Grāmatas

Eiropas Savienības līdzfinansētās un nacionālās lauku atbalsta programmas Latvijā: gatavojoties jaunajam programmēšanas periodam

Daina Saktiņa, William H. Meyers, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
20.11.2005

Šajā grāmatā publicēti starptautiskas pētnieku grupas veikta pētījuma rezultāti. Darbu un grāmatas izdošanu finansēja LR Zemkopības ministrija (ZM Nr.1301.05/C-3) un Pasaules Banka (tehniskā palīdzība Latvijai: TA-P086970-TAS-BB)


Pievienotie dokumenti

Grāmatas elektroniskā versija

Lai novērtētu lauku sociāli ekonomisko situāciju un atbalsta programmu īstenošanas procesu, pētījumā tika veikta statistiskā analīze. Pamatotu secinājumu un turpmākās atbalsta politikas pilnveidošanas rekomendāciju izstrādāšanai, darba uzdevumi tika veikti loģiskā secībā. Vispirms
tiek analizēta vispārējā situācija laukos. Tālāk, analizējot pieejamo statistisko informāciju par atbalsta programmu realizēšanas gaitu, tiek dots ieskats atbalsta politikā.


Pētījuma rezultāti nepretendē uz ļoti lielu precizitāti, taču tie pietiekami uzskatāmi atspoguļo programmu un atbalstīto projektu īstenošanas tendences.
No 2000. līdz 2005. gadam īstenotās atbalsta programmas analizētas gan vispārējā, gan rajonu griezumā, norādot atbalsta saņēmēju skaitu, apgūto finansējumu, pārstāvētās nozares, investīciju veikšanas mērķi un projektu vidējos apjomus. Tika dots arī programmas/pasākuma/aktivitātes
novērtējums sasniegtā un iepriekö plānotā salīdzinājumā, kā arī sniegts katras programmas vērtēšanas gaitā iegūtais kvalitatīvais viedoklis. 
Lai noskaidrotu lauku iedzīvotāju viedokli un atbalsta pieejamību valstī īstenotajā atbalsta politikā, dažādu Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) reģionu (skatīt 1.pielikuma 2.kartē) 9 rajonu 36 pagastos (katrā rajonā izvēlēti 4 pagasti) tika veikta iedzīvotāju aptauja. 
Veicot visu iegūto rezultātu apkopojošu analīzi, tika izstrādāti secinājumi un rekomendācijas. 
Noslēgumā sniegts īss ieskats ES iespējamos lauku attīstības pasākumos no 2007. līdz 2013. gadam un jaunākajās tendencēs lauku attīstības politikas īstenošanā, kā arī rekomendācijas par iespējamiem uzlabojumiem Latvijas lauku attīstības atbalsta politikā. 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana