Politikas jaunumi

Sāk projektu atlasi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu īstenošanai

AgroPols
20.05.2016

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Dabas aizsardzības pārvaldei sagatavot projekta iesniegumu Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai īstenotu pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai. Šim mērķim no KF paredzēti vairāk nekā astoņi miljoni eiro.

Ar KF atbalstu, kas segs līdz pat 85% no kopējām projekta izmaksām, paredzēts sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai. Projektu plānots īstenot ne ilgāk kā četru gadu laikā, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās informācijas analīzi, kā arī izstrādājot 20 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un piecus Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 9 500 000 eiro, tai skaitā KF finansējums - 8 075 000 eiro un valsts budžeta finansējums - 1 425 000 eiro.

Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir tiešās pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā, - Dabas aizsardzības pārvalde, kas projekta iesniegumu CFLA var iesniegt no š.g. 19. maija līdz 20.jūnijam, savukārt atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

KF atbalsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem paredzēts plānošanas dokumenta - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā:http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.

Par CFLA:

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Šajā gadījumā apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas E-kohēzija ieviešanu.

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu namā” pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Kuldīgā un Rēzeknē. Reģionālās nodaļas izveide plānota arī Zemgalē.

Informāciju sagatavoja Ieva Luste, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana