Labās ziņas

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pasniedz apbalvojumus par nozīmīgu ieguldījumu nozarē

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
16.11.2015

Piektdien, 13. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja 61 nozares pārstāvi – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.

MK Atzinības rakstu piešķīra:
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniekam Aivaram Lapiņam;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniecei Dacei Arājai;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniekam Ričardam Derkačam;
ZM Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniecei Antrai Briņķei;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktoram Jānim Briedim;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniekam Ģirtam Stenderam;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniecei Olgai Orlovai;
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) direktorei Kristīnei Kjago;
Latvijas Valsts Augļkopības institūtam (LVAI);
Zemnieku saimniecības “Jaunsirmēni” īpašniekam Valdim Dzenim
SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” vadītājai Dr. agr.Venerandai Stramkalei;
Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniekam lauksaimniekam Jurim Cīrulim.

ZM medaļu „Par centību” piešķīra:
Biedrības “Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija” prezidentam Augustam Gunāram Ārenam;
Akciju sabiedrības “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valdes priekšsēdētājam Nilam Ivaram Feodorovam;
Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valdes priekšsēdētājam Gatim Kaķim;
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Viļāni’ valdes priekšsēdētājai Aijai Kiserovskai;
Valsts meža dienesta (VMD) Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženierim meža aizsardzības jautājumos Vasilijam Kolačam;
VMD Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vadītājam Egilam Lodiņam;
VAAD Augu karantīnas departamenta direktora vietniecei Agitai Pencei;
Lauksaimniecības datu centra (LDC) Informācijas tehnoloģiju un atbalsta daļas vadītājai Jeļenai Čeliševai;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta profesoram, Dr.agr. Andrim Bērziņam;
LLU Starptautiskās sadarbības centra vadītājam, asociētajam profesoram Dr. phil. Voldemāram Barisam;
Dr. agr. Ausmai Veģei;
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas vecākajam inspektoram Vitoldam Pleškānam;
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākajam inspektoram Ārijam Leokem;
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Rīgas pilsētas pārvaldes vecākajai referentei Ivetai Jēkabsonei;
Biedrības “Latvijas Aitu audzētāju asociācija” aitu vērtēšanas ekspertei Dzidrai Albergai;
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Madonas biroja vadītājai Aijai Vīgnerei;
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītāja vietniecei Karīnai Afremovičai;
ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītājai Edītei Kubliņai;
ZM Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vadītaja vietniecei Sanitai Vanagai;
ZM Veterinārā un pārtikas departamenta juriskonsultei Lindai Gureckai;
ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vecākajai referentei Ingai Orlovai.

ZM Atzinības rakstu piešķīra:
VMD Centrālvidzemes virsmežniecības inženierei mežsaimniecības jautājumos Mārai Vāveriņai;
Agronomam Jānim Skroderim;
Uzņēmējam, kādreizējam Lauku atbalsta dienesta (LAD) darbiniekam Ērikam Krēsliņam;
LAD Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājai Guntai Ozoliņai;
LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājai Marinai Sumarokovai;
LAD Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktora vietniecei Ivetai Ošai
LAD Kontroles departamenta Platību kontroles metodikas un uzraudzības daļas vadītājai Anitai Buzai;
LLU Mūžizglītības centra vadītājai Ilvitai Švānei;
VAAD Vidzemes reģionālās nodaļas vecākajai inspektorei Ņinai Puņeiko;
LVAI direktora vietniecei Baibai Skrebelei;
Zemnieku saimniecības ”Rūķu ligzda” īpašniekam Valdim Ākulam;
LDC Metodoloģijas departamenta Elektronisko pakalpojumu attīstības un ieviešanas nodaļas vecākajai referentei Silvijai Čimai;
LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākajai referentei Veltai Ludišai;
VMD Dienvidkurzemes virsmežniecības meža ugunsdzēsības stacijas vadītājam Pēterim Lapiņam;
VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības vecākajai referentei Aijai Pušpurei;
Zemnieku saimniecības “Pīlādži” īpašniekam Rihardijam Loginam;
Kurzemes reģiona Tukuma novada meliorācijas uzņēmuma SIA “Brīvzemnieki Melior” direktoram Andrejam Ritenim;
SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltsdarba speciālistei Baibai Čerņjukai;
Balvu Tautas nama un bibliotēkas vadītājai Ainai Biseniecei;
ZM Lauksaimniecības departamenta Augkopības nodaļas vecākajai referentei Dacei Gustei;
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja vietniecei Aivai Zvirbulei;
ZM Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākajai referentei Ivetai Veinbergai;
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākajai referentei Guntai Bārai;
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākajai referentei Lindai Voičei;
ZM Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākajai referentei Ligijai Ozoliņai.

Zivju fonda Atzinības rakstu piešķīra:
Valsts vides dienesta (VVD) Valmieras reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītājam Aigaram Pūsildam;
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas “Dole” galvenajai zivkopei Olgai Ignatovai;
Kādreizējam VVD Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītājam Nikolajam Liskinam.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana