Politikas jaunumi

Seminārā Ziemupē diskutē par piekrastes biotopu apsaimniekošanas aktualitātēm

Dabas aizsardzības pārvalde
18.04.2016

Lai nodrošinātu piekrastes dabas vērtību aizsardzību, veicinot ilgtspējīga tūrisma un atpūtas resursu attīstību, 2016.gada 14.aprīlī un 15.aprīlī Vērgales pagasta Ziemupē norisinājās Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā LIFE+ finansētā projekta "NAT-PROGRAMME" rīkots seminārs par piekrastes biotopu apsaimniekošanas aktualitātēm.

2015. gadā stājās spēkā Zemes pārvaldības likums, kura galvenais uzdevums ir sekmēt zemes saimniecisku izmantošanu un aizsardzību, kā arī salāgot zemes īpašnieku intereses ar sabiedriskajām vajadzībām. Iepriekš minētais tiesību akts paredz, ka jūras piekrastes sauszemes daļas zemes valdītāji īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir par vides aizsardzību atbildīgā ministrija, bet tur, kur nav privātīpašumi vai citu ministriju valdījums, - pašvaldības. Tādejādi vietējām pašvaldībām jāgādā ne tikai par teritorijas plānošanu, bet arī par tās valdījumā esošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras piekrastes sauszemes daļas labiekārtošanu un apsaimniekošanu. Tas ir rosinājuši piekrastes pašvaldību pastiprinātu interesi par labākajiem un ieteicamajiem risinājumiem biotopu apsaimniekošanā, lai iespējami ilgtspējīgi izmantotu piekrastes resursus un plānotu rekreāciju, vienlaikus nodrošinot sugu un biotopu aizsardzību.

"Dabas aizsardzības pārvalde projekta "NAT-PROGRAMME" piedāvā šādus risinājumus aizsargājamo biotopu vadlīnijās, jo izstrādā apsaimniekošanas un aizsardzības ieteikumus visiem Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu veidiem, tostarp jūras piekrastei" semināra atklāšanā atzīmēja projekta "NAT-PROGRAMME" vadītājs Juris Jātnieks.

Pasākumā piedalījās Kurzemes reģiona piekrastes pašvaldību pārstāvji, teritoriju plānotāji un vides pārvaldības speciālisti, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības, Pasaules Dabas fonda, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kurzemes plānošanas reģiona, Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji.

Jāpiebilst, ka semināra izvēlētā norises vieta - dabas liegums "Ziemupe" ir daudzu piekrastes biotopu reprezentācijas teritorija, kur vienviet var novērot gan labus kāpu biotopu etalonus - Eiropā īpaši aizsargājamās priekškāpas, pelēkās kāpas un mežainās kāpas, gan skatīt dabā agresīvās sugas krokainās rozes Rosa rugosa ierobežošanas pasākumus, kas veikti sadarbībā ar vietējiem apsaimniekotājiem.

Seminārs "Piekrastes biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas pašvaldībām" norisinās Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā LIFE+ Nature programmas projekta LIFE11 NAT/LV/000371 - "NAT-PROGRAMME" ietvaros.

http://nat-programme.daba.gov.lv/public/

Informāciju sagatavoja Jānis Šlūke, projekta "NAT-Programme" sabiedrisko attiecību speciālists.

Dabas aizsardzības pārvalde

x

Paroles atgadināšana