Briseles koridoros lemj par mums

Eiropas Parlaments noraida "sēklu regulu"

Marta Rībele, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
12.03.2014

Eiropas Parlaments otrdienas balsojumā noraidīja Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai par augu reproduktīvā materiāla audzēšanu un izplatīšanu, tā saukto "Sēklu regulu", pamatojoties bažās par to, ka tā dotu Komisijai neierobežotu ietekmi un neatstātu ES dalībvalstīm pilnvaras pielāgot noteikumus savām vajadzībām. Pirms balsojuma deputāti bija saņēmusi Komisijas atteikumu atsaukt sākotnējo regulas priekšlikumu un iesniegt uzlabotu variantu.

Deputāti noraidīja Komisijas priekšlikumu ar 650 balsīm par un 15 pret.

"Šodienas balsojums parāda, ka Parlamentu būtiski neapmierina Komisijas priekšlikumu, kas nesasniedza izvirzītos pamatmērķus, proti, vienkāršot noteikumus un veicināt inovāciju. Deputāti pauda arī nopietnas bažas, piemēram, par 12 šajā jomā spēkā esošo direktīvu apvienošanu vienā regulā, kas tieši jāpiemēro dalībvalstīs, tādējādi neatstājot tām iespēju pielāgot noteikumus savām vajadzībām", pēc balsojuma teica EP Lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs Paolo De Castro (S&D, Itālija).

"Tā kā EP deputātiem ir koplēmuma tiesības ar Padomi šajā jomā, mēs vēlamies uzņemties pilnu atbildību un tāpēc nedrīkstam pieņemt sasteigtus lēmumus par šo priekšlikumu, kas tik būtiski skars daudzas sēklu audzētāju apvienības, uzņēmumus un iedzīvotājus. Lielais "deleģēto aktu" skaits, ko paredzēja šī regula, dotu Komisijai pārlieku plašas pilnvaras pār daudziem šīs jomas aspektiem, kurus to lielā jutīguma dēļ vajadzētu noteikt ar likuma spēku", norādīja ziņotājs Sergio Paolo Francesco Silvestris (EPP, Itālija).

"Mēs izsakām nožēlu, ka Komisija atteicās atsaukt šo plašu rezonansi izraisījušo tiesību aktu un iesniegt uzlabotu variantu. Nav šaubu, ka jaunais tiesību akta projekts ir jāpārstrādā, lai labāk atspoguļotu atšķirīgās situācijas dažādās dalībvalstīs un nestu reālu labumu ražotājiem, patērētājiem un videi. Mēs ceram, ka dalībvalstis būs gana stipras, lai rīkotos tāpat kā Parlaments un noraidītu šo neapmierinošo priekšlikumu", norādīja De Castro.

Tālākie soļi

Tā kā Komisija atteicās atsaukt priekšlikumu arī pēc Parlamenta balsojuma par noraidīšanu, tas tiks nosūtīts ES ministru Padomei.

Ja Padome atbalstīs Parlamenta noraidījumu, likumdošanas process būs noslēgts. Padome var arī pieņemt lēmumu grozīt Komisijas sākotnējo priekšlikumu, šajā gadījumā tas tiks nosūtīts Parlamentam otrajā lasījumā, un tas varēs vai nu vēlreiz to norādīt, vai arī sākt likumdošanas sarunas ar Padomi par galīgo jaunā '"sēklu likuma" formulējumu.

Saites

- Pieņemtais teksts būs pieejams te (meklēt pēc 11.03.2014)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

- Debašu videoieraksts (meklēt pēc 10.03.2013)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

- Preses konferences video (meklēt pēc 11.03.2014)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/search

- Procedūras fails

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0137(COD)&l=en

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

x

Paroles atgadināšana