Briseles koridoros lemj par mums

Piparu zupa Eiropas birokrātiem

AgroPols
05.02.2014

Vakar, 03.02.2014., Eiropas Patentu biroja (EPO) darbiniekiem tika dalīta piparu zupa un iesniegts 27 Eiropas valstu zemnieku un audzētāju organizāciju parakstīts protests pret korporācijai Syngenta izsniegto patentu "piparam ar paaugstinātu izturību pret kaitēkļiem". 34 Eiropas organizācijas, tai skaitā Latvijas Permakultūras biedrība un Pūres Dārzkopības pētījumu centrs, protestē pret korporāciju un EPO patvaļu patentējot augu sēklas, ierobežojot to turpmāku selekciju un monopolizējot sēklu izmantošanu, tādejādi apdraudot lauksaimniecības augu bioloģisko daudzveidību un pārtikas drošību pasaulē.

Kompānija "Syngenta", pasaulē lielākā agroķimikāliju kompānija un viena no lielākajām ĢMO ražotājām, 2013.gada 8.maijā ieguva Eiropas Patentu biroja izsniegtu patentu (EP 2140023 B1) "kaitēkļu izturīgiem piparu augiem", kurus ieguva krustojot Jamaikas savvaļas piparu ar dažādām kultūraugu šķirnēm. Tā kā savvaļas pipars ir izturīgs pret kaitēkļiem, Syngentas patentētā īpašība jau eksistē dabā. Tomēr tik un tā kompānija apgalvo, ka viņiem pieder īpašumtiesības uz kaitēkļizturīgiem pipariem, to sēklām un augļiem, pat ja šādi ir gandrīz visi konvencionāli (dabīgi) audzēti pipari.

Protesta dokumentā tiek pieprasīta pipara patenta atsaukšana. Šī ir pirmā reize EPO vēsturē, kad pret tā darbību vērsta tik plaši atbalstīta opozīcija, iesaistot ar EPO darbību neapmierinātus dalībniekus no 27 Eiropas Patentu konvenciju parakstījušam valstīm. 2012.g. 10.maijā tika pieņemta Eiropas parlamenta rezolūcija, kas aicināja EPO "nepieļaut konvencionālās selekcijas ceļā iegūtu produktu" patentēšanu, tomēr biotehnoloģiju korporācijas, ar EPO prezidenta Benuā Batistelli atbalstu joprojām uzskata, ka tas attiecas tikai uz selekcijas metodēm, nevis uz iegūto ražu vai dzīvniekiem. Cerams, ka gaidāmais EPO paplašinātās padomes lēmums viesīs izmaņas arī EPO pēc neilgas, kopš 2011.g. protestiem ieturētas, pauzes atkal atsāktajā praksē piešķirt patentus dabīgas selekcijas ceļā iegūtiem augiem un dzīvniekiem. Piparu patenta atsaukšana būtu nozīmīgs pirmais solis ceļā uz nepieciešamām un ilgi gaidītām izmaiņām. Tomēr paša EPO administratīvās padomes politisks lēmums ir nepieciešams pārmaiņu iniciēšanai.

Ja augi var tikt patentēti, pasaules sēklu tirgus koncentrēšanās process tiek paātrināts, ļaujot dažām multinacionālām korporācijām kontrolēt mūsu pārtikas nākotni. Sākotnējais sēklu patentu mērķis - atvieglot jaunu lauksaimniecības augu sugu šķirņu izveidi - šobrīd panāk tieši pretējo: selekcionāriem tiek ierobežota piekļuve augu selekcijas pamatmateriālam - augu šķirnēm un savvaļas augiem. Tā rezultātā tiek samazināta lauksaimniecības bioloģiskā daudzveidība un pārtikas neatkarība, kā arī samazinās izvēles iespēja ikvienam cilvēkam.

Vai piparu zupa spēs mainīt EPO viedokli?

Latvijas Permakultūras biedrība un Pūres Dārzkopības pētījumu centrs turpinās sadarboties ar Eiropas organizācijām mūsu pārtikas brīvības aizstāvībai, nepieciešamības gadījumā aicinot palīgā sabiedrību. Sekosim kopīgi notikumu attīstībai.

Vairāk par tēmu:

www.permakultura.lv

http://www.evb.ch/en/freepepper

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar53.html

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+XML+V0//EN

Informāciju sagatavoja Latvijas Permakultūras biedrības pārstāve Ilze Mežniece.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana