.25-0.03 – 0.20-(LAA, 1997.g.)


 


3.1.2.tabula


Vispārējās cenu svārstības āboliem atsevišķos tirgos Latvijā pa periodiem 1997.gadā

MēnešiLatvijas pilsētu tirgi Rīgas CentrāltirgusRēzeknesJelgavas Cena Ls/kg% pret janvāriCena Ls/kg% pret janvāriCena Ls/kg% pret janvāriJanvāris0.20 – 0.35100%0.15 – 0.25100%0.30 – 0.65100%Jūnijs0.30 – 0.50145%0.50250%0.55 – 0.70132%Augusts (beigas)0.05 – 0.2555%0.10 – 0.30100%0.03 – 0.3540%Novembris0.15 – 0.3591%0.10 – 0.2588%0.25 – 0.5079%(LVAEI – Tirgus & Cenu apskats, 1997.g.)


3.1.1.zīmējumā uzskatāmi varam redzēt un attiecīgi secināt, ka ābolu cenas Latvijas tirgos svārstās ļoti dažādi. Šīs svārstības būtiski ietekmē piedāvājuma – pieprasījuma attiecība, kas atkal savukārt ietekmē attiecīgā tirgus zemāko un augstāko cenu. Protams, piedāvāto ābolu cenas un ābolu kvalitāte ir atkarīga no šķirnes. Tātad cenas un to svārstību amplitūdu tirgū ietekmē:


Ø  piedāvājums;


Ø  pieprasījums;


Ø  sortiments;


Ø  ābolu kvalitāte – lielums, forma, krāsu izlīdzinātība, garšas īpašības.


obrīd Latvijā intensīvo dārzu saimniecības pagaidām visai nelielā apjomā var piedāvāt izskatīgu un konkurētspējīgu ābolu produkciju. Tāpēc šeit būtu lietderīgi paskaidrot, ka Latvijā augļu dārzi tiek migloti pret slimībām tikai 3 reizes pēc ziedēšanas, savukārt Holandē miglošanas reižu skaits ir 5 – 8 reizes lielāks, t.i., 15 – 25 reizes sezonā. Latvijās muitas kontroles iespējas uz robežas ir stipri ierobežotas, jo attiecīgās kvalitātes analīzes nav iespējams veikt. Līdz ar to Latvijā tiek ievesta bieži tā produkcija, piemēram, ko ES tirgū nevar pārdot.


3.1.1.zīm.Vispārējās cenu svārstības āboliem atsevišķos Latvijas tirgos pa periodiem 1997.gadā.


(LVAEI – Tirgus & Cenu apskats, 1997.g.)


3.1.2.zīm.Zemāko cenu svārstības āboliem Latvijas tirgos pa periodiem 1997.gadā.


(LVAEI – Tirgus & Cenu apskats, 1997.g.)


 


Viskrasākās zemāko cenu svārstības vērojamas Jelgavas un Rēzeknes tirgos (3.1.2.zīm.), jo pieprasījums lielāks kā piedāvājums bijis janvārī un jūnijā. Savukārt augusta beigās, kad, piemēram, Jelgavas tirgus ar āboliem piepildīts, cenas tajā ir viszemākās, salīdzinot ar citiem Latvijas tirgiem, jo pircēju skaits ir salīdzinoši mazāks kā Rīgas Centrāltirgū, līdz ar to pārdevēju interesēs ir samazināt cenu, lai realizētu lielāku apjomu. Daudzi ražotāji savu produkciju ir spiesti realizēt jau rudenī, jo vecie augļu dārzi bija orientēti uz vasaras un rudens šķirņu ābolu ražošanu, kā arī Latvijā uzglabāšanas iespējas (gan svaigai, gan saldētai produkcijai) patlaban vēl ir stipri ierobežotas.


3.1.3.zīm.Augstāko cenu svārstības āboliem Latvijas tirgos pa periodiem1997.gadā.


(LVAEI – Tirgus & Cenu apskats, 1997.g.)


 


3.1.3.tabula


Vispārējās cenu svārstības āboliem atsevišķos Latvijas tirgos attiecībā pret Rīgas Centrāltirgu 1997.gadā (izmantojot 3.1.2.tabulas cenas)

MēnešiLatvijas pilsētu tirgi Rīgas CentrāltirgusRēzeknesJelgavas %% pret Rīgas Centrāltirgu“+” vai ”-“% pret Rīgas Centrāltirgu“+” vai ”-“Janvāris100%73%- 27%173%+ 73%Jūnijs