Briseles koridoros lemj par mums

EP deputāti: Parīzes Klimata līguma Pusēm vēl vairāk jāsamazina izmeši

Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlaments
07.10.2016

Parīzes Klimata vienošanās paredz ierobežot globālo sasilšanu krietni zem 2 grādiem, tādēļ visām līguma Pusēm būs jāpaaugstina to apņemšanās samazināt izmešus, un tas iekļaujams arī ES mērķos 2030.gadam, ceturtdien atbalstītajā rezolūcija norāda EP deputāti. Ņemot vērā otrdien (04.10.2016.) ratificēto vienošanos, ES koncentrējas uz vajadzīgajiem instrumentiem savu nosprausto mērķu īstenošanai, kas tiks pārrunāti nākamajā sarunu kārtā (COP22) Marokā.

EP deputāti pauž nožēlu, ka visu valstu nacionāli noteiktā devuma (NND) summa "pasauli pat netuvina 2°C mērķim" un norāda, ka "ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas Parīzes nolīguma Puses paaugstinātu savas NND uzņemtās saistības izmešu samazināšanai". Arī ES ir jāapņemas samazināt izmešu daudzumu līdz 2030.gadam, ņemot vērā, ka izmešu samazināšanas programma klimata politikas ietvaram 2030. gadam nav saskaņā ar mērķiem, kas noteikti Parīzes Klimata līgumā, saka EP deputāti.

EP deputāti arī uzsver, ka ar Eiropas Savienības rīcību vien nebūs pietiekami, un aicina Eiropas Komisiju un ES Padomi aktivizēties un mudinātu citus sabiedrotos rīkoties identiski.

Gadsimta vidus stratēģija

EP deputāti norāda, ka ES vajadzētu pārskatīt arī savus vidējā termiņa un ilgtermiņa mērķus un politikas instrumentus, un aicina Eiropas Komisiju "sagatavot ES gadsimta vidus stratēģiju nulles izmešu līmeņa sasniegšanai, paredzot izmaksu ziņā efektīvu programmu, lai īstenotu Parīzes nolīgumā paredzēto nulles izmešu līmeņa mērķi."

Migrācija

Tāpat EP deputāti norāda, ka laikā starp 2008. un 2013. gadu 166 miljoni cilvēku bija spiesti pamest savas mājas plūdu, vētru, zemestrīču vai citu katastrofu dēļ. Viņi prasa ņemt vērā "klimata bēgļu" problēmu un vērš uzmanību uz to, ka ar klimatu saistītie notikumi Āfrikā un Tuvos un Vidējos Austrumos var veicināt politisko nestabilitāti, ekonomiskās grūtības un bēgļu krīzes saasināšanos Vidusjūras reģionā.

Aviācija un kuģniecība

EP deputāti uzstāj, ka ir jāsamazina izmeši starptautiskās aviācijas un pārvadājumu nozarēs, un aicina visas līguma Puses strādāt ar Starptautiskās Civilās aviācijas organizāciju (ICAO) un Starptautisko Jūrniecības organizāciju (SJO), lai vienotos par turpmāko rīcību un līdz 2016. gada beigām noteiktu konkrētus mērķus.

Klimata finansējums

EP deputāti aicina rīkoties, lai līdz 2020. gadam mobilizētu finansējumu 100 miljardu ASV dolāru apmērā, kā to paredz līguma Pušu nospraustais mērķis. Būtu jānodrošina papildu finansējuma avoti, tostarp ieviešot finanšu darījumu nodokli, samazinot daļu no ES izmešu kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS) noteiktā vai novirzot ienākumus no ES un starptautiskajiem aviācijas un kuģniecības izmešu iniciatīvām.

Brexit

Lielbritānijas EP deputātu iesniegtajos un plenārsēdē apstiprinātajos grozījumos teikts, ka ES ir jāizpilda tās uzņemtās saistības, par ko panākta vienošanās Parīze, neskatoties uz jebkādām ES dalībvalstu statusa izmaiņām, un prasa pielikt "lielas pūles", lai visas dalībvalstis ar mainīgu dalībvalstu statusu tiktu saglabātas ES oglekļa tirgū.

Nākamie soļi

Rezolūcija tika pieņemta ar 467 balsīm par, 94 pret un 55 atturoties. EP deputātu delegācija COP22 konferencē Marakešā piedalīsies 14.-19.novembrī.

Saites

• Pieņemtais teksts (2016/2814(RSP)) drīz būs pieejams šeit:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

• EP Izpētes dienests: COP22 Marakešā

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589788/EPRS_ATA(2016)589788_EN.pdf

• Parīzes Klimata vienošanās - vārdnīca (angļu valodā)

http://www.cop21.gouv.fr/en/les-mots-de-laccord/

• EP Audio vizuālie materiāli profesionāļiem

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2409

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=47864&asset=V&type=L(video fragmenti, garums: 1 - 12 minūtes)

• Debašu video ieraksts (klikšķiniet uz 05.10.2016.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

• EbS+ (06.10.2016.)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=06/10/2016

• EP pētījums: Parīzes Klimata līgums - jauns ietvars globālā klimata pārmaiņām

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573910/EPRS_BRI%282016%29573910_EN.pdf

Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana